Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

General Diwan => Sports => Topic started by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:18:12 AM

Title: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:18:12 AM
For Baaskani Diwwan (www.baask.com) Report by MGMNegwar medah:

Negwar labzanki majles ball negwar ay nemagaa ma ball negwar aa balochi layb o gowzi yaani maragahey 13,14,15 december aa barjah daraag both k eshe ay tahaa balochi 3 (sey)layb jee/naaroshtee , warrando/waree/hokatey o kappagey ay hamraheyaa Balochi kasmank o moosheraa aawar taanth ey sey 3 rochi medah 13 decb ay sohbay 10 bajaa goon naroshtey bezaan jee ay labbaa gon bendaath both o ey maragay hasen mehmaan waja nagoman allai bux mehraab o javed zareen tenth.jaar cheen negwar labzanki majles ball negwar aay paag waja assa bijjar ath.lab ay pataa balochistan ay bayrek mek kanaag both o balochistan ay rajey sooth aa gon maraagay bendaath booth.Awaali bhar layb o gowazi


1. Naaroshti layb :


Ey layb ay sey team ethan 1)bal ,2)bal keraas 3) machi chaman ethanth.

Ball ay team latari aa final aa athk o machi chaman ay team aa kerasa gon layb ay koth o baaj ey borth o gon ball ay team aa layb ay koth o final ball aa katyth god saraa javed zareen aa laybi aani sogaath k balochi dazmal o bazbani sawas ethanth.har datagen team aani mathan dazmal dazmal ay o baaj bortagen team ay math aa jotke bazbani sawas o dazmal e o chokaan dazmal dazmal e o hardatagen team machi chamanay laybi badil aa shar layb kanagay sabab aa waja javed zareen aa aeyar aa 500 kaldar keshen sogate dath ewadaa naroshti layb o medah ay awali roch aasar booth

(http://baask.com/negwar_medah/image002.jpg)
teamaani latari boagaenth

(http://baask.com/negwar_medah/image004.jpg)
taro hushk /tok o posht boagaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image006.jpg)
kel daar ostaad imam bux naroshti layb ay gesho gewareyaa ent

Machi chaman ay team
(http://baask.com/negwar_medah/image008.jpg)
chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi peeral bilal, yousaf jalal k laybiaani mathenth,lal mohd sakim,hanif,sajid sadaf,rafeeq,nadil. Neshtagen laybi wahid,badil,pendal fareed,sabir jami.


Ball ay team
(http://baask.com/negwar_medah/image010.jpg)
chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi jamal hudabux,saleem mohd,gehand murad k laybiaani mathenth,amjid ali,haneef,lal bux.neshtagen laybi.nazar,naeem,aslam o gowndal k naam ey be hall enth
ball keraas ay team
(http://baask.com/negwar_medah/image012.jpg)
chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi aman habib k laybiaani math enth naseer,lale,nagomaan,pendal,amen wali.neshtagen mardom sataar, razaq,naseer.

Naroshti layb ay wado paym;gerd gerd aa mel/laker ay kashanth o yak team e laker ay taha beth o aaey aa goshant “kinaneth” o chaa laker aa danay team aa goshanth “baranenth”..barani bachak kenani bachkaan shammath kanat o gon shamaath ay janagaa gon kokaraa goshaanth “shota naa”gon ham e tawar aa tachanth deym paa hall aa. ey layb ay do /2 hall banth. Ey tachag ay doraana har kas hall kanag a che pesar gerag both aa nendaan banth.hamey wada tha drosten bachak behalanth.har yak team ay 11, 11 ya 9 ,9 laybi banth.o ey layb ay 2 kel daar banth


Layb bendateyn
(http://baask.com/negwar_medah/image014.jpg)
ey layb ay bendath enth.ey machi o keras ay team anth. Tar o hosh kaa pad machi chaman kenaaneth o keras baraan enth.o layb ay 2 kel daraanth k layb ay keraa oshtataganth o kell ani gerag aa.


layb goon zebaeyaa jonzaney
(http://baask.com/negwar_medah/image016.jpg)

machi chaman kenaaney
(http://baask.com/negwar_medah/image018.jpg)

layb jadi enth
(http://baask.com/negwar_medah/image020.jpg)

(http://baask.com/negwar_medah/image022.jpg)

keraas ay baraani bachak ijaaz machi chaman ay kenani bachak badil aa o sabir aa awariyaa roptaagTitle: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:27:06 AM

(http://baask.com/negwar_medah/image024.jpg)

(http://baask.com/negwar_medah/image026.jpg)
ey layb ay domey bazi enth eda machi chaman baranenth o keraas kinnan enth.

(http://baask.com/negwar_medah/image028.jpg)
laybi aani sogath anth .rasth aa hasen mehman waja nagomaan enth o chappaa assa bijjar k jaar chen enth.


(http://baask.com/negwar_medah/image030.jpg)
ey kateta gen team ay do laybi naseer o amen wali chaa gala kandaga aanth o paa wati sogatani zoragaa rawagaanth


(http://baask.com/negwar_medah/image032.jpg)
ey tamashi anth layb ay halasi yaa pad aatkagaanth o chaa layb ay kata gaa wati team aa gola esh kana gayaanth o goando yaa negwar medah ay postar chaa gala chesth kota


(http://baask.com/negwar_medah/image034.jpg)
layb ay tamashai anth k layb aa chara gaanth


(http://baask.com/negwar_medah/image036.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image038.jpg)
layb ay hasen mehman rasth aa javed zareen o chap aa allay bux mehraab


(http://baask.com/negwar_medah/image040.jpg)
negwar medah ay karenda cha raast aa azum ilyas,naseem nasir, riaz Rashid,hafeez taj, dema neshtagen zulfqar negwari


(http://baask.com/negwar_medah/image042.jpg)
negwar labzanki majles ay hesaab daar rafiq gull goon sangataan


Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:33:58 AM
(http://baask.com/negwar_medah/image044.jpg)
layb ay halasi


(http://baask.com/negwar_medah/image046.jpg)
javed zareen sogataan bahr kanagaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image048.jpg)
katetagen team ay math jehand murad wati sogataan zoragaenth

(http://baask.com/negwar_medah/image050.jpg)
saleem mohd chaa javid zareenaa wati sogata zorageyn

(http://baask.com/negwar_medah/image052.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image054.jpg)
javid zareen naeem jomaet ay sogata dayaa geyn

2)WRRI/HOKATI/WARRANDO;

14 december o medah ay domi roch.ey layb ay sey team tenth bill,keraas,o machi chaman tenth keraas latareyaa final a aatk.machi chaman o ball aa layb koth o machi yaa baaj borth o gon final aa atkagen teamaa layb kateth.ey laybay 9,9 ya11,11 laybi banth.o ey layb ay tahaa 6 kodek jod kanaanth o laker kashanth.

Ey wadaa warri ay lakeraan kashant o kodekaan banaenath.
(http://baask.com/negwar_medah/image056.jpg)bendatey lakeraa math goon 2chokaa o aadegay droheen lakeraani saraa chokey chokey oshteth.wrrani o lakeraani math dasht melaeenagaa goon goshaanth “tadi”gon tadi ay esh kanagaa wrrani bachak dor kanath lakeraani tokaa o deym pa wrrani rawagaa o lakeraani bachak saddi banth pa aahani dasth janagaa o aahaan pa wrrani rawaagaa nel anth. O math droaahen lakeraani saraa tareth kanth o deym ay laybeyaan dasth jath kanth o aahani wrra prosht kanth.

Har kasaa k kodek gwazeenth godaa poshtay bachak ieyaa dasth jath nakaanth.o agan wrr aa reoken team ay bachk keyaa laker lagaath koth bezaan aa sothkag o aa nendeth. O agan team ay kojaam bachak aa drohaan lakeer goazeth anth. Lakeraani saray oshtatagen teamay math go kokaraa goasheth k war taretaag.o wati bachkaan hoshzaar kanth.o hamaa laybi yaa k warr tarentag o padaa lakeraan bogazenth o domi saraa beyth godaa wrrani team ay math kokar kanth k “wrr ay wrr”hamay wadaa banzi gey thareeth. Again wrraa rahoken team ay kojam ham bachk ey k dasth janag both wrrani team lakeraan beth o padaa lakeraani team wrran beth o pada hamey wadaa layb rawaan beth.(http://baask.com/negwar_medah/image058.jpg)
eydaa layb jade enth


(http://baask.com/negwar_medah/image060.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image062.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image063.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image064.jpg)
etdaa tadi botag o wrrani bachak deym pa wrr aa rawagayaanth.

(http://baask.com/negwar_medah/image066.jpg)
layb goon brahdareyaa o goon laybi yani jazbahaa jonzaneth.


(http://baask.com/negwar_medah/image068.jpg)
keldaar swali suleman k kellan ger gaenth o edaa ball o kerras layb aanth

(http://baask.com/negwar_medah/image070.jpg)
sadly neshtag o lay baa sayl kan gaanth

(http://baask.com/negwar_medah/image072.jpg)
keldaar master babo ali pa kell geraagaa sadi enth
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:43:46 AM
(http://baask.com/negwar_medah/image074.jpg)
meyaa hasil k poshtey perenth goon laybi yaa rawanenth o kell ay hayaal daraagaaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image076.jpg)
eydaa keraas aa har datag o ball aa katetag o ney ball goon final aa aatkageen team machi chaman aa layb kanth


(http://baask.com/negwar_medah/image078.jpg)
eydaa laybi wathma wathaa sawad kanag aanth

(http://baask.com/negwar_medah/image080.jpg)
laybi naseer dad karim o amjid ali

(http://baask.com/negwar_medah/image082.jpg)
laybi shahjan o naseer k layb ey katagey galla kandagayaanth


(http://baask.com/negwar_medah/image084.jpg)
eydaa jaar chen waja assa bijjar katetageyn team ay laybi yaa tawaar kana gaenth pa sogatani geraa gaa

(http://baask.com/negwar_medah/image086.jpg)
ball ay team ay math saleem mohd jarchen assa bijjar ay goaraa wati team ay bachak aani naamaan lekkarenaagenth o aaeyay kashaa hasen mehmaan allai bux mehraab neshtag

(http://baask.com/negwar_medah/image088.jpg)
dehkaan kaar chaa rasteen nemagaa meyaa ghulam shah ,yasin o maqsood huda bux k layb ay patta oshtataganth


(http://baask.com/negwar_medah/image090.jpg)
negwar medah ay Karenda rasten nemagaa sadiq azum ilyas o hafeez taj k layb aa sayl kana gayaanth


(http://baask.com/negwar_medah/image092.jpg)
hasyen mehman chaa rastaa javid zareen o nagoman.k deymaa laybi yaani sogaat eyraanth

(http://baask.com/negwar_medah/image093.jpg)
haar datagen team ay maath saleem mohd wati sogataa cha javid zareen aa daz geragaenthTitle: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 11:55:07 AM
(http://baask.com/negwar_medah/image095.jpg)
chaa gwadar aa aaoken mehman chaa rastaa yasir bukshi o gohraam bukshi goon wati sangataan

3/seymi layb kappagi;15 december o medah ay seymi roch.ey layb ay 2 team tenth bill o kalero.ey layb ay koli 12,12 laybi tenth eshani tahaa 9,9 aa layb koth o sey sey neshtant agan kasey tapi bebeth godaa aahani jagahaa atk o layb koth kanaath.ey layb ay wado paym ey wadeenth k taro hoshkaa rand layb bendaath beth o ey layb ay do wddanth yakey shorokaa o domey mat go mat aa .ey layb ay tahaa deym ay team ay yak bachakey k “lat” ay goashanth.tanaa wah deyaa lat janag mabeeth to hall bekanth bezaan bazi gey tareth o latay pahrezaagaa pa yak tayaar o hozar tereyn laybi e latey gowaraa watraa dareth o aadegay jothk medaanth o ey laybay tahaa chapen padaa goon rasten dastaa daranth o kappag bandanth o medanth.aa degay team ay throheen zoor pa lataa beth harden k lat janaag beth aadegay team ay math kokaar kanth o gowasheeth lataa “retaa”. O hamey wadaa aa domi team lataan beth hamey wadaa layb rawaan beth.

Taro hoshkaa pad kalero ball aa layb koth kalero aa sey lat aaorth o ball aa shash.eywadaa ball chaa kalero aa baaj borth


Ball ay team
(http://baask.com/negwar_medah/image097.jpg)
chaa rastaa sabir kaef ,karim salim mohd k teamay math enth,hakim kamando,mulla,mesteri panchek,ghani,tapol ameen wali ,aslam,wahid,jehand murad goon wati team aa

kaleroo ay team
(http://baask.com/negwar_medah/image099.jpg)
chaa chappa meyaa baig mohd,noor bux k team ay math tath,majer ,muneer o nabi bux goon wati team aa(http://baask.com/negwar_medah/image101.jpg)
ball ay team wat ma wataa sawada gaaanth(http://baask.com/negwar_medah/image103.jpg)
keldarr brahim deskoo o ustad imam bux goon kalero ay team aa

(http://baask.com/negwar_medah/image105.jpg)
jaar cheyn assa bijjar laybi yaan pa patay aya gaa tawaraenth

layb ay bendat enth
(http://baask.com/negwar_medah/image107.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image109.jpg)
layb goon zebaia jonzan enth

(http://baask.com/negwar_medah/image111.jpg)
ball ay team ay lat hakim kamando deym paa halla rawagen

(http://baask.com/negwar_medah/image113.jpg)
kalero ay laybi layb ay dohmi baraa sawadagayaanth

(http://baask.com/negwar_medah/image115.jpg)
seyli goon laybaa dil goshanth

(http://baask.com/negwar_medah/image117.jpg)
dehkaan kar yaseen gon wati ham kaar waja lal bux man layb ay pattaa

(http://baask.com/negwar_medah/image118.jpg)
negwar medah ay komak kaar waja zahid zaeeen

(http://baask.com/negwar_medah/image120.jpg)
khair jan art academy gwadar ay ezmkaar goon tamaash eyaan layb aa seyl kanaa gaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image122.jpg)
chaa rastaa meyaa kamala wali nagoman o murad mohd

(http://baask.com/negwar_medah/image124.jpg)
rafiq johar goon sangateyaa

(http://baask.com/negwar_medah/image126.jpg)
bahraam Baloch layb aa nedaarag kanagaenth

(http://baask.com/negwar_medah/image128.jpg)
chaa rastaa mesteri mol dad,sharaf, eid mohammad, yousof jalal o haneef wafa
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 12:04:29 PM

(http://baask.com/negwar_medah/image130.jpg)
buto hayataan maa layb ay patta

(http://baask.com/negwar_medah/image132.jpg)
katetaa geyn team ay math salim mohd k layb aa tapig botag o aeay sogaath naeemaa dast gep tagaan

(http://baask.com/negwar_medah/image134.jpg)
kalero ay team haar deyaa gaa baznegaa

(http://baask.com/negwar_medah/image136.jpg)
kateta geyn team ay laybi wahid meyaa hasil wati sogatay soragaa rawageyn

(http://baask.com/negwar_medah/image138.jpg)
kakim Kamando aa wati sogaath dasta eynth

(http://baask.com/negwar_medah/image140.jpg)
sabir kaif aa k wati sogat ay dastaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image142.jpg)
sowali suleman wati sogataan soraagaenth


(http://baask.com/negwar_medah/image144.jpg)
katetageyn team naeem aa wati sogaath gonenth

(http://baask.com/negwar_medah/image146.jpg)
mehman ay haas nagoman katethgeyn team aa mobaarki deyaa gaenth

(http://baask.com/negwar_medah/image148.jpg)
jaar cheyn assa bijjar negwar medah ay awali bahar k layb o goazi yaneyaath godi garaa janageyn

(http://baask.com/negwar_medah/image150.jpg)
mesteri sabir,mesteri mol dad o moll bux

Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 12:14:47 PM
(http://baask.com/negwar_medah/image152.jpg)
negwar medah ay karenda

(http://baask.com/negwar_medah/image154.jpg)
tamashai layb aa seyl kana gahaanth


(http://baask.com/negwar_medah/image156.jpg)
ball ay team ay laybi layb ay domey bahr ay tayareya anth

(http://baask.com/negwar_medah/image158.jpg)
hakeem kamando hall kana gaa pad goon goronakeyaa oshtatag

(http://baask.com/negwar_medah/image160.jpg)
ball ay katetha geyn team wati sogatani geraa gaa pedakenth

(http://baask.com/negwar_medah/image162.jpg)
khair jan Art academy sadar khair jan goon nagoman o sangataan layb aa seyl kanagahenth

(http://baask.com/negwar_medah/image164.jpg)
layb halaas enth

(http://baask.com/negwar_medah/image166.jpg)
kateta gen team ay aks


(http://baask.com/negwar_medah/image168.jpg)
haar dataageyn team ay math noor bux wati sogaath dazmaal dasta enth


Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 12:20:34 PM
4) kasmank:

15 december ay bega ay panch baja negwar medah ay charomey bahr ay bendath both. Ey bahr ay tahaa khair jan art academy gwadar ay ezm kaaran wati wati ezmani dran gazi koth.ey bahr ay tahaa kol 5 khaka besh darag both.ey bahr ay jaar chen ijaaz zaker aath .awali khaka ay nam ath hal o ahwaal k ahsaan danesh a pesh koth domey khaka ay naam ath seyt eshay tahaa allah bux ,rafiq kamando, akhbir meyaa, keyaa Baloch o ey degay ezmkaraan bahr zorth.ey khaka haa pad polaan umar aa comedy shaer wanth o padaa ahsaan donesh aath o yak o dow khaka ay pesh koth.eshe yaa pad ijaaz zakiraa nako dilwash danaa k gwadar radio program ay chezay khaka pesh koth god saraa khair jan khairol o allah bux aa khakay pesh koth k aaey ay naam ath josth o pors

(http://baask.com/negwar_medah/image170.jpg)
khair jan khairol goon wati ezm karaam abid adeeb ay hamrai yaa maa ball negwaraa

(http://baask.com/negwar_medah/image172.jpg)
negwar medah ay charomey o panchomi bahray stage

(http://baask.com/negwar_medah/image174.jpg)
paletag

(http://baask.com/negwar_medah/image176.jpg)
kusech

(http://baask.com/negwar_medah/image178.jpg)
kameyr

(http://baask.com/negwar_medah/image180.jpg)
lach,path,jog,kateer/katoor,kappo,sheer reych,bandom

(http://baask.com/negwar_medah/image182.jpg)
jallak

(http://baask.com/negwar_medah/image184.jpg)
ijaaz zakir panchomey bahray jaarchen

(http://baask.com/negwar_medah/image186.jpg)
cha chapaa zafar ali zafar o G R mulla kasmanki dewanaa neshtagaanth
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 18, 2009, 12:27:08 PM
(http://baask.com/negwar_medah/image188.jpg)
ehsaan danesh wati khaka aa pesh kanageeth

(http://baask.com/negwar_medah/image190.jpg)
chaa chappa khalil yaar, kamrid qawom ,nadil raaj polaan umer maa kasmankay dewanaa

(http://baask.com/negwar_medah/image192.jpg)
akbir meyaa waraeti

(http://baask.com/negwar_medah/image194.jpg)
boto hayataan maa kasmankay dewaanaa goon wati zah gaa

(http://baask.com/negwar_medah/image196.jpg)
zahid zareen maa kasmankay dewaana

(http://baask.com/negwar_medah/image198.jpg)
chaa rastaa dorjan mohayb zulfkar negwari barkat ali sajaad

(http://baask.com/negwar_medah/image200.jpg)
nagomaan ,Dr mohammad jan maa kasmank ay dewanaa

(http://baask.com/negwar_medah/image202.jpg)

kasmank ay dewaan ay seylicontinue...
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on March 19, 2009, 04:46:28 PM
(http://baask.com/negwar_medah/image204.jpg)
khair jan khairol o ehsaan danesh wati ezm ay draan gaa e yaa kamagayaanth

(http://baask.com/negwar_medah/image206.jpg)
ijaaz zakir,khair jan khairol o pollan umer

(http://baask.com/negwar_medah/image208.jpg)
kasmankay dewaan ay seyli

(http://baask.com/negwar_medah/image210.jpg)
khair jan khairol o allah bux wati ezmay drangazi yaa kanagayaanth

(http://baask.com/negwar_medah/image212.jpg)
ustad iman bux o murad bux maa kasmankay godsaraa

5) moshaeraa:


negwar medah ay ey godi bahr shapay 9 baja bendaath both.

Ey dewaanay paag wajah barkat ali sajaad mehman daar eid mohammad eid haasyn mehmaan zafar ali zafar G R mulla,ali jan komi manzoor besmil ,mir umer mir,umer kiyaa o muneer momin tenth.

Ey dewaan do bahra ath aawali bahr ay jaar cheyn abid adeb o domi bahr ay Abdullah abid aath. Dewaan ay awal saraa negwar labzanki majlies ay ogdaa daarani paajaroki abid adeb ogda daraanaa yak yak aa tawaar jath o aahani pajaar goon dewanay mardomaan kana eyth.ogdaa daraani naam choo ey wada yaan paag wajah assa bijjar, naeybe pag wajah haleem hamza kar goshaad ismail dawood komak kargoshaad naseem nasir kleth daar aman habib o ketab paan khalil yaar.

(http://baask.com/negwar_medah/image214.jpg)
talo ay saray neshtageyn shaer

(http://baask.com/negwar_medah/image216.jpg)
naseem noor

(http://baask.com/negwar_medah/image218.jpg)
sajid sadaf
(http://baask.com/negwar_medah/image220.jpg)
wali changez

(http://baask.com/negwar_medah/image222.jpg)
nok bahaand

(http://baask.com/negwar_medah/image224.jpg)
muslim ilyas

(http://baask.com/negwar_medah/image226.jpg)
karim kachkol

(http://baask.com/negwar_medah/image228.jpg)
jaar cheyn Abdullah abid

(http://baask.com/negwar_medah/image230.jpg)
ejaaz zakir

(http://baask.com/negwar_medah/image232.jpg)
omer keyaa

(http://baask.com/negwar_medah/image234.jpg)
G R mulla

(http://baask.com/negwar_medah/image236.jpg)
(http://baask.com/negwar_medah/image238.jpg)
moshaera aa neshtageyn mardom

(http://baask.com/negwar_medah/image240.jpg)
ali jan komi,dorjan moheb,nagoman

(http://baask.com/negwar_medah/image242.jpg)
dewaanay mardom

(http://baask.com/negwar_medah/image244.jpg)
muneer monen o G R mulla

(http://baask.com/negwar_medah/image246.jpg)
Baloch zubanay shaer manzoor bismil

(http://baask.com/negwar_medah/image248.jpg)
nojawan shaer
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Nadeem_Baluch on December 22, 2011, 04:46:41 AM
 mashaAllah Baaz wash  [ banok ] e gohaar  minnahwaar pa Share kanega
 washnaam_baate
 [baloch o baluchi labzank zind
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: Zahida Raees Raji on December 23, 2011, 02:02:58 PM
mashaAllah Baaz wash  [ banok ] e gohaar  minnahwaar pa Share kanega
 washnaam_baate
 [baloch o baluchi labzank zind

baaz mehrbani braat
wazhnaam baatet
Title: Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
Post by: yakkasin on December 25, 2011, 05:52:45 PM
ای میڈہ ءِ ویدیو ھست؟