Author Topic: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)  (Read 12297 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« on: May 13, 2009, 04:52:39 PM »
Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
Baaske Doostigen Baaskan!
Drout o Drwahbaatet... (F)


      Harch Zendagen Raajiya Jehaana, zobaany hast, Molky naamaae o Saaldary hasty... Byzobaana , bymolka O by saaldara hech Raajy pa Raajiye hessiyata zaanag o pajjaarag nabit. Aa Raaj ke cha marga natross ant, wati harch chizze waahond wat ant o Aa ke cha marga delesh poppaani chyra rot, wati helaaryn hakkaan o Sarjamen hastiyaan baahyn ant. Hasten raajan harch chiz hast, bale yak hasten raajiye hastiye neshaani hamaa raaje zobaan ent o cha drostaan masteren shehaari "SAALDAR" ent. Jehaane Hamaa zendagen Raaj ke saaldaresh hast o cha Aayani saaldaraan degy bynaam o byneshaanen Raaj Nap gerant Saaldaresh esh ant:

   1) Jahoodi Saaldar
   2) Masihi Milaadi Saaldar
   3) Taazi Hejri Saaldar
   4) Chini Saaldar
   5) Hendi Saaldar
   6) Gajari Shamsi Saaldar


       Degy saaldar ham hast, bale ey kasaanen nobeshtaanke taha hamy shashen pa darwara bass ant.
       Baluchi Saaldare bonyaade saal esh 7000 aa eyr kanag bootag, Parcha ke baluch yak balaahen o hasten raajy o agan maa eshi bonyaada esh 1990 aa eyr bekanen eshi bezaant hamysh ent ke Baluch nouk baahanden raajy o hech waden Hastiye nysty o nooki bendaat bootag, Baluch raaja esh 7000 saalaa gysh bit ke ey jehaana hast o zendag ent o balken cha 7000 saala ham gysh bebit, Baluchi hasti o maal o maddi modaam gaar o jipaamour kanag bootag ant o eshi Sawab esh ent ke baluch raaje dast o paad modaam golaamiye sankal o zamzilaan bandig bootag ... Baluchi saaldara marchigen roucha "7009 saal" bit o esh "21 April" aa baluchi saaldare oli maah bendaat bit, parcha ke 21 Aprila Shahzaanten "Sayad Zahoorshaah Haashomi" (Naame pa adab geraan) ey jehaana chamm pach kortag ant o aaee bootyn rouchent, Agan sayad mabooten maroochi baluchi raasten siyaahag ham nyst o gaar boot, bale Sayad wati zend pa baluchi Raasten siyaahage rahbande shohaazaga o baluchiyate waasta nadr kot o naagaten Bimaari o baluche dard o gamaan Sayad cha maa gesar boot, Bale Naami namiraan ent chiya ke Baluchi Raasten siyaahage Waahond ent, pa Sayade Ehteraama o Baluchi Raasten siyaahage haatera Baluchi Saaldare bendaat cha 21 April aa bit ke goun baluchi Oli maah(Daardranz) aa baraabar ent...  
        Baluchi Saaldare Jowaan kanouk Shahlachchakaaren "Ostaad Dr M.Y Dorra Baluch" (Mirdorra) ent o ey waajahe Shahden Goptaar ant ke baluchi Saaldare baabata choshi gwashtag:
 
      " Man Loutaan ke baluch yak zendagen Raajy bebit o Jehaana masteren Raajani reda boushtit. Baluchi Saaldar o baluche Labzaank o doud o rabiyat Namiraanen daabiya Abadmaan bebant o Baluch pa hech chizza, hechch kassiye mohtaaj o waazmandag mabit. Mani waahag esh ent ke Baluch Zende harch medaana, wati chaagerda kassa baaj madant o wat yak zendag o hasten raajy zaanag o pajjaarag bebit. Namerit aa raaj ke zobaani bemaanit, doud o robydagi sarjama pasht bekapant O Molki cha dasta marot. Molke cha dasta rawag raajaani drosten Jaawaraan darynaani Golaam o bandig kant. Aa Raaj ke degy Raajaani golaam bant wati rishe ezzat o Aaberooe waahond boot nakanant O harchy ke zouraakaani del beloutit hamaa peyma bit. Aa raajy ke degy raajaani golaam ent wati jende Molka, wati jende louga chou dozzen Toulaga ent o ey zendy nahent ke raajy wati jende Sarzomina zolm o Zouraakiyaani Aamaach bebit.
        O Baluch Raaj! wati saaldare jazhna wati raaji pahr bezaan o Hamok saali goun haasen daabaan jazhn beger. Parcha ke pa dozhmene Laap souchi aa dastiye sorynag ham mazanen Gapy o ey baaraha Baluchdyhe Raaji Lachchakaar waaja "GR MOLLA" e alkaapen hayaal esh ent ke: (( Pa dozhmene laapsouchiya dasty sorynten Drigaty!)) bary bary cha kasaanoken johd o dasti sorynagiya mazanen Aasary darkeyt. Mardy zomine Oupaaragaane baaraha Poulkaariya at bale aaiye kaar hamy jaaha leki waartat ke zomin chizaan choun wati gwara Kashshit. Hamy shohaaza dami bort o shot baren drachkiye bona wapt, hamy hayaalayat ke ey raaza chy peyma dargijit ke anaagata bary sest o marde sara kapt. cha hamy bare sedag o aaee sare kapaga marda zomine oupaaragaan (GRAVITY) zaant.
        Baluch Raajy o wati graani Oupaaragaan o Ezzati hast. Wati jende arzeshe zaanag degeraan naachaar kant ke tai arzesha bezaan ant. Bale agan to wata modaam kam belyke o wati raaji Arzesha wat mazaane degy hech kass tai arzesha nazaant.
       O! Baluche Mangehyn Raaj!... Ey mani dele paak o by ell o geshyn moraabaat ant ke manesh cha door pa to shaat kanaan o Pa to, O Mani Mangehyn raaj! nouk o watwaajahen zendiye waahouk oun. Sarpad o waajah baate, Maaten baluchi raasten siyaahaga bezaanaate o Daraamadaani chamdaar o waastig mabaate! (Hancho baat)"
 


         Hanchosh ke waajahe dorren Gaal shoma wantant,,, Baluchiyat zaanag o sarpad boowag loutit o Baluchi saaldar baluchy yak balaahen maal o maddiye. Agan baluchi saaldare baabata maroochigen zamaanaga baluch sarpad mabit o pa dast mott bebit goda Allam ke golaamiye saada ham sest nakant,, Baluchi saaldara bepahryzet o harch saal wati nouken saala jazhn begeret ke ey shome hast o zendag boowage Seboot ent, wahdy ke Misihi o Hejri saal badal bant goda man gendaan ke baluch jazhn gerant o shaadehi kanant, bale baluchi nouken saale baabata ke man baaska sarhaaly eyr kot goda kasi gousha mouriya ham nawaart ke baaren Balucha ham wata saaly hast O baaren baluchi saaldar chiye o parcha balucha saaldary hast!! Hamy haatera mardom kammok bazhnig bit. Bale eda ham baluch mayaarig nahent chiya ke choshen kasy nabootag ke aayan sarpadi bedant ey baaraya o ey nouken saaldar ke me lahty zaantkaar o kawaasen waajahan add kotag, Tibaga rad o chotesh sharr kortag, goun Masihi january maaha baluchi saaldaresh bendaat kotag ke na sari ber o na bon! hamy saaldare taha ham Golaamiye saadesh naborretag o watesh golaam pysh daashtag o gyshteren maah o rouchesh ham rad ant, ey waden raden kaarani dyma aarag , Nouk aaouken baluch raaja ke Baluchiyate baabata sharr sarpad nahant, Nezouri o radiyaani Kourchaata dor dant. Bazhne gapp ent! bale man eshera nooon wati sara yak parzy zaanaan ke hamok saal baluchi saaldare sharr kanage johda bekanaan eywaka man na tawaamen baluche sara parz ent ke ey kaara bekant bale pa raasten o Tachken droushomiya chiya ke agan radiyaan ma bezooren goda gandater Gaar o gomsaar ben, O dozhmenaani waahag o moraad hamsh ent ke me hastiyaan gaar bekanant o maara Radiyani aamach bekanant taan hech mazaanen o Modaam GOLAAM beben. ey Saaldar ke man eda daatag Baluchi chekketag o paalaatag o raast o palgaaren saaldary o eshi taha hech waden radi maan nyst... eshera bepahryzet o zaanage kosheste bekanet ke Byzaanaga mardom kawaas o zaantkaar nabit o hamy pem by raastiya hakk o naahakk zaanag nabit!

         Aasara man wati waajah o Aaripen braat waaja "Mazaar" e mennata gerag loutaan ke Mana baaz delbaddi daatag o agan aaee washen sar o souj o rahshouni mabootyn ant balken man ey kaar pa Alkaapen wadiya dymaa aort makorten, O pa ey nouken Baluchi saale nyken dargata ham pa tawaamen baluch raaje shaahegaan o byband o baaren raaji hamtopaaken zendiye waahok oun o cha dele Johlaankiyan haasen moraabaatan shaat kanaan . Baluchi sabz baat (Hanchosh baat)

baloch-raaj-e-tepaaki-loutouk
Henjeer


Daardranz has 30 days. It is the firth month of the Baluchi Calendar which is equal to April 21 - May 20 of Christian calendar.

Karraa has 31 days. It is the second month of the Baluchi Calendar which is equal to May 21 to June 20 of Christian calendar.

Leep has 30 days. It is the third month of the Baluchi Calendar which is equal to June 21 to July 20 of Christian calendar.

Shaahegaan has 31 days. It is the fourth month of the Baluchi Calendar which is equal to July 21 to August 20 of Christian calendar.

Toshaan has 31 days. It is the fifth month of the Baluchi Calendar which is equal to August 21 to September 20 of Christian calendar.

Eyraayaan has 30 days. It is the sixth month of the Baluchi Calendar which is equal to September 21 to October 20 of Christian calendar.

Taakrychaan has 31 days. It is the seventh month of the Baluchi Calendar which is equal to October 21 to November 20 of Christian calendar.

Taamouraan has 30 days. It is the eighth month of the Baluchi Calendar which is equal to November 21 to December 20 of Christian calendar.

Gowapshaan has 31 days. It is the ninth month of the Baluchi Calendar which is equal to December 21 to June January of Christian calendar.

Sabbaan has 31 days. It is the tenth month of the Baluchi Calendar which is equal to January 21 to February 20 of Christian calendar.

Ansaak has 28 days. It is the eleventh month of the Baluchi Calendar which is equal to February 21 to March 20 of Christian calendar.

Dymwashshaan has 30 days. It is the twelfth month of the Baluchi Calendar which is equal to March 21 to April 20 of Christian calendar.

Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #1 on: May 13, 2009, 11:44:35 PM »
Mani Braahondagen Braat, Henjeer Jaan, Daan jehaan hast ent to daahemaa hast O Hayaat O Shaadaan Bebaatet
   Mani garm O lahden drout o drwahbaatan bezoor et!
   Man marouchi cha galaa bagalaan oun ke Baloch Raaje O Balouchi Labzaanke yakk kandy porr bootag.  Byhesaab sataa o daad karzet shomaa mani Braat Henjeer Jaan ke wati raaje dard o Golaami et maaretag o pa Balochie sarjam kanaga maaraa DR. M Y Dorrae joud kotagen Saaldar wash o bymatten daabiyaa sharr kotag o daatag!
   Ey abrami raastiye ke raajy byd zobaan, doud o robydag, Nendag o paad aayag o saaldara hech wada sarjam boot nakant. Maa Balouch modaam wati sarjam o barjamiye habara pa tahl o pahr kanen bale Zobaane pahaazag o dymaa barag, wati doudaani pahaazag O ey dega raaji maddiyaani nymaga hech delgoush gwar nakanag maara ey maareshtaa allama dant ke tany wahdi maa sarjam nahen, maa satar wati gottaa kaarcha bedahen o kookaar bekanen ke maa sarjamen bale Donyaa O Donyaahe mardom hamaa wahdaa me sarjami o barjamiye mannouger bant wahdy ke maa wat wati raaji sarjamynage gazar o loutaan bemaaren o eshaani Hast boohage waasta johd bekanen. Saaldar ham yakk sarjamen raajye cha masteren darwar o sebootaan cha yakky ke byd eshiya raajye sarjam boohaga mardom harwahda goun shakkien chamman chaar ant.
  Ey Saaldar ke Waaja DR. M Y Dorrae Saacheshty, eshiye tahaa o ey dega Balochiye kavvaasaani joud kotagen saaldaraani tahaa master o delgoushkarzen habar esh ent ke aa dega saaldar gygaan ant o ey saaldar Balouchani wati maddi ent ke eshi sara kass lankok chest kot nakant ke ey saaldar cha me saaldaraan nakl kanag o zoorag bootag. Harch raajy aa ke wati saaldar chetag o ad kotag godaa aayaan cha hanchen jaahiya wati saaldar bongyj kotag ant ke goun aayaani jende raaji Baamardaan hamgranch ant. Chosh ke Gregorian calender ent ke eshi bongyj cha Hazrat Essae booten roucha ent O Islamic saaldar cha Hazrat Mohammade Makkah aa dym pa Madina aa draan Dyh boogaga bongyj bit. Wahdy ke maa Balouch wati Saaldare gappa kanen godaa baayad ent ke me saaldare bongyj ham goun Balouch Baamardy aa hamgranch bebit. O Hasten dora cha Sayad Haashomia masteren baamard man gwshan ke Baloch raaja nabootag ke Sayada goun wati nyzgaari o naadrwaahiyaan Balochaana yakk tachk o raasten nebeshtah rahband o yakk hanchen labz balady daatag ke Balouch raajy wati waamdaar kotag. Godaa choshen Baamardaani johd gaar o gomsaar mabant, O Balochi saaldare bongyj ke cha Sayade Booten Rouch ent ey pa Balouchan yakk washen mestaagy ke maa wati raaji saroukaan na shamoushen, balken aayaana wati delaan jaagah dahen. Man saddakaan ke Sayade paad man addiraha nun sharriye saraa tachk bant wahdy Balouch raaje ey nyk o washen johdy haaly sar bebit. Sayad cha galaa baal bit ke Balouch raaja aaie nymbondahen kaar maaretag o pa eshaai sarjamynaga wati johdaan dymaa baragaa ant. Chounaaya raaje sarjamynag tahnaa Sayade kaar nabootag balken hamok Balouche sara ey kaar chou wardena allam ent. Sayad yakk mardomy bootag o aaia wati was o waaka harchi ke kot kotag pa Balouchaan O Balouchi zobaana kotag bale aaia sajjahen kaar nahallyntag ant, me waasta ham chizzy kaary pashtgetkag o  nun me sara parz ent ke hamy kaaran dymaa bebaran o wata yakk sarjamyn raajye bestaara man donyaahe dymaa pysh bedaaren.
   Nun Baayad ent ke Balouch wati jende Saaldar o ey dega raaji maddiyaan bepahaaz ant o kaarmarz bekan ant ke chamdaari kochakka saggetag o maara dyr ent ke daraamadaani chamdaar bootagen. O man hazaar na byhesaab mennat agaa Waaja Dorra O Henjeere begeraan man gwashaan ke angat kamm ent chiyaa ke aayaan me chamdaari maaretag o maara wati jende tachk o palgaaren SAALDARY daatag esh.
   Nun biyaa et Balouchaan! yakdast O topaak ben O Waaja Dorra O Henjeere daatagen ey SAALDARA wati kanen o aayana zarshaan agaa kot nakanen godaa gaalshaan esh bekanen ke me delbaddi aayaani gaamaan trondter kant o pa Balouch Balochie dymrawi aa aayaani waahagaan aap dant O rouchy bit ke Balouch wati dyh, zobaan, doud o robydag, saaldar o wati kesmate waahond wat bant! Shaala ke Hanchosh bit wahdy maa Balouch wati zaati jydahaan yakkeraa eyr bekanen o pa balouchaani aajoui aa hamkoupag o hamgaam beben.
    Man yakrandy pada Henjeer Jaane mennata cha dele johlaankiyaan geraan ke maara me wati SAALDARY daatagy.
   Baloch Aajouie Jonz, Sabz O Zaamoraan Baat! Hanchosh Baat!
                                                                                 
                                                                                    Mazaar
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline manzil

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 154
 • Karma: 7
 • balochi mae wati shahdeen zuban ent
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #2 on: May 14, 2009, 10:44:14 AM »
drout o drahbat ..
           henjeer man tai Aesh red o band datag,een balochi saldar 7009 a pah balochi zuban a yak geshye zanan,tai juhd lahekey sata,ant omeet kan,een keh tao wati juhd o koshistaan pa baloch raj o balochi zuban o balochistan e wasta har wahda barjah dar,et o ched o geshter wati koshistan kan,et, man Ae gushan keh dan tai wadeen warna pa wati zubana Anchoo fikr mandant agan ma drost baloch cho tai wada pa wati zuban e babtaa fikr o hayal bekan,een guda aa roch dor na,ent keh maey zuban cho aa degah rajani zuban,aani wada manzile a sar mabeet , mara shomara non ched o geshter wati juhd teeztir kanagi ant maey manzil non sakk dor na ent balkeen marchi baloch e manzil baloch raja tawar perjanaga ent baley marchi bayad baloch raj wati chaman pach bekant o wati zubana teez bekant wati jaar burz bekant ,marchi kass kasi wasta naeet ent harkas wati loga wath sengareet o douldaar kant non mara bayad wati zuban o wati watan wat parezagi ,ant dan ma gaame majan,een guda degir kadi pa,ma gaam e jath na,kant
    sayad hashomi gusheet ..
                         dankeh pa sammi,aan pedaak nabeet douda,ey 
                       pa tai douda,aan kadi beer gireen balaach na,beet
      hejeer tao zendag o salamat bat,et gon koleen baloch raja
     sabz o mezraan bat,ant baloch o balochi o balochistan ,shallah
 shome wati ,kaster ,manzil
manzil

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #3 on: May 16, 2009, 02:30:23 AM »
Quote
Mani Braahondagen Braat, Henjeer Jaan, Daan jehaan hast ent to daahemaa hast O Hayaat O Shaadaan Bebaatet
   Mani garm O lahden drout o drwahbaatan bezoor et!
   Man marouchi cha galaa bagalaan oun ke Baloch Raaje O Balouchi Labzaanke yakk kandy porr bootag.  Byhesaab sataa o daad karzet shomaa mani Braat Henjeer Jaan ke wati raaje dard o Golaami et maaretag o pa Balochie sarjam kanaga maaraa DR. M Y Dorrae joud kotagen Saaldar wash o bymatten daabiyaa sharr kotag o daatag!
   Ey abrami raastiye ke raajy byd zobaan, doud o robydag, Nendag o paad aayag o saaldara hech wada sarjam boot nakant. Maa Balouch modaam wati sarjam o barjamiye habara pa tahl o pahr kanen bale Zobaane pahaazag o dymaa barag, wati doudaani pahaazag O ey dega raaji maddiyaani nymaga hech delgoush gwar nakanag maara ey maareshtaa allama dant ke tany wahdi maa sarjam nahen, maa satar wati gottaa kaarcha bedahen o kookaar bekanen ke maa sarjamen bale Donyaa O Donyaahe mardom hamaa wahdaa me sarjami o barjamiye mannouger bant wahdy ke maa wat wati raaji sarjamynage gazar o loutaan bemaaren o eshaani Hast boohage waasta johd bekanen. Saaldar ham yakk sarjamen raajye cha masteren darwar o sebootaan cha yakky ke byd eshiya raajye sarjam boohaga mardom harwahda goun shakkien chamman chaar ant.
  Ey Saaldar ke Waaja DR. M Y Dorrae Saacheshty, eshiye tahaa o ey dega Balochiye kavvaasaani joud kotagen saaldaraani tahaa master o delgoushkarzen habar esh ent ke aa dega saaldar gygaan ant o ey saaldar Balouchani wati maddi ent ke eshi sara kass lankok chest kot nakant ke ey saaldar cha me saaldaraan nakl kanag o zoorag bootag. Harch raajy aa ke wati saaldar chetag o ad kotag godaa aayaan cha hanchen jaahiya wati saaldar bongyj kotag ant ke goun aayaani jende raaji Baamardaan hamgranch ant. Chosh ke Gregorian calender ent ke eshi bongyj cha Hazrat Essae booten roucha ent O Islamic saaldar cha Hazrat Mohammade Makkah aa dym pa Madina aa draan Dyh boogaga bongyj bit. Wahdy ke maa Balouch wati Saaldare gappa kanen godaa baayad ent ke me saaldare bongyj ham goun Balouch Baamardy aa hamgranch bebit. O Hasten dora cha Sayad Haashomia masteren baamard man gwshan ke Baloch raaja nabootag ke Sayada goun wati nyzgaari o naadrwaahiyaan Balochaana yakk tachk o raasten nebeshtah rahband o yakk hanchen labz balady daatag ke Balouch raajy wati waamdaar kotag. Godaa choshen Baamardaani johd gaar o gomsaar mabant, O Balochi saaldare bongyj ke cha Sayade Booten Rouch ent ey pa Balouchan yakk washen mestaagy ke maa wati raaji saroukaan na shamoushen, balken aayaana wati delaan jaagah dahen. Man saddakaan ke Sayade paad man addiraha nun sharriye saraa tachk bant wahdy Balouch raaje ey nyk o washen johdy haaly sar bebit. Sayad cha galaa baal bit ke Balouch raaja aaie nymbondahen kaar maaretag o pa eshaai sarjamynaga wati johdaan dymaa baragaa ant. Chounaaya raaje sarjamynag tahnaa Sayade kaar nabootag balken hamok Balouche sara ey kaar chou wardena allam ent. Sayad yakk mardomy bootag o aaia wati was o waaka harchi ke kot kotag pa Balouchaan O Balouchi zobaana kotag bale aaia sajjahen kaar nahallyntag ant, me waasta ham chizzy kaary pashtgetkag o  nun me sara parz ent ke hamy kaaran dymaa bebaran o wata yakk sarjamyn raajye bestaara man donyaahe dymaa pysh bedaaren.
   Nun Baayad ent ke Balouch wati jende Saaldar o ey dega raaji maddiyaan bepahaaz ant o kaarmarz bekan ant ke chamdaari kochakka saggetag o maara dyr ent ke daraamadaani chamdaar bootagen. O man hazaar na byhesaab mennat agaa Waaja Dorra O Henjeere begeraan man gwashaan ke angat kamm ent chiyaa ke aayaan me chamdaari maaretag o maara wati jende tachk o palgaaren SAALDARY daatag esh.
   Nun biyaa et Balouchaan! yakdast O topaak ben O Waaja Dorra O Henjeere daatagen ey SAALDARA wati kanen o aayana zarshaan agaa kot nakanen godaa gaalshaan esh bekanen ke me delbaddi aayaani gaamaan trondter kant o pa Balouch Balochie dymrawi aa aayaani waahagaan aap dant O rouchy bit ke Balouch wati dyh, zobaan, doud o robydag, saaldar o wati kesmate waahond wat bant! Shaala ke Hanchosh bit wahdy maa Balouch wati zaati jydahaan yakkeraa eyr bekanen o pa balouchaani aajoui aa hamkoupag o hamgaam beben.

Aaripen Braat Mazaar
Drwahbaatani jammar modaam Shome sara saahyl kanaat ant!  (F)

   
       Modaam gal o shaadaan baatet, Nazaanan pa chounen zobaany shome Hamraahdaari o delbaddiye mennata begeraan , Harchi ham begwashaan pada ham Mennataan pila kort nakanaan ,,, Ey saaldar manig nahent, ey mani Wash kesamti ent ke Dr Mirdorrae (naame pa adab geraan) wash kortagen Saaldar ke pahk o Palgaar o Alkaapen saaldary pa baluch raaja o waajaha baaz johd kortag o Maara choshen washen Hastiye daatagy ke darynaani chamdaar maben, mani dasta kapt o sawab boot oun ke ey Hastiya Baluch raaje dyma biyaaran. Ey Saaldar Tawaamen baluch raajeg ent o aaee hast boowage seboot ent, o Agan ey zamaanage tahaa ke jehaane aadegy raaj aazmaana sar ant maa wati hastiyaani mannouger maben ke Henjeereg ent yaan ke Mazaareg ent goda bezaan esh Kandiye taha dar aayag o chaaahiye (CHAAT) taha kapag ent ... Shahzaanten Sayad (naame pa adab geraan) e Waahag agan aaee Zenda poora naboot o nymtawaam mantat bale maa nadr ben Dorraae dorren gaal o dorren kaarani ke aaee Sayade Nym Tawaamen kaar pa aasary rasyntat O Balochi raasten siyaahag o aadegy Hasti chosh ke Baluchi Saaldar o Oxford e dictionary ke pahk pa baluchiya Tarrynag bootag o degy baazen Hasti ke pa balocha chetag o barjam kortag ant, Taan baandaatigen roucha baluch raaj pa hechchizza kasi waazmandag mabit, Wajahe jende Dorren Gaal ant ke Sayad e baaraya choshi Gwashtag:

Balochie donyaae waajah Gehyn .... Raasti o rahbande shaah mangehen
Rasyntet balochi chou rabbaalagan .... Taa e cha hamsend o hamsaalagan
Balochiye harjaah jehaana  pad  ent! .... Zaante romaana baluchi nad ent !!
Neshtet  addy  ke   bemaanit  pada ! .... Rot ent baluchi , tai rand pada  !!
Kontet man Trahjaaha saakem bebaat .... Saaet man golbaaga haakem bebaat
Cha rouchy ke "Dorra" aa rahband chetag ... Pa Maaten baluchi aa kaari kotag

       Baluchi zobaane peygambar o rabbaalu Shahzaanten sayad o dr dorra ant (Naamesh pa adab geraan) ... o aayani kaarani dyma aarag o pahaazag me sara parz ent o agan ma cha ey 2en Ostaadani rahbanda dar beben goda Baluchiyata ham sarpad naben o raden gar o gattaan Takkar janaan o sar sambak waraan ben o dyma saren pa by aap o kaaen giyaabany yaan ke bytayaaben zeriya kapit ke ouda pa dast o paade soryang ham daraatk nakanen! ... Baluchiyat waanag o zaanag o maarag o Sarpad boowag loutit!

Yagrandy pada esh Dele johlaankiyan shome Mennata Graan!  E|
Taan jehaan hast ent Hast o Takmachand baatet! (Hanchosh baat)
drout o drahbat ..
           henjeer man tai Aesh red o band datag,een balochi saldar 7009 a pah balochi zuban a yak geshye zanan,tai juhd lahekey sata,ant omeet kan,een keh tao wati juhd o koshistaan pa baloch raj o balochi zuban o balochistan e wasta har wahda barjah dar,et o ched o geshter wati koshistan kan,et, man Ae gushan keh dan tai wadeen warna pa wati zubana Anchoo fikr mandant agan ma drost baloch cho tai wada pa wati zuban e babtaa fikr o hayal bekan,een guda aa roch dor na,ent keh maey zuban cho aa degah rajani zuban,aani wada manzile a sar mabeet , mara shomara non ched o geshter wati juhd teeztir kanagi ant maey manzil non sakk dor na ent balkeen marchi baloch e manzil baloch raja tawar perjanaga ent baley marchi bayad baloch raj wati chaman pach bekant o wati zubana teez bekant wati jaar burz bekant ,marchi kass kasi wasta naeet ent harkas wati loga wath sengareet o douldaar kant non mara bayad wati zuban o wati watan wat parezagi ,ant dan ma gaame majan,een guda degir kadi pa,ma gaam e jath na,kant
    sayad hashomi gusheet ..
                         dankeh pa sammi,aan pedaak nabeet douda,ey 
                       pa tai douda,aan kadi beer gireen balaach na,beet
      hejeer tao zendag o salamat bat,et gon koleen baloch raja
     sabz o mezraan bat,ant baloch o balochi o balochistan ,shallah
 shome wati ,kaster ,manzil


Waajahen Braat waaja Manzil
Drwahbaatet waaja...


      Jee... Mennatwaar shome Delbbadiye, man goun wati nezouren waak o wasaa harchi ke kort bekanaan o radiyesh maan mabit O Baluchi raast o tachken rahbanda bebant o Baluchiyat o Baluche Hastiyaan zendag bekanant Goda allam esh wati Raaja dousteresh nadaaran o Dymaa kaaraanesh bale pa wahd o Mouh! Hanchosh ke baluchiya bataly hast (( Kochak zoote kant kootti koor kaarit, Hoshter dyr kant herre porzour kaarit )) Shome gap raasty ke me Manzel noon door nahent, Hanchosh ke Shahzaanten Ostaad M.Y Dorra gwashtag :

Pa Koush Nabit Daarag Aazaatiye Me Gwaank
Maa pa Sharap o Wagr, Watzendiye Bastag Laank
Naslaani Omyta Ma Bonyaati Kotag Paljat
Ma Borretag o Eshtag Raastiye Rahe Padiyaank

     Me Dozhmen maroochi roude rahaa ent o agan ma wati hast o zendag boowage Seboota beden chy aa Sarmachaary bebit ke kohaa rot o wati jaana nadr kant yaan ke nadkaary ke goun wati nade shehaara waaben saraan cha graanwaabiya touhynt bekant, Goda Golaamiye shap sakk zoot gwazit o aajoee o Watwaajahiye Baamsaar sakk nazzik bit... Hanchosh bit shaala!

    
Yakrandy pada shome wahd diyage Mennat!(F)
     Balochistan Aajou o Baluch Raaj Sabz bebaat!

baloch-raaj-e-heyr-loutuk
Henjeer
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Shohaaz

 • New Baask
 • *
 • Posts: 3
 • Karma: 0
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #4 on: May 17, 2009, 04:48:22 AM »
Salaam druoth Gwashaan Wati Braata Henjeer a  Waja Henjeer Baaaz Jowaan Baaaz Wash Mennat Shomae Shomara Saaad Aafareen Baaath Zendaag Batet   Taan Jahaan Hast o Hast Batet .....SaalDaar Maan Peshtira Na Zantagaan Baly Cha Shomae Kerdaraan Maa Zan tan oun  .... o Dege May Shahidani Naam Shoma Zendaag Kortagan ... Shabash Baaat Shomara Parcha Cho Mabit May Shahid Gaar o Bygwah Bebant ..Noon Jahane Dyma Padarant Ky Baloch Raaj Balochistani Shahidaan Bezant .. Balochistani Zendaag Baaat o Baloch Raaj Hast Baat.. o|||

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #5 on: May 17, 2009, 05:03:29 AM »
Salaam druoth Gwashaan Wati Braata Henjeer a  Waja Henjeer Baaaz Jowaan Baaaz Wash Mennat Shomae Shomara Saaad Aafareen Baaath Zendaag Batet   Taan Jahaan Hast o Hast Batet .....SaalDaar Maan Peshtira Na Zantagaan Baly Cha Shomae Kerdaraan Maa Zan tan oun  .... o Dege May Shahidani Naam Shoma Zendaag Kortagan ... Shabash Baaat Shomara Parcha Cho Mabit May Shahid Gaar o Bygwah Bebant ..Noon Jahane Dyma Padarant Ky Baloch Raaj Balochistani Shahidaan Bezant .. Balochistani Zendaag Baaat o Baloch Raaj Hast Baat.. o|||

Aaripen braat Shohaaz (F)
Drwahbaatet Waaja...


         Jee mani waajahen braat, mennat shome delbaddi o wahd diyage, Salaamat baatet, ey mani saraa yak deyny bootag ke man baayad adaa bekorten.. man agan ey kaar makorten goda degy baluch braat o gohaarani saraa ham parz at ke ey kaara bekanant... Shahmiraani saalrouch wa baayad ent ke hejbar shamoushag mabant parcha ke aayan wati hasti o jaan pa baluchdyhe Aajoiya nadr kortag ant o Saaldare touka aayani saalrouchani diyag, Mara wati Shahmiraani Traanaga gijit, Aayani Traanag o hayaala kapag goda Me gaaman pa maaten watany aajoyiya trondter kant!...

Mennat shome o salamat o hast bebaatet modaam!
Baluch dyh o baluch raaj sabz o aajou o modaam zendag bebaat! (hanchosh baat)

wati raaj e heyr loutouk
Henjeer
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #6 on: May 17, 2009, 07:10:28 AM »
(ff) mani wajahen biraat henjeer jaan salam o dorout  sar baath goh nekein wahagan gon dele jhohlankia shome man menatvaaran shome ay johd baaz sataa karzyet man amencho toosip bekana angan kamen ke shoma mara Baluchi Saaldar Saale 7009 ay babata baaz washen rangyia sarpaad kot [agree] o omet daara ke har saala ay Baluchi Calendar ay baar'aa harch baluch ay wate kopaaga zoryet ay parz durseN baluchanii int .

washshiyaani jambar tai sara saheel baath ant o salamaat Bataay Mani wajahen Biraat Henjeer
(ameen)

wati raaj e heyr loutouk
RindbabaYou can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan

Offline Hanaar

 • Pomegranate
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 18
 • Karma: 10
 • ¨°°¤» Long Live Baluchistan «¤°°¨
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #7 on: May 18, 2009, 04:06:39 AM »
(F)
Zendag Ant aa Ke Mortag Ant Deinaan Waahage
Mortag Ant aa Ke Jestag Ant Jangale Baadela...

Offline سلطانه Sultana

 • ..~*~..
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 33
 • Karma: 7
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #8 on: May 18, 2009, 09:41:09 AM »
waja henjeer shoma pa baloch raaj a yak mazani johde kotag, man goshan shomay o waja Dorra  Naam Balouch Raaj Daptare taha TELAAH  goma lekag bebt, mani kera labz nest man tae chepem mennata begeren, man marouchi sak washan man goshan man mameran marchi ,man madhoshan pa wat yak Saldaar e destag , chepem maban madhosh , man ban madhosh mulk mani raaj mani saldar mani zobaan mani , mani kera eche kame nest man wati master wata ..........
..~*~..
Sultana
ســلطانـــــــه

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #9 on: May 23, 2009, 12:36:59 AM »
(ff) mani wajahen biraat henjeer jaan salam o dorout  sar baath goh nekein wahagan gon dele jhohlankia shome man menatvaaran shome ay johd baaz sataa karzyet man amencho toosip bekana angan kamen ke shoma mara Baluchi Saaldar Saale 7009 ay babata baaz washen rangyia sarpaad kot [agree] o omet daara ke har saala ay Baluchi Calendar ay baar'aa harch baluch ay wate kopaaga zoryet ay parz durseN baluchanii int .

washshiyaani jambar tai sara saheel baath ant o salamaat Bataay Mani wajahen Biraat Henjeer
(ameen)

wati raaj e heyr loutouk
Rindbaba
Waajahen Braat RindBaba  (F)
Ws o Drwahbaatani noud shome sara beshanzaat ant...


         Mehrabaani o Mennat Shome delbaddi o sataae Mani waajahen braat, (ff) Shaala ke modaam wash o salaamat baatet o Wati Zend e harch ped o pahnaaty o Baluchi Nyken Waahagani sara soubmand baatet (Hanchosh baat)... Shome Wajahen braatani Hamraahi o Hamgranchi mani Nezouren baalaada mohr o gaaman oun Trond kant!
                     
goun_neiken_wahagan
 

waja henjeer shoma pa baloch raaj a yak mazani johde kotag, man goshan shomay o waja Dorra  Naam Balouch Raaj Daptare taha TELAAH  goma lekag bebt, mani kera labz nest man tae chepem mennata begeren, man marouchi sak washan man goshan man mameran marchi ,man madhoshan pa wat yak Saldaar e destag , chepem maban madhosh , man ban madhosh mulk mani raaj mani saldar mani zobaan mani , mani kera eche kame nest man wati master wata ..........

          Drwahbaatet Baanok SULTAANA , Mennat shome o Salamat baatet.... Baluchi bataly hast gwashit: "Hamdelen yaaraan darya Sholotkag",,, Baluch raaje topaaki o raaji Hamgranchi , Balochiyat o balochi doud o robydag o aadegy Hastiyaan Hejbar gaariya neylit o Zendagesh kant ... Topaaki washdelen Zendy o daaema shome nyken sar o soujaani chamdaar o rahchaar oun!

Pada yakrandy Mennat shome drostaani...
Baluch Raaj o Baluch Dyh Sabz o Hast Bebaat (Hanchosh Baat) (F)

 baloch-raaj-e-tepaaki-loutouk
Henjeer

Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Zarin Askani

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 58
 • Karma: 1
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #10 on: June 09, 2009, 12:27:23 AM »
very nice and historical calendar in Balochi world
thanks waja M Y DORRA & waja Hanjeer
Baloch Balochi O Balochistan
dan jehaan hasten Sabz 0 aabad baat
shala anchosh baat
zarin askani

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Baluchi Saaldar Saale 7009 - (Baluchi Calendar)
« Reply #11 on: October 16, 2009, 03:00:37 AM »
very nice and historical calendar in Balochi world
thanks waja M Y DORRA & waja Hanjeer
Baloch Balochi O Balochistan
dan jehaan hasten Sabz 0 aabad baat
shala anchosh baat
zarin askani


Waajahen Braat Zarin Askani
Drout o Drwahbaatet... (F)


          Shome delbaddiye mennata cha dele Johlaankaan geraan... Mennat! Dr Dorra Maroochi me tahaa nahent ke Wati kortagen kaarani padrycha begendit, Bale man Eshera pa deljami Gwasht kanaan ke agan cha me chammaan andar ent bale cha me Delani taha dar nahent o me delaani taha Abadmaan maanit o Parcha ke Aa Kas ke pa Wati Raaj o Dyha kaary kant aa taan jehaan hast ent modaam Raaje dele touka Abadmaan o Namiraan bit...

Baluch Raaj Sabz o Aajou bebaat... Hanchosh baat
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk
Henjeer
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟