Author Topic: "Balochi Zobaan" myan ostmaani mati zobanani rouch e sara Adabi Hakim e nebeshtk  (Read 12859 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Salam .
    Waja to rast goshe ke pa hoshken Dod o rabedagi Roche barjam daraga che may dodani demrawi na bet. Dod e demrawi hama wahda bet ke ma wati zend e har peda wati dodani paasdaria bekane.


Wahdigen mardoman Dod o Rabedagi Roch o Maragesh barjam nadashta bale Dod o Rabedage Barja dashtagan.
Mare zamanage mardom k dod o rabedagi roch o margesh barjam daran bale ahan Dodani jend shmosh kar kutagan.

Ae tahna Zuban e habar na ent balekn Zuban e goma aendege bazen chez astan k mah maragashani taha aayan sada en bale amali zenda eyshan shmoshkar kane.
Ma goshen k 2 march duranhen Baloch ,Balochi poshak per bekana o marden adam pag bebandan .
Goda ma parcha endege rochan ham Balochi poshakan gwara na kane???
Marchan may janen o wanendahen jenekan wati dares yala data o aendege rajani rand geria kanaga yan. Parcha ma wati brahdaren pashka gwara naken.

Ma wati gushtankani taha Balochi Laj o gerat e tosip a kane k Baloch e gerat kasa gon na ent. Baloch pa laj a mereet.
Bale ama mardom k wati Baloch zalbolani aksan cha wati mobile a aendege sangatani sara ra dayant o pahr bandan k pelan handane jenek e aks mani kera ast.Goda ae wahda Balochi Gerat koja gar bet?
Hama janen k wati rahbandy shmosh kar kutanagn o drama o filmani jenekani wada gon mardena mobile e sara gap o tran kana parcha wati Balochiat e behal kuta.Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
GHOAR MAHNAAZ , SALAM O DROUT.
WASHIYANI MANGIRAN BATAY .
GOHAR MENNATWARON KE SHOMA MANI NOBESHTANK CHARET O CHAMSHANK DAAT .
GOHAR MAY BALOUCH RAJ  A WAHD KE WATI DOUD O ROBEDAG E WAJAH BOOTAG MAY TIBAGEN RAJ CHOU KE HANAAR E POUCHAK E TAHA POUSH BOOTAG MAY SHARR O SELL DARAMADAN NADISTAG , MA WATI MASTEREN E EZZAT O KADR ZANTAG , MA KASANEN DOUST DASHTAGANT , MA KAMZOUR E MADAT KOTAG , MA ZOURAK JATAG O PROUSHTAGANT , MA WATI DINN O EIMAAN E GAPP MANNETAGANT , MA PA HARCH KARYA WAT MA WAT HASHAR KOTAG O YAKKDEGERA MADAT KOTAG,  MA DARAMAD MA WATI HADDAN NAESHTAGANT KE MAY BALOUCHI ALKAPEN CHAGERDA POULENG BEKANANT , MA WATI BACHCH O JANNEKK MAHALLOW SIR O SANG DATAGANT , ZAL O BULLAN PARDAG E TAHA BOOTAGANT , MA WATI PALGAREN BALOUCHI ZOBANA GAPP JATAG , O BAAZ DEGE SHARRYANI WAHOND BOOTAGEN .
YAKKEN DOUD O ROBEDAG E RAMBENAG O GAAR KANAG E SAWABENT KE MAROUCHI MAY MOLK CHA  MAY DASTA SHOTAG MAY DINN O EIMAN SALAMAT NAHANT , MAY ABROU SHOTAG , MAZANEN KASANENANA DOUST NADARAGANT , KASANEN MAZANENAI GAPP A NAZOORAGANT , PATAN RAJ E POUSHAK MAY GWARAENT O MAY WATI POUSHAK A  MAY WARNAYAN GWAR KANAG O MAN PATAN RAJ E DIWANAAN NACH GERAGAANT .
O MA HAMOK SAL E SAR WATI DOUD O ROBEDAG E PORS A DARAGA JASHN GERAGAEN .
MENNATWARON
SHOMAY BRAT
ADABI HAKIM

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
polle dewaan washnaam baathe gun wathi hayaalan washen droshuman..

Nadra pa wati balochi zuban aa.mann ee gappa bawar kana ke mae juhd pa zuban o dood o rabeedag e daarag aa nezoor inth.bale cha dega kaom o raaj aa cha deema ther inth.o sakk baaz deema ther inth.nezoori wa hasthanth o bayyoken chezz anth.bale Allah e fazl o karam inth......

sayed zahoor shah haashmi aa rand pa balochi zubaan e deem rawiya kassa sarjam e juhd nakurtag.sayed ganj, e sarjam kanaga waja atha shaad e juhd satha karzith.baaz shair ham hast inth ke aahana wathi shaeri e tahaa kaol o bathal o mesaal e ranga balochi zindag daashtag.bale zubaan e deem rawi balochi lapzaani tahenag dargejaga kassa sarjam e juhd nakurtag........

baaz mardum aa balochi nooken range dayag e koshesth kurthag bale mani hayaala mae balochi wathi jinde rang o droshma dooldar inth.zubaan e dema barage moll omuraad e nah intth.ke mae wathi zubaan aa badal bekane,zubaan e thaha dega zubaan hawaar bekane.baaz mardum hame pekr aa kananth ke wahd badal botag wahda wata nooken range daatag maa ham watha

badal kane..mani hayaala waja he beraat ee gappa be hayaal anth ke ...sheer o naah wash inth.
bale naeke....naah  aa gun chaa ha warr.... waja sayed aa balochi lapz geshentag anth, lapzaani droshum ham zaaher kurtag.waja sayed aa balochi cha ee dega zubaan aa gun juthaa kurtag....

waja sayed da wathi dagaare porrband geshshentg anth.nashthag ke daraamde dalwate baeth mae dagaara aadro o lagatmaal bekanth.mae nooken zaantkar waja sayed e nebeshtaanka rad kananth o wathi hayaala sarbaar kananth.
mann balochistan chizze  shaer aani minnathwara ke aahana sayed raah o raahband sarjam daashtag anth.mae handa shair baaz inth zubaan e juhd kaar kamm inth.shaeri o zuban e juhd
yakke kaor e do pahnaat anth. ke doweenani sarr o bon yakk inth. bale kaar o rahband jutha jutha hanth.
mann do chizz sakk baaz maaretag...yakke eshenth ke wahde mann yakk gall iye thaha ba ya ke
mann{ baask.com }e deema neshthaga.wahde mann comments daya comments e thaha bahr zoora,guda mann anche washen balochi lapz nebeshta kana ke bare bare mana ancho gumaan bith poora mann sadd saal peeshge wahda neshtaga.mani habar shahd rangen balochi yanth.

chiyya ke mann mann hami hayaal e tahaa ya ke mana mardum waananth o dilgoosh kananth.
balkena mana kalag bandanth,mann pameeshka wati balochi ya wash washa nebeshta kana.
waja sayed aa hamm poshtha rambeena.
domi habar eshenth ke........wahde mann baaske.com e thaha wati comments halaas kurtanth.
baask lugout kurth...hamraahiya shahde balochi hamm lugout kurtanth.no mann wati jinde thaha atkaa wathi haqeekate thaha  athka sarr bootha.awwali gappa mann cha wathi luge thaha

bendaath kana...aga mann soor kurthaga guda mann wathi {jann}  ke maa zaal gushen
mann gushaani  { glass } e Aap byaar gun.
hami glass a mann wathi comments e thaha,,luto,,thaas,,yake rood gusha
just kana ke naan boob ya machhi boob thyaara beyaare...
jann gushi mann marchi baryaani chaawal thyaar kutha....
bale hame boob aa mann baaske thaha nagan naarosh,,maaheeg naroshth,,yake batt ya berenj gushaa baryaani chaawal kadi nagusha.o wathi jann chukka hu sarpad nakana chaawal nae brenje
pada thawaar jana chaa e{ banaen }......
mann baaske thaha hechbar nagusha ke banaen mann gusha {add kann yake jood kann.......
pada mann gusha tv {chaalo} kann yake gusha tv ya {start}kann.......
hame wahda mani sangathe caal kaetenth,mann jawaab daya.{hello hi jan how ru } .....
mann { washathke waja daddo joode shuma } ee drosth behayaal kurthaganth....
sangath gushi byaa yaar kammo danna rawe {Round} e jane kae mann gusha sorry yaar mann marchi baask aa baaz kaar kuthag mann {Tird feel } kangaha mann p{sleep }kana....
mann baaske comments aani thaha hechbar nagusha tird fel kangaha yake sleep kana. mann sakk damburthag sakk sznda wapsa yak aaram kana...
aakhera sangatha gusha ok jan { bye good nigh} ......
bale wathi comments e thaha gusha .washnaam baathe Allah e baahot e shume shapp washbaath

mann ee pekr aa naha ke mani kerra yakk thepli hamm neshtha laeba inth. mani chukke yake guhaare yake kasaane beraath inth.. aa mani gappa gosh daaraga inth.o thepl hech nazaanth ke dunyahe thaha chee bohagaa inth.aa nazaanth ke aahiye sharr o haraab chiyyanth.mani tawaar theple gooshani thaha cho dohl o timboke wada tawara inth. mann harche gusha aa goshdaraga inth.hami sabakka mann gushgaha aa thepl yaath gerga inth. hame rang o drooshuma zooragaa inth.
bale parwa neesth inth .chiyya ke baask.com band inth mana kass nawanaga inth. kass sarpad naenth kass mana kalag nabandith..chiyya ke mann wathi shahde zubaane juhd gun lug out e
click kana hatham kurth.mann wati zubaan e nehaad yakk battan ye arzeshthe hessab aa proshthanth.mabrooook mana sakk baaz.........
aga mani luge dar o deewal muhkemanth mani lug yakk sangar e droshma janth.guda mani ezzath
gaerath o mani dood o rabeedag salamathanth..aga mani  lug e darr o deewal nezoor anth guda mann wathi duszmen e gellaha makana....
aga mann ee daare bonn daashtag guda mani zubaane o doodaani manzell gaariyenth....
     shume paadani haak   jabar askani.............. baloch-raaj-e-heyr-loutuk
 

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
polle dewaan washnaam baathe gun wathi hayaalan washen droshuman..

Nadra pa wati balochi zuban aa.mann ee gappa bawar kana ke mae juhd pa zuban o dood o rabeedag e daarag aa nezoor inth.bale cha dega kaom o raaj aa cha deema ther inth.o sakk baaz deema ther inth.nezoori wa hasthanth o bayyoken chezz anth.bale Allah e fazl o karam inth......

sayed zahoor shah haashmi aa rand pa balochi zubaan e deem rawiya kassa sarjam e juhd nakurtag.sayed ganj, e sarjam kanaga waja atha shaad e juhd satha karzith.baaz shair ham hast inth ke aahana wathi shaeri e tahaa kaol o bathal o mesaal e ranga balochi zindag daashtag.bale zubaan e deem rawi balochi lapzaani tahenag dargejaga kassa sarjam e juhd nakurtag........

baaz mardum aa balochi nooken range dayag e koshesth kurthag bale mani hayaala mae balochi wathi jinde rang o droshma dooldar inth.zubaan e dema barage moll omuraad e nah intth.ke mae wathi zubaan aa badal bekane,zubaan e thaha dega zubaan hawaar bekane.baaz mardum hame pekr aa kananth ke wahd badal botag wahda wata nooken range daatag maa ham watha

badal kane..mani hayaala waja he beraat ee gappa be hayaal anth ke ...sheer o naah wash inth.
bale naeke....naah  aa gun chaa ha warr.... waja sayed aa balochi lapz geshentag anth, lapzaani droshum ham zaaher kurtag.waja sayed aa balochi cha ee dega zubaan aa gun juthaa kurtag....

waja sayed da wathi dagaare porrband geshshentg anth.nashthag ke daraamde dalwate baeth mae dagaara aadro o lagatmaal bekanth.mae nooken zaantkar waja sayed e nebeshtaanka rad kananth o wathi hayaala sarbaar kananth.
mann balochistan chizze  shaer aani minnathwara ke aahana sayed raah o raahband sarjam daashtag anth.mae handa shair baaz inth zubaan e juhd kaar kamm inth.shaeri o zuban e juhd
yakke kaor e do pahnaat anth. ke doweenani sarr o bon yakk inth. bale kaar o rahband jutha jutha hanth.
mann do chizz sakk baaz maaretag...yakke eshenth ke wahde mann yakk gall iye thaha ba ya ke
mann{ baask.com }e deema neshthaga.wahde mann comments daya comments e thaha bahr zoora,guda mann anche washen balochi lapz nebeshta kana ke bare bare mana ancho gumaan bith poora mann sadd saal peeshge wahda neshtaga.mani habar shahd rangen balochi yanth.

chiyya ke mann mann hami hayaal e tahaa ya ke mana mardum waananth o dilgoosh kananth.
balkena mana kalag bandanth,mann pameeshka wati balochi ya wash washa nebeshta kana.
waja sayed aa hamm poshtha rambeena.
domi habar eshenth ke........wahde mann baaske.com e thaha wati comments halaas kurtanth.
baask lugout kurth...hamraahiya shahde balochi hamm lugout kurtanth.no mann wati jinde thaha atkaa wathi haqeekate thaha  athka sarr bootha.awwali gappa mann cha wathi luge thaha

bendaath kana...aga mann soor kurthaga guda mann wathi {jann}  ke maa zaal gushen
mann gushaani  { glass } e Aap byaar gun.
hami glass a mann wathi comments e thaha,,luto,,thaas,,yake rood gusha
just kana ke naan boob ya machhi boob thyaara beyaare...
jann gushi mann marchi baryaani chaawal thyaar kutha....
bale hame boob aa mann baaske thaha nagan naarosh,,maaheeg naroshth,,yake batt ya berenj gushaa baryaani chaawal kadi nagusha.o wathi jann chukka hu sarpad nakana chaawal nae brenje
pada thawaar jana chaa e{ banaen }......
mann baaske thaha hechbar nagusha ke banaen mann gusha {add kann yake jood kann.......
pada mann gusha tv {chaalo} kann yake gusha tv ya {start}kann.......
hame wahda mani sangathe caal kaetenth,mann jawaab daya.{hello hi jan how ru } .....
mann { washathke waja daddo joode shuma } ee drosth behayaal kurthaganth....
sangath gushi byaa yaar kammo danna rawe {Round} e jane kae mann gusha sorry yaar mann marchi baask aa baaz kaar kuthag mann {Tird feel } kangaha mann p{sleep }kana....
mann baaske comments aani thaha hechbar nagusha tird fel kangaha yake sleep kana. mann sakk damburthag sakk sznda wapsa yak aaram kana...
aakhera sangatha gusha ok jan { bye good nigh} ......
bale wathi comments e thaha gusha .washnaam baathe Allah e baahot e shume shapp washbaath

mann ee pekr aa naha ke mani kerra yakk thepli hamm neshtha laeba inth. mani chukke yake guhaare yake kasaane beraath inth.. aa mani gappa gosh daaraga inth.o thepl hech nazaanth ke dunyahe thaha chee bohagaa inth.aa nazaanth ke aahiye sharr o haraab chiyyanth.mani tawaar theple gooshani thaha cho dohl o timboke wada tawara inth. mann harche gusha aa goshdaraga inth.hami sabakka mann gushgaha aa thepl yaath gerga inth. hame rang o drooshuma zooragaa inth.
bale parwa neesth inth .chiyya ke baask.com band inth mana kass nawanaga inth. kass sarpad naenth kass mana kalag nabandith..chiyya ke mann wathi shahde zubaane juhd gun lug out e
click kana hatham kurth.mann wati zubaan e nehaad yakk battan ye arzeshthe hessab aa proshthanth.mabrooook mana sakk baaz.........
aga mani luge dar o deewal muhkemanth mani lug yakk sangar e droshma janth.guda mani ezzath
gaerath o mani dood o rabeedag salamathanth..aga mani  lug e darr o deewal nezoor anth guda mann wathi duszmen e gellaha makana....
aga mann ee daare bonn daashtag guda mani zubaane o doodaani manzell gaariyenth....
     shume paadani haak   jabar askani.............. baloch-raaj-e-heyr-loutuk
 
salounken braat jabar askani taei gapp baaz jowaanant , souben batay braat , pahely loutan shomay gapa baaz deir gwastag balay drost atkag.mennatwaaron braat.

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
polle dewaan washnaam baathe gun wathi hayaalan washen droshuman..

Nadra pa wati balochi zuban aa.mann ee gappa bawar kana ke mae juhd pa zuban o dood o rabeedag e daarag aa nezoor inth.bale cha dega kaom o raaj aa cha deema ther inth.o sakk baaz deema ther inth.nezoori wa hasthanth o bayyoken chezz anth.bale Allah e fazl o karam inth......

sayed zahoor shah haashmi aa rand pa balochi zubaan e deem rawiya kassa sarjam e juhd nakurtag.sayed ganj, e sarjam kanaga waja atha shaad e juhd satha karzith.baaz shair ham hast inth ke aahana wathi shaeri e tahaa kaol o bathal o mesaal e ranga balochi zindag daashtag.bale zubaan e deem rawi balochi lapzaani tahenag dargejaga kassa sarjam e juhd nakurtag........

baaz mardum aa balochi nooken range dayag e koshesth kurthag bale mani hayaala mae balochi wathi jinde rang o droshma dooldar inth.zubaan e dema barage moll omuraad e nah intth.ke mae wathi zubaan aa badal bekane,zubaan e thaha dega zubaan hawaar bekane.baaz mardum hame pekr aa kananth ke wahd badal botag wahda wata nooken range daatag maa ham watha

badal kane..mani hayaala waja he beraat ee gappa be hayaal anth ke ...sheer o naah wash inth.
bale naeke....naah  aa gun chaa ha warr.... waja sayed aa balochi lapz geshentag anth, lapzaani droshum ham zaaher kurtag.waja sayed aa balochi cha ee dega zubaan aa gun juthaa kurtag....

waja sayed da wathi dagaare porrband geshshentg anth.nashthag ke daraamde dalwate baeth mae dagaara aadro o lagatmaal bekanth.mae nooken zaantkar waja sayed e nebeshtaanka rad kananth o wathi hayaala sarbaar kananth.
mann balochistan chizze  shaer aani minnathwara ke aahana sayed raah o raahband sarjam daashtag anth.mae handa shair baaz inth zubaan e juhd kaar kamm inth.shaeri o zuban e juhd
yakke kaor e do pahnaat anth. ke doweenani sarr o bon yakk inth. bale kaar o rahband jutha jutha hanth.
mann do chizz sakk baaz maaretag...yakke eshenth ke wahde mann yakk gall iye thaha ba ya ke
mann{ baask.com }e deema neshthaga.wahde mann comments daya comments e thaha bahr zoora,guda mann anche washen balochi lapz nebeshta kana ke bare bare mana ancho gumaan bith poora mann sadd saal peeshge wahda neshtaga.mani habar shahd rangen balochi yanth.

chiyya ke mann mann hami hayaal e tahaa ya ke mana mardum waananth o dilgoosh kananth.
balkena mana kalag bandanth,mann pameeshka wati balochi ya wash washa nebeshta kana.
waja sayed aa hamm poshtha rambeena.
domi habar eshenth ke........wahde mann baaske.com e thaha wati comments halaas kurtanth.
baask lugout kurth...hamraahiya shahde balochi hamm lugout kurtanth.no mann wati jinde thaha atkaa wathi haqeekate thaha  athka sarr bootha.awwali gappa mann cha wathi luge thaha

bendaath kana...aga mann soor kurthaga guda mann wathi {jann}  ke maa zaal gushen
mann gushaani  { glass } e Aap byaar gun.
hami glass a mann wathi comments e thaha,,luto,,thaas,,yake rood gusha
just kana ke naan boob ya machhi boob thyaara beyaare...
jann gushi mann marchi baryaani chaawal thyaar kutha....
bale hame boob aa mann baaske thaha nagan naarosh,,maaheeg naroshth,,yake batt ya berenj gushaa baryaani chaawal kadi nagusha.o wathi jann chukka hu sarpad nakana chaawal nae brenje
pada thawaar jana chaa e{ banaen }......
mann baaske thaha hechbar nagusha ke banaen mann gusha {add kann yake jood kann.......
pada mann gusha tv {chaalo} kann yake gusha tv ya {start}kann.......
hame wahda mani sangathe caal kaetenth,mann jawaab daya.{hello hi jan how ru } .....
mann { washathke waja daddo joode shuma } ee drosth behayaal kurthaganth....
sangath gushi byaa yaar kammo danna rawe {Round} e jane kae mann gusha sorry yaar mann marchi baask aa baaz kaar kuthag mann {Tird feel } kangaha mann p{sleep }kana....
mann baaske comments aani thaha hechbar nagusha tird fel kangaha yake sleep kana. mann sakk damburthag sakk sznda wapsa yak aaram kana...
aakhera sangatha gusha ok jan { bye good nigh} ......
bale wathi comments e thaha gusha .washnaam baathe Allah e baahot e shume shapp washbaath

mann ee pekr aa naha ke mani kerra yakk thepli hamm neshtha laeba inth. mani chukke yake guhaare yake kasaane beraath inth.. aa mani gappa gosh daaraga inth.o thepl hech nazaanth ke dunyahe thaha chee bohagaa inth.aa nazaanth ke aahiye sharr o haraab chiyyanth.mani tawaar theple gooshani thaha cho dohl o timboke wada tawara inth. mann harche gusha aa goshdaraga inth.hami sabakka mann gushgaha aa thepl yaath gerga inth. hame rang o drooshuma zooragaa inth.
bale parwa neesth inth .chiyya ke baask.com band inth mana kass nawanaga inth. kass sarpad naenth kass mana kalag nabandith..chiyya ke mann wathi shahde zubaane juhd gun lug out e
click kana hatham kurth.mann wati zubaan e nehaad yakk battan ye arzeshthe hessab aa proshthanth.mabrooook mana sakk baaz.........
aga mani luge dar o deewal muhkemanth mani lug yakk sangar e droshma janth.guda mani ezzath
gaerath o mani dood o rabeedag salamathanth..aga mani  lug e darr o deewal nezoor anth guda mann wathi duszmen e gellaha makana....
aga mann ee daare bonn daashtag guda mani zubaane o doodaani manzell gaariyenth....
     shume paadani haak   jabar askani.............. baloch-raaj-e-heyr-loutuk
 
salounken braat jabar askani shomay baaz jowaanen gapant ,pahely loutaan ke passow dayaga baaz deir gowastag balay drost atkag braat souben batay.
mennatwaaron.
shomay braat
adabi hakim

Offline daniel

 • Active Baask
 • ****
 • Posts: 42
 • Karma: 6
جوانین نبشتانکے برات ادبی هکیم...سوبیگ بات ئے..

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
جوانین نبشتانکے برات ادبی هکیم...سوبیگ بات ئے..

MENNATWAARON BRAAT DANIEL JAAN.