Author Topic: balochi classical shir  (Read 1572 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mgm

  • Content Contributor
  • ****
  • Posts: 62
  • Karma: 2
balochi classical shir
« on: November 29, 2008, 02:23:00 PM »
ey sher a tooka janek bachkaa muhkatebey;

jee sabahaani kosh muley bareen
sar shapa lonjeen nama kosh kareen
k dil mani mahrangay gamaan bareen

o' toloo taloo shar saro zamzeel mahpareen
tao cheda aatkey tao guleen mehrjana nadeest

man guleen mehr jan destagaa shah joey saree
pad shodeeto malmalen koshaan kael kaant
dast shodeto dastaan maa gewaara musheet

o bachak espeet chaderee drangaa eyr bekaan

man tara drangaa eyrkanaan sorpashkeen jenek
mantara drangaa eyr kanaan bozaa chey daey 

yadayaan hara yadayaan dastey sangahaan

man choon kanaan hara o tai dastey sangahaan
man lotaan tai koshey zansaro dokaaney gowaraan

gohmawar gohwaren mani babu a shapaank
saley goon meshaan shash maa gohenareen bazaan,

man arzoni daney baan hama pulkaaney rechaan

man sabez kapokey baan tara chombaney chenaan

man taley kargoshkee ban hamaa sartallaan charaan

man mard shopaankey baan tara dast laty janaan

man zamuri taley baan talaari lambey rodaan

man koh gowarandee bam tai sar hajgaan charaan

man tetaleyn aaskee ban hama geyabano ladaan

man sayadee ban kayaan tai gowataa radeyaan

janbari potey baan hamaa aazmanaa rechaan

tonegeen seyd ae baan tai nokaapan waraan

man teheeb be baan hamaa lordaan letwaraan

man naheegey baan tara lordaan darkanaan

man lasaheen marey baan hama geyabaano ladaan

man jogeeyae baan o man tara karaan padamaal

man beraameen pagey baan hamaa salonkae saraa

changjaany dowbey baan tara padanet geraan

goanzageee tepley baan hamaa shagaan laeb kanaan

malkamoth jorbaan man tara chenkaaney chenaan

dil mani kashet k bedey wati shadeen lezataan

man tai baanoraan beyaa mani seree kehlahaa
give the devil his due.Aristotle