Author Topic: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?  (Read 9831 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline manzil

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 154
 • Karma: 7
 • balochi mae wati shahdeen zuban ent
baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« on: May 05, 2009, 10:36:07 AM »
 mehrani_gullen_drout
 [dousten_baaskan]
          baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
   banoken guhaar zahida raji mazaneen juhd o koshistya marchi baask sate yak ancheen jah makaameya atkag o sar botha . ancho roch wadda ant o banok raji hon wati juhd o koshistan pa balochi zubana teztir kanan o deema rawan int , baley balochi gushant ky chaap yaken dasta tawar na kant , maey baaskani ham zemahwari int ky ma gon guhaar zahida ah gon komak o hamraahdari bekaneen ,he gappa ma wath zaneen ky maey zubaan marchi koja sar int . he zuban mara koja sar kanang loteet ,cheya ky taan zubaan nabzaant guda raaj na man`ant . he bara ma tahna ah guhaar raji e sara madeyen bayed ma drost pa wati wass o waaka he site o balochi zuban e babata chedo gesh wati juhdan teztir bekaneen , ta ky maey tawaar ched o doorter broten o ha degah raajan ham sar bibeet gon , ma geshter ha digeh zubanani randgeerya che wati balochi zuban e nemaga geshter tawajah bekaneen ,ancho ky man gendagayan baask e baz baask ant ,baley kam mardom nebishtah kanaga int ,   he wa rast e ky drosten wa nebishtah kaar an nabant baley agan kaseye gwara balochie kojam waden mawaad e ast int aa bayed eda baaskani dewaan a post bekant o ta ky maey  aa degah brat o guhaar hame cheza sarpad bebant o balochi zuban e nemaga geshter dilgosh bede ant , he maey o shome drostani parz int ,cheya ky ma drost balochan ancho ky musulmanani sara nomaz parz ant , guda hama raajani sara he ham parz beet meay ky wati zubana bepahrez ant ,ma bayed naamani rang janag o rogen o ancheen photo o washatk kanag o salam o alikum a che kamo deema ter boroeen ,nebeshta kanag e yak dare bungej bekaneen ,, figr o zant yak dewaal e mikk bekaneen , pa baloch o balochi o balochistana bejedeen , wati fikr o zanta gon domega hamgranch bekaneen hame rah mara manzile aa sar kort kant ..
    man omeet kanan ky baask he sarhala deema bar ant o wati lekahan darshan kanant , agan chaman raddi bota man pahile lotaan ,,
 baloch ,balochi o balochistan sabz o zamuran bat,ant shalah
                            drostani kaster shomey,,Manzil 
manzil

Offline Hardaach

 • New Baask
 • *
 • Posts: 4
 • Karma: 1
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #1 on: May 05, 2009, 02:52:30 PM »
 (ff) durah_baate منزل [durdanagen-braat]
Jee Mani Wajahen Braat Manzil , man tahe he jost deston mana mani zerda tawar perkot kay man am cheze he babata bogwashan, Baask site o Balochi Zoban o Baaskani Zemahwari ?

1st Baask site:

Baask site a Balochi zoban pa yak washin droshomia deema ahortag o baaskani wahonde johd ameshen kay balochi zoban o adab yak washin rangia dunia deema bayet cho drapshoken shohail a bedrapshe, baaskani wahonde johdani man kadra kana o aya sad hazar salam pesh kana kay yak janen adami jahe aa ayeha kadam chist kot o jaar jata ky balochi zoban a azmaan a sar kana o balochi zoban  goun mah o estaalan shomar bebet o jahan begende..

2nd Balochi Zobaan:

Balochi Zobaan a man marouchi bazzag o lacharen yak chorraen zahge dola genda ky kase yak dapi josti am nakante, man gashton shagrab tan magrab man nadeston ky yaki saf o palgaren balochi kant, RAAJ  zanag baant pa ayani zobana , agan zobaan mabet raaj nabet, badwaha agan raaj e gaar kanage bet awala ayehye zobana gaar kant , zobaan ky gaar bot bezan raaj gaar bot..

3rd May Zemahwari:

may zemahwari chient? balochi zobaan kaeyent? Bibi Zahida a chia wata cho zahmat kota? wahde ky yaki cha kulla dar kait gora gesse mardom ayah nek duhai deyan o ha ama kaar e wasta rawagaent ayah kaar e sarjam bohage duha kannat, wahdi ky Bibi Zahida a lank basta o deem pa medaan shota pa baloch zubaan e hatera echo johd kanaga ent gora may baaskani ey wa parz ent ma ayah komak bekan ent pa balochi zobaan e deem rawe wasta , waja manzil nok osheta echo sar soj deyaga , tahna ey zemahwari Bibi Zahida o Waja Manzil e nahe , maara drostan ayahani komak kanage ent maa ayan amkopag bohag loty,mara wati balochi zoban taha lekag loty o balochi ketaab wanag loty, drostan chi haas mara saf o palgaren balochi gap janag loti gessani taha ky may zahg pahk balochia sarpad beban.
he wa zaloori nahe ky drost wanok beban ya drost nebesok beban ya drost chamshank bedyan, may baaskani zemahwari eshen ky ma wahde noken yak post e gende maa drost wati chamshank a bedye , archi tai dil o hayal tara peparmah ant, agan yaki nazant yak domia komak bekani , agan shoma nazani bibi Zahida o aa dege bazen zantkaaran baaska goun amahan souj begere , drostan hayal wa yak nabant , ar yakia wati hayali.

man umeet kana maa baask yak Ahd e kani pa balochi zobaan e demrawe wasta o wati zemahari zane o ayah pora kanag po joush johd kani...

Balochi Zoubaan o Baloch Raaj tan jahan asten ast baat ... Anchosh Bat

Zindag Baati Bibi Zahida o Waja Manzil Allah tahe zerde muradan pora kanat

agan cha mana galaty botag paheli lotan
 shomay kaster
Hanaar
Man Wafa Kort Neshton Kayan Tahe Pardaach
Taw Dagaah Kort Raah Dataan Mani Hardaach

Offline SN baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 60
 • Karma: 0
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #2 on: May 05, 2009, 05:01:14 PM »
1st Baask site:
2nd Balochi Zobaan:
3rd May Zemawari:
 to wa jahan golat wo rapta bala anga wate e balae lecture a toka e gapane hum haeal dar e nakot ka awole, dohme o sehme bogoshtena 1st 2nd o 3 a jagahaShoaib Jan tae jan Dunya a jan baloch a jan........ umeet kana ka to ne wat e pame lecture a diaga sare haeal kana e gapane...waja/bibi hanaar


SN Naseeri

Offline proudly_baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 24
 • Karma: 1
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #3 on: May 05, 2009, 09:26:07 PM »
 
    [dousten_baaskan]


    Waja o brath/gwara man shume drosthani habar watha mana baz jwan lagethan o man cho kamu mothmahen nabothoo parcha k awali cho k waja Shoaib gushe awali bogosh khair awali gap ishinth k man baloch raj a thaha yak jehethi nesth o wahdi k may qaum a jindh yak jaga hawar nabeth mana nallagi k maa dema shoth kanee o gap aga site a sara dim rawi kanag a ginth guda may gwar bezan k Zahida Raji ha wa baz washen site hadd kotha ahodha har kas wati hayala darshan koth kanth o man he hum gusha loti wati banuken gwara k aga yak guest a awali randha thahee site a tha kaith bahedh hameshenth k thahe help wala link dima gun yak note a baith guda mardum pa assani web site ha isthemal koth bekanth ./.....

 2mhee o 3hmee 4hmee balkee man harch gap a bejani mani hayal hameshen k maa kassa jahl majana ancho k shoib saheb ha gushtag k ONE Two Three malekk man gushee baz jwanee gap ishinth k maa yak baree wata becharin ....

  HA KUJAM INSAN HEN K GALATI NAKA ... GALATI HA NAHEE K MARDUM YAK RANDHEE KANTH GALATI HAMA HEEN K MARDUM BAR BAR KANTH >>>

 Mani Dua o salam shumara  wati raaj e heyr loutouk allah_e_mayaar_o_baahoote

Offline manzil

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 154
 • Karma: 7
 • balochi mae wati shahdeen zuban ent
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #4 on: May 05, 2009, 11:44:28 PM »
wash o shadan o abadman batey Hanaar ,Shoaib Baloch o proudly_baloch keh shoma he sarhala deema burt o wati lekah o hayal darshan kot,ant 1st ,2nd o 3rd he chosheen raddi na,ant anchosh proudly_baloch gushag at hame wada agan ma baask e taha o he degah balochi wanagi aan bechareen o bwaneen guda allama maey he kasaneen raddi dar kapan ,dome maye yakjagai e gap,at keh ma yak jagah naya ,ada gapp ashint keh ma bayad degere Aoust a manendan ,keh key che kanaga int o kaey che kanaga na int ,tara keh kaare kanagi int guda degere Aoust a manind keh pelani a Ae kaar nakortag man ish nakanan, guda man tao pasht kapan ,anchosh keh yak logeye taha 4 chok bebant ham nata,ant ya ya 2 darp bebant guda allama deek warant ,,
   cho baloch a mudam watkosh ant
   maeye gesey draeen darp tapeeg ant,,,besmil
 ada gapp ash kait,int keh marchi net o tecnekal o media (rasank) daor int agan mani tai gwara he rasank ant guda man tao pa hameshani pushdara (zariyaha )a wati kaara deema bebran o hame chezana shareen wadya karmarz (istemal) bekanan ,agan kaseye gwara Ae chez nest ant guda aa pa degah ketaab o rochtaakani poshdara wati kara deema bebar,ant guda allama yak rahe dar kaet,int ,rast wa harwahda rast int aa kadi drog bot nakant ,allama yak na yak roche rasti wata paddar kant ,aa keh drog int guda ma gushan keh drog e bun tung int ,marchi aa daor na int keh harchez cheer o andar boteen ,marchi baniaadam zantkaar botha sharr o gandake parka zant , marchi rasti cho roche wada paddar int baley agan ma Ae habar bogosheen ma bogoshen keh  Ae mach ma keshtag Aesheye bar pon chall nabant guda ma radd ant cheya keh harwaeed machh e keh bibeet allama nahani taha lahte pon chall bant o lahte sharr bant baley agan hame machh a ma palgaar bekana haye poch o kontagan bepachan o shareen wadya gonsh bekana guda balkeen aaye baran pon challe man mabeet ..
   shomey kaster ,manzil
manzil

Offline Hardaach

 • New Baask
 • *
 • Posts: 4
 • Karma: 1
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #5 on: May 07, 2009, 02:37:13 PM »
   an [durdanagen-braat]  washnaam_baate

    شعيب wajaen-braat

tahe gap rast ant man ky balochi zobaan gap kanag o nebesage gapa kana gora bayed ent man wati nebishtankani hayal dari bekae ky waaki mani balochi nebeshta kanaga ant agan na...

brat Shoaib tai mennat waran mani raddi zahir kanage.. baloch gwashant Dost Ama ent ky tahe Raddi zahir kant, Doshmen Ama ent ky tahe Raddi an Cheer dant...

mennat waran shomay
 [baloch o baluchi labzank zind
shomy kaster
Hanaar
Man Wafa Kort Neshton Kayan Tahe Pardaach
Taw Dagaah Kort Raah Dataan Mani Hardaach

Offline zindan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 190
 • Karma: 2
 • ♥ღ Z!η∂คηღ♥ ღ♥яiиd♥ღ
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #6 on: June 01, 2009, 09:21:26 PM »
 [dousten_baaskan]
                              qoom a nishan zuban enth,,,saqapath enth...o may Balochi baz pushtha kapthag...may thoka e wadin mardum sak kam anth k ...English o degay zubanan Balochi a tarjuman bekanth....................dangay urdu a manchakaran Baluchi a kayan .....eshani sherag rechanth...........pamishka ............................wathi zuban a sheragan gon marduman sar knay........ washshiyaani jambar tai sara s
 wati raaj e heyr loutouk               ZINDAN BALOCH,TURBAT
♥"Balochi mey wati shahdin zuban enth"(ff)

Offline Faryaad

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 33
 • Karma: -2
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #7 on: July 03, 2009, 05:29:26 PM »
baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?  e saarhaal waja manzil a deer en datagene pa mane haeala marche dima kapt o dila gosht wate haealla nabashta bak'an

anchu waja manzil a gapa wada k chaap ek dasta tawar nakant ame wada ma hum gosha k..........

baask a harche k mastreena o kohn'en  mardomane gap o ahane jo ignore kanaga ravaea'aa baaz en  kastreena ka nukh atkaga pa seekaga dil prosh kanaga ha bajaya motivate kanaga bajae k shar en raha araga ahane gap e ba bnt mardom haraan o pareshaan bit....

[i am sory but i think shoma echo laiq nae k shomye(not all) gona murdum serious matter discuss beka] afsos en k zaantkaar en mardom e pamen jumla bogosha baly anga mana geshter afsos e gaap a en k  kaabil'en o zantkaar en mardomane kastren na'ihl o na sarpaad en anga.e tae kasoor en k to wate kastrena kabil jood kanaga poshta kanzaga ha..

balushyno1 as per your all previous posts, tai objective agan Balochanii platform e saraa Balochanii eyr janag o bad beykaar kanagent goRaa diwwan e saraa tara aayag e zaloorat neyst. zarorat mana baloshy mabe gora k e b bit,,sarpaad o zaant aa arag ma gent o ma bogosha dewaaan a tae zarorat na... dewaan a mastren kaar baloch zubaan o zaant a diaga gent.. zaantkar  wa sarea che zana baly gora mane o baloshy a che bit wahde dewaan a mastr e bajaya motivate kanaga bajaya sharen raaha aaraga mana bogoshe tae zarorat nae..

daga baaz ma o shuma toka anche zantkaara creatives a  hast'an a k wate kastrenane likatagenane galtea, wate kastrenane sekarenaga aab samja ame gapa k ma wa zantkaara ma kabil a ma be nenden o esheea posta bowan en o eshea wahd bedaen eshea galtea bechana..
o mane wajaha mane banok aa shuma kaar en wate kastrenane islaah a bakana daga kas nait tae raaj a sarpaad nakant wate balayea wate guror a wate kara jaga bedea eda harkas kait tae brath en tae gowahar en.

mardom e cheza chara k e galtea e kaar a e mard kanaga en baly e nachara o nasocha k chea kanaga en e kaar o nasouch aa k eshea haal che en k e marda ma e kaara kanaga bedaar aa be samjaena..

hope k mane gapa dila araga bajaya eshane sarra geed aa wahdea...


 shome heyr loutouk wati raaj e heyr loutouk.

 Shome-kaster
 

 

  

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7064
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #8 on: July 03, 2009, 08:23:45 PM »
Wajah Faryaad:
Salam o drout,

shome gapp harf ba harf raasten o man ey diwwan e kaar master buwag e sawabaa ey radi yaa tasleem kanan keh angata ma wati diwwan e baazen baaskan' yak degere lehaaz souj nadaatag, yak degere oopaar kashshag souj nadaatag.
bale braat choun kanan ey chizz insaan chah wati jind e mahool a chey dar baart, net e sara yak do sahat nendaga kas eshan dar burt nakant.

nou byaa tai quote kotagen mani gapp:
tara noukii diwwan a dou haptag bi bale braat Albalushiy e tao durah kohaanen postan bechaar. (ma baazen blocked sections a zout pach kanagayan')
aahiye aa kird a bechaar keh aahiya peysha ham kotagan yak dega naamiyaa chey. ey jang keh edaa hallagaen ey hama sarhaal e nayat keh tao deystagat.

maa ey wajahen agan durah posts an' visible bekanan tao agan balochiye goRaa allama goshe adda ishiya edaa chey dar bekan ey parcha edaen'
bale agan mana  aa mard kashshagii bibuttenata ma aa block kotaga pah mana hech moshkil naent bale ma louTan keh aa wati raaj e mushkil a sarpad bibi bezaant marouchi mae raaj a chey chizzey zalooraten.

nouken baask baheden wataa cha chushen janjaalan chey deer bedaarant parcha keh aa nah gappey background a zaanant nae keh gapp janoukanii mul muraada.
bale hao eshaanii bichchaa kapaga chey aa gapp shar buwag e jagayaa harabiye neymaga allama tarret kant.

shome ey gellag haqqe saraent keh Kohaanen baask nouken baaskan' delbadii nadayagayant o sar o souj nakanagayan'  bale durahen' wahad chush naent.
barey barey wati dazgattiyaanii sawabaa nouken Baaskan' wahad dayag pah zaantkaaren' baaskan' nabi bale mae johud ent keh ma nouken' baaskan' goun wata deyma bebarent. bate aahan chey ma ham nouken chizzey dar burt bekanen'

chah maraa chey harch radi e buttag ma chah drusten baaskan' pahel louTen'

pah diwwan e deym ruwi yaa shome shor o sahalaanii daahimaa wadaarigen'

goun neiken wahagan'

wati raaj e heyr louTuk


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #9 on: August 16, 2009, 12:03:21 AM »
salam o droot
cha sangtan baz mennat ke wati wati hyal esh darshan kotgant pa baaske mastran tan ke dem tera balken cha pesha dem ter brot shar gandag har aum o zobane tha hast  Aye gape nabit ke gandaga kashag bebant balken shodag sap kanag bebant Ishe mesal ishent ke jesme yak Azaye kamok hakenen ya chelent Aya bayedent beshoden na ke beborren deer bekanen man nagoshan ke sel sel goshag mabit bale mara ano tepakye geshter zaroratent ma baloch an hama rochi chosh bazagenke ma yak degera sarpad maben yak degera delbadi madaen '/ Agan kasse rad bit aye sar soja dol o dabe hast ke A sarpad kang bebit na ke air janag ma pish cha wati gapa 1 ya 2 randa baydent aye gpa becharen balken ma aye morad a sarpad nabit kanen omit ke brate gapan dela mayret parcha ke man  cha drahen hayalani wanaga pad wati gap jatant man darhen sangatani mennat war ke raje dem rawia kadam jest kotag bat morad asar tai ke dela be wabe pa be waben matani ke bach man koh o dalan shengant pa baloch o balochestan

wati raje hyer lotook

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: baask site o balochi zubaan o maey zemahwari?
« Reply #10 on: January 12, 2011, 12:33:01 PM »
SALAM BRAATH O GUHAARAN,,,
 
SHUME DRUSTHAANI GAPP SOOJ O SELAH SAKK BAAZ WASHANTH. HAR KASS WATHI ZAANTHE HESAABA HABAR KANTH WATHI THAJRUBAE SARA SOOJ O SAR KANTH..HAR KASS WATHI DILE O WATHI LUGE HALA SARPADENTH. MANN KUJA PRUSHATHAGA MANN KUJA ADDA MANN SHARRI SARA ZANA.35 SAAL MANI OMBRE INTH MANN BALOCHI CHUKKYA MANN HAME CHAGERDA NESHTHGA.MANN YAKK CHEZZE HAR WAHDA DEESTHAG KE MAA HAMRAHYA KAAR KUTH NAKNE, HARR MAEDAAN E THAHA MAARA OOPAAR NEESTHENT.BALOCHI ADAB E THAHA KE SAYED SHAHE WADI MARDUMA KE AAIYA MARGE SAAHATHA HAMM KALAM SAROONNA EER KUTH O MORTH AAHYA HAM MA BAD GUSHE ,ATHA E WADI MARDUM AA KE MA PET O MAATHI BAD GUSHE. MA ASHKONE BALE MA HECH NAGUSHE , AAHYA SARPAD NAKNE. MARCHI KULLE BALOCHISTAN E THAHA HAR ADBI MAJLES E THAHA BRO BECHAAR MAA JANGE MAARA THABB NEESTHENT PA KASSA BODESHTHA NASEGE KASSI,HARKASS WATHA ZAAHER KANTHE WATHI THAUSEEPPA LUTITH. LOGANI THAHA MAA WEASTERN CULTURE AA THARJEE DAE  MANI CHUKK ENGLISH HABAR KANTH MANN WASHA BALOCHI NAZANTH MANN DARDEEG NAYA PARCHA. CHUKK NAZANTH  DAAZ  CHEYE NAZANTH SAWAAS CHEYE ,,,AA ZANTHE DOLLS END GABBANA MA WASHE.LOGANI THAH CHENNAL ENGLISH HASTHE BALE BALOCHI NEESTHE HAME GUSHE KE SAAF NAHENTH BELLE SOOOCHE PARCHA. YAKK MARDUME JUHD KANTH AA KOMAKK  LOTITH, JUHD ARZAAN NAHANTH JUHD WAHD LUTANTH, JUHD HAMKAARI LOTANTH ,JUHD ZARR O MAAL LUTANTH. JUHD KAARE SANGATH MANI KERRA HASTHE BALE MANN FAKATH YAKK COMMENTS,, EE RAADYA SOOJ E DAYANE BALE EE JOOSTHA NAKANANE KE THARA CHEE MUSHKULL HASTHE MANN THAI WASTHA CHEE BEKANA YA KE MANA KAARE BEDE ANNA MANN CHOO NAGUSHA PARCHA? MANN EE GAPP KANA KE MANN GINDAGAHA MANN PEESRA WATHA GUSHA, AYA MANN EE GAPPA PARCHA NAZANA.YA MANN ZANA BALE PAAD PERDAYA,,?MANI AZIZE BRAATH GUHAARA WATHI CHUKKA BALOCHI WANAGA DILGOOSHI BEDYE..O BALOCHI HAR JUHD KAAR KE HASTHA AHA KUMMAK BEKNETH ZUBAAN ENSHALLA WATHI MANZELA SAR BEETH INTH...........MANI HABAR GUN SHUMA PEHLI LOTANTH. MINNATHWARA