Author Topic: Sawas  (Read 2845 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Azad Balouch

  • New Baask
  • *
  • Posts: 5
  • Karma: 0
Sawas
« on: June 19, 2009, 12:20:49 PM »
Dousten baaskan

Maa Balouchein, mara wati balouchiya sara nazeinth kay may yak saqafaty, dod o rabadgan darein.
Maay yak saqafat baaz mazani aour kohnein, aa sawasenth,
Wati saqafat dema baragay wasta aour aa waja o brat kay sawasan gowpanath hanai dil badi wasta, maa wati yaa sawasan pada kanaga behal makanaein. wahdey kay man sawasan pada kana aay degay qoum hairan banth kay yaa cehyanth, joust kana. cheya kay sawas degay hijahaga aadd nabith. Biya kay sawasani banada aap jany o trund kanath.

Juhad-e-Azadiya teez kanath

 Qoum-e-Azati lotok

Offline manzil

  • Baask Poet
  • ***
  • Posts: 154
  • Karma: 7
  • balochi mae wati shahdeen zuban ent
Re: Sawas
« Reply #1 on: June 21, 2009, 09:48:53 AM »
sawas e bandaan bechaar o safar bekan kohaan ......
           kohe daz e pesha che jod botageen balochani sawas baloch dod o rabedagani taha mazaeen jah o  makam e dareet hame kohe daze pesh a keh chop ant o jatk kan ant o pada oshk kan ante o pada ameshye sara sawas jod beet sawasan pameshka aap jan ant o pada kan ant keh sawas e aap cho jaldi oshk nabeet o hame sawasan keh aap jany o padan kane ae wahd kas garmagi rochan keh sakk tabd o lewaar beet guda ae wadeen sahatan sawasan aap bejam pada kan keh tai padani dil anchoo sard tareteet keh hame padani dil sardi tai dil o magz e taha roth sar beet ,,,degah sawas e yak shareye ash int sawas cho jaldi nasedeet ,,pame wasta keh sawas redageen pech e sara jod beet ,,,mana sawas sakk dost beet baly band pazhme bebandt o bandani sara poll pirr bibeet sawas mani dod ent o sawas mani pajjar ,,sawas baloch e sakapate mazaneen bahre .........sawas a mashamosh et
         manzil
manzil