Author Topic: Balochi Poems and stories for kids.  (Read 20930 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Balochi Poems and stories for kids.
« on: January 15, 2010, 02:21:49 PM »
May kasane chok/gwando hama ke nok school a rawant ya anga school e rawage shroo na kota bazen Angreezi o Urdu "Rhymes an wash washa wan ant chosh ke " Twinkle twinkle littlte star" "Baba baba black sheep" o Ayan bazen qesa ham yaad bant cho ke " snow white and seven dwarfs" , " thirsty Crow" o dega bazen.
Bale man deesta ke may Balochani Chukan kas na Balochi Nazm soj dant o na ke maat o baluk anyan pa Balochi kesa jan ant.
May Baluka mara Bazen chushen cheez soj datag mana lahten yaaten man koshish kano ke hamayan aeda share bekano.
  Gon aendege Baaskan ham dazbandi ent aa agan choshen cheeze zana goda share e bekana.                                                Lali e Choke Soor.
 Asta yak Baliye o Nomasage yak roche Bali shot aap e araga goda nomasag a goshti ke sheeran bechar pesheeye  mawart .
Nomasag a sheer wartan, Bali atk justi ko Sheer kojan nomasaga gosht sheer peshiya wartagan.
Bali a Peshey e tumb [tail] boret. Peshi a Bali gosht
              Bali bali dumb dy
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Bali a gosht : Mana sheer bede man tra dumb dayan.
Peshi shot Buz e [ goat] kera o goshti:

              Buzo buzo sheer dey
              Sheeran dayan bali a
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Buz a gosht : Mana taal [banches] de goda man tara sheer dayan.
Peshi shot Konare [a tree] kera o goshti :

                Konar konar mana Tal dey
                Talan dayan Buzo a
                Buzo man sheer dant
                Sheeran dayan baliya
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Konara gosht mana Kodoo [Nest] bedey goda man tara taal dayan.
Peshi shot Jengole [ sparrow] kera o goshti:

              Jengol jengol mana kodoo dey
              Kodooan dayan konar a
              Konar mana Tal dant
               Talan dayan Buzo a
                Buzo man sheer dant
                Sheeran dayan bali a
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Jengol a gosht mana Daan [grains] bedy man tra Kodoo dayan
Peshi shot Dagare [field] kera goshti:

              Dagar dagar daan dey
              daanan dayan Jengola
              Jengol mana Kodoo dant
              Koodoan dayan Konara
              Konar mana Tal dant
              Talan dayan Buzo a
               Buzo man sheer dant
              Sheeran dayan bali a
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Dagara gosht mana Aap [ water ] bede man tara Daan dayan.
Peshi shot Joo [ canal] e kera o goshti:

               Joo joo app dey
               Aapan dayan Dagara
               Dagar mana daan dant
               daanan dayan Jengola
              Jengol mana Kodoo dant
              Koodoan dayan Konara
              Konar mana Tal dant
              Talan dayan Buzo a
              Buzo man sheer dant
              Sheeran dayan bali a
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Joo a gosht mana Barde [tool] bede man tra app dayan.
Peshi shot Dehkan e [farmer] kera o goshti:

             Dehkan dehkan bard dey
             Barda dayan joo a
             Joo mana aap dant
             Aapan dayan Dagar a
             Dagar mana daan dant
             Danan dayan Jengol a
             Jengol mana Kodoo dant
             Koodoan dayan Konar a
             Konar mana Tal dant
             Talan dayan Buzo a
             Buzo man sheer dant
             Sheeran dayan bali a
              Bali mana dumb dant
              Dumb dumb jana ban
              Lali e choke sooran rawan.

Dehkan a Bard dat Peshi a
Peshi a Bard dat jooa, Jooa app Dat
Peshia Aap datan Dagara
Dagara Daan dat , Dani daatan Jengola
Jengol a Kodoo dat, Kodooy datan Konara
Konar a Tal dat, Tali datan Buzo a
Buzo a sheer dat , sheeri datan Bali a
Bali a dumb dat o Dumb dumb jana bot shot lali e choke soraan.


Oda shot desti ke soor halas bota , Banor o Salonk neshtagan.
Goshti mani soor barig kojan Lali a gosht tai Narosht Danchupayan o naan man Shekena.
Peshiya Zahra zort sajen naan o narosht Banor o Salonke sara retkan.
              * * Kesa Halas.**
       
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #1 on: January 17, 2010, 07:55:41 PM »
                              ALEEROK O DALEEROK

Asta yak buze aeshiya do chuk boot.
Buz har roch shut kahe wart o watii chukani wasta bortii
Yak roche Mazar a dest o justy ko “Buzoo to wa kah warta goda aeshan chon kane ?”
Buza gosht "man peeron watii pahnate chere kana wapsan."

 Buz shoo loga o watii sheneke tawar kutan “Keech Alrerok keech ,Daleerok beyahe shumara jum jum dayan “
 Sheken tachan botaan atkan o buza kah datan o sheer datan.
Pada dege roche Buza kah gon tan ayaga ya Mazara deest o justye ko “ Buzoo Kahayn chon kane ?” Buza gosht "man watii pahnate chere kana wapsan” .
Mazara dila gosht "Zaloor Buz cheeze cher dayaga ent.
Mazar aesta aaesta Buze randa shut O destee ke Buz a wa do Shenek Ast.

Domi rorhca Buz ke shut Kah e randa Goda Mazar a Buze wada Shenek Tawar jatan” Keech Aleerok ,keech Daleerok Beyay shumara Jum jum dayan”
Shenek tachan botan atkan O Mazara doen Shenk wartan.

Buz ke begaya atk O tawari kut "Keech Aleerok ,keech Daleerok beyaye shumara jum jum dayan" Shenek nayat kan . Buza zant ke mani Shenek yak Rastare (beast)aa wartagan.

Buz shot Gorke e bane sara . Gorka twar ko “key ent Bambak Banani sara aak me rezi?”
Buza gosht “ Mano Shumen buzoo key warta Aleer key warta Daleer?”
Gorka gosht “man na warta Aleer man na warta Daleer.”

Buz shot Ruba e bane sara . Ruba ya twar ko “key ent Bambak Banani sara aak me rezi?”
Buza gosht “ Mano Shumen buzoo key warta Aleer key warta Daleer?”
Ruba ya gosht “man na warta Aleer man na warta Daleer.”

Buzo shot Tolage Bane sara. Tolaga just ko “key ent Bambak Banani sara aak me rezi?”
Buza gosht “ Mano Shumen buzoo key wartan Aleer key wartan Daleer?”
Tolaga gosht “man na wartan Aleer man na wartan Daleer.”

Buzo shot Mazare Bane sara. Mazara just ko “ Key ent Bambak Banani Sara Aak me Rezi?”
Buza gosht “ Mano Shumen buzoo key wartan Aleer key wartan Daleer?”
Mazara gosht “Man warta Aleer Man warta Daleer.”

Buz shot Usta (Black smith) e kera goshti "Usta mani Kantan ancho teez kan cho ke Zahma”
Ustanya Buze Kant tez kotan .

 Buz shot Mazar e kera goshti " to mani Shenek wartagan goda dana dra" .
Mazar daratk Buza Mazara anchen kante jat ke Mazare laap tal bot.
Buze shenek daratkan. O Buza watii shenek zortan shot Loga.
             * * * Kesa Halas * * *
 Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Shamim

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 72
 • Karma: 2
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #2 on: January 18, 2010, 01:11:23 PM »
 [durdanagen-gohaar]

Baaz Wash mah hum Tai Topic e sara patto pol kane ho wati mastera'n josth kane ho wati zaanta hum kamo gesh kane pada alma wati deewane taha wati dorahe'n BAASK 'n share kane'n.

 washshiyaani jambar tai sara s

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #3 on: January 18, 2010, 09:29:49 PM »
Mani Banoken Gohaar: Mahnaaz:

Salamat baate,

Gohaar tai ey sarhaal allama sita karzit :%E:D3 ey karne maatani kerrah wahad neyst o ballokani kerrah waak neyst  :?
bale kaarey zaane mani wa ordiyaa zaamangey gwastag o noo ordiye kessah ham shamoshtag.  :$ :s
 
bale hao annu agan' moh rast goRa cha aahan' jost purs kanan'  o tai sarhaal e deyma barag a waatar bayan'  (yh)

daan' aa wahad suddi Allah e mayaar o bahooTe [agree]

 
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #4 on: January 18, 2010, 10:02:18 PM »
Menatwar Brat Shamim O gohar Raji.
Shuma ham loge mastren mardoman just bekane ayan zaloor yaat bant aey waden kesa o nazm , o ayan may goma bhar bekane.
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline meer_dahagh_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 4
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #5 on: January 19, 2010, 01:10:07 PM »
,,...SALAM...,,
MA'SHAH'ALLAH ßaaaz Wash Guwa'r "Mahnaaz" Tae Awa'li Kissaha Mana Wathe Kassaani Yaad Diaeinth Marche. Hahah E Kissah Man Kassania Cha Wathe Masthira'n Che Oshkotha. O Marche Taaza Both Hama Yaad. MA'SHAH'ALLAH ßaaz Washein Wadhea Edit Kotha Kissah Guwa'r Tho.. N'SHAH'ALLAH Man Hum Zaloor Khoshish Kana Wathe Nemaga Che..
Salamath ßathay Guwa'r Gou'n Johd O ßaloch Raaja..


...ßaloch Raaj e Kasthir...

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #6 on: January 22, 2010, 06:54:27 PM »
Dosten gohaar Mahnaz!

Baz washi bot ke to chos'hen s'harren sarhale bongegh kotag. e balli e kessa ya man bare bare wati zagah jana dayan. E me zagani wasta sobmanden parche ka man sweden e nendokon o to wat zane eda ketab doro swedish ya english a ant.

Baz jwan  |||o
Zemestan

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #7 on: January 24, 2010, 01:35:35 PM »
Menatwar Shahnaz O Meer dahagh.
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #8 on: January 24, 2010, 02:21:52 PM »
               * * * GWANDOK * * *

Asta yak Gwandoke [ kasane bachake] yak roche shut leba o bundoke chetii , loga atk bondoke wati Baliya daat o goshti Bali mana kol ( kasane nan) e pach bedey.
Baliya kol patak o daat gwandoka .
Gawandoka kol zort o shut dana pa leba. Raha desti yak Shepank eya Ramage Pas gon o rawaga ent.
Shepanka gosht " Bacha aey kola mana dey.
Gwandoka gosht:
                         Man ton gwandoke
                         Cheton bondoke
                         Daton Baliya
                         Baliya kole patk
                        kola parcha tra bedayan.

Shepanke gosht " kola mana dey man tra Pase dayan".
Gwandoka kol daat Shepanka o Pasi zort o shot.

Gwandoka Pas gona rawaga ya ke deesti Baherdare [Har wala ey].
Baherdar a gosht "bacha aey Pasa mana dey".
Gwandoka gosht:
                        Man ton gwandoke
                        Cheton bondoke
                        Daton Baliya
                        Baliya kole patk
                        Kol daat Shepanka
                        Shepanka mana Pase daat
                        Pasa parcha tra bedayan.
Baherdar a gosht " Pasa mana dey man tra Hare dayan.
Gwandoka Pas daat Baherdara o Hari zort o shot.

Gwandoka Har gona rawaga ya ke deesti Gowale [Gok wala ey]
Gowal a gosht "bacha aey Hara mana dey".
Gwandoka gosht:
                        Man ton gwandoke
                        Cheton bondoke
                        Daton Baliya
                        Baliya kole patk
                        Kol daat Shepanka
                        Shepanka mana Pase daat.
                        Pas daat Baherdara
                        Baherdar a mana Hare daat
                        Hara parcha tra bedayan.

Gowal a Gosht Hara mana dey man tra Goke dayan.
Gwandoka Har daat Gowal o Goke zort o shot.

Gwandok a Gok gona rawaga ya ke deesti Asp walaey
Asp walaya gosht "bacha aey Goka mana dey".
Gwandoka gosht"
                        Man ton gwandoke
                        Cheton bondoke
                        Daton Baliya
                        Baliya kole patk
                        kol daat Shepanka
                        Shepanka mana Pase daat.
                        Pas daat Baherdara
                        Baherdar a mana Hare daat
                        Hara daat Gowala
                        Gowal a mana Goke daat
                        Goka parcha tra bedayan.
Asp walaya gosht " Goka mana dey man tra Asp dayan.

Gwandoka Gok daat Asp walaal o Asp a swar bot o shot.
Loga shut Baliya gosht " Aey ka ent ke katop katap ent pedada ken, Mey kera Asp walaya jaga nest."
Gawandoka gosht "Bali aey mana Gawandok"
Baliya Gosht "beya man nadran beya man korbanan".

Domi rocha Gwandok Asp a sawar bot o dana shut, deesti yak mardey neshta balahen Jentre kera aer ent.
Marda Gosht "bacha aey Asp mana dey".
Gwandoka gosht"
                        Man ton gwandoke
                        Cheton bondoke
                        Daton Baliya
                        Baliya kole patk
                        kol daat Shepanka
                        Shepanka mana Pase daat.
                        Pas daat Baherdara
                        Baherdar a mana Hare daat
                        Hara daat Gowala
                        Gowal a mana Goke daat.
                        Gok daat Asp walaya
                        Asp walaya mana Aspe daat
                        Aspa parcha tra bedayan.
Marda gosht "Aspa mana dey man tra aey Jentera dayan".
Aeshiya chapa tarene Aart dar ket, O rasta tarene Shakar dar ket.
Gawandoka Asp daat o Jenteri Zort shot Loga.

Baliya Har roch Jenter tarent , aart o shakar dar kot grast daat Gwandoka.

                         * * * Kesa Halas * * *
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #9 on: January 30, 2010, 11:50:17 AM »
e keesa sak washi  * * * GWANDOK * * *

Offline phas_duzz

 • New Baask
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: 0
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #10 on: February 02, 2010, 09:48:18 PM »
baaz washe gap int

Offline Shamim

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 72
 • Karma: 2
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #11 on: February 12, 2010, 10:38:37 AM »
                                      Tarrie Kan Tabbie Kan Maan Kan

Roch,e Rozag,e asta Yk Badshah,e. Badshah,a B Yk Qazi,e Badshah Qazi,a Goshi Man Tara Yk Harz,e Daya’n o To Pura Bekani o Goshi Mani Harz Hmshe’n K “Tarrie Kan Tabbie Kan Man Kan

Qazi Rao Sajje’n Mulka’n Ge Kass,e B He Harz,a Nazant Qazi Rao Tayab,e Dapa Chari K Yk Mehd,e Chuk,e Oshtatag Mehd,e Chuk Goshi Qazi To Chea Pareshan,e Qazi Goshi Man Ham,e Wasta Pareshana`n k Badshah,a Mana Harz,e Data Man Harz,a Pora Kot Nakana`n Hmshe`n Man Hmda Oshtaga`n Herana`n Mehd,e Chuk Jost Ka`n K Tahe Harz Che Ant. Mani Harz Heshant K “Tar Kan Tab Kan Man Kan” Mehd,e Chuk Goshi He Asane`n Kar,e “To Bandek,e Zeer Tar Kan o Tab Kan Pada Sochin,e Taha Man Kan Bari Badshah,a Bede” Qazi Zore Yk Bandek,e Tar Kant,e o Tab Kant,e Pada Sochin,e Taha Man Kant,e Bart,e Badshah,e Kirr,a Badshah Goshi To Akkada Roche`n He Sawal,e Wasta Taretag,e Tara He Soj Kaya Datag Qazi Goshi Man Yk Mehd,e Chuk,a Datag Badshah Wat,e Sepaea`n Ra Da k Boro Mehd,e Chuk,e Randa Sepae Rawa`n Mehd,e Chuk,a Kara`n Pada Badshah Mahd,e Chuk,a Goshi “Hajab” Mehd,e Chuk Goshi “Hajaba” (Badshah Goshi Mehd,e Chuk,a To Mahg Gepta To Cheto Ashi,e Passa Zantag) Mehd,e Chuk Goshi “Man Mahg Koshtag Bal,e Nawartag” Pada Badshah Mehd,e Chuk,a Yk Tek,e Dat`n o Goshi “ Bezer He Tek,a Boro Yk Zal,e Beyar Yk Shal,e Beyar Pada Mani Tek,a Pada Beyar”Mehd,e Chuk Tek,a Zere Rao Chari Yk Kamash,e Raoaga Ant Mehd,e Chuk Goshi Kamash To Koja Rawaga Ant Kamash Goshi Man Wati Mulk,a Rawaga Ant Mehd,e Chuk Goshi Man Kaya`n Go`n Mehd,e Chuk Go`n Kamash,a Rawaga Bet Mehd,e Chuk Goshi “Raya Dar Bar” (Matlab Gap Jana’n Bahe’n Gora Manzel Zuth Kay), Kamash Nasamjeth Pada Kamsh Goshi Cheto Raya Dar Bara`n Ma`n Hamsh,e Raoga,e Dehm Tere Rawa’n Sate Pad Raya Ke Yk Sabze`n Dagar,e Kamsh Goshi Shokea`n Dagar,e Mehd,e Goshi “Aga’n Nawartag”  Goda Share`n Aga`n Haramege`n Goda Bekar Ant Pada Kamash Rao Wate Loga o Mehd,e Chuk Rao Maseta Kamash Wate Jenik,a Goshi Mana He Wade`n Hamra,e Go`n Beta o Mana He Dol He Dol Goshtag,e Jenik Wate Peta Jost Kan Ani Aa Koje`n Kamash Goshi K Ani Aa Masete`n Jenik Wate Molid,a (Nokar) Dem Da Boro Bachik,a Bogosh Marochi To Mani Mehman,e Molid Rao Bachik,a Goshi Bachik Goshe Share`n.
 Janik Wate Molida 30 Nagan o 30 Eak (anda) Da`n Goshi Boro Bachik,a Bede Molid Rao Bachik,a Date o Bachik Goshi Boro Wate Banuk,a Begosh “Me Mulk,a Mae 30 Rocha`n Shom,e Mulka 29,a`n”
 Molid Rao Banuk,e Kirra o Gosh,e Bachik,a Chosh Goshtag.

 Banuk Goshi To Doze Kotag Molid Goshe “Aao” Mana Shoda Gepta Beta Banuk Pada Molid,e Ra Da`n Goshi Boro Bachik,a Begosh To Kadi Raway Bachik Goshi Man Banda Rawa`n Molid Pada Rao Banuk,e Kirra Goshi Bachik Banda Rao
 Banuk Pada Molid,a Dem Da`n Goshi Boro Bachik,a Begosh Man Tahe Goma`n Kayan Go
 Bachik Goshi “Share`n” To Mani Gowar,e Man Tara Bara`n Badshah,e Wasta Mana Badshah,a Datag Yk Tek,e on Goshtage Boro Yk Zal,e Beyar Yk Shal,e Beyar o Pada Mani Tek Beyar
 Janik Goshi Zal Mana Go Badshah,a Sang Kana O Janik Wate Go`n Wate Dasta Jod Ka`n o Doe`n Rawa`n Badshah,e Mulka.

 Mehd,e Chuk Janik,a Shal,a o Tek,a Zere Barte Badshah,e Kirr,a O Goshi

         “ Ae Tahe Zale`n Ae Tahe Shale`n o Ae Tahe Teke`n


                                  (Kesa Halas)


Offline Anila Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 38
 • Karma: 2
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #12 on: February 17, 2010, 01:42:37 PM »

                                  PASAA’N ZANGALO

Asta Yak Pas’e namete Pasaa’n Zangalo , Aai ye Doh (2) Chuk Asta  KICHARO o BAKKARO. Pasa’n Zangalo humroch soubah shotha Charraga (Kaahe Waraga) o humroch wati chuka’n goshi eth key

man wah rawaga’n charaga aga’n kase keth shomara justh kan key shoma shodige gora bogoshe k

mara maasa mechentha (Feed Kota) shota, Hancho yak roche Pasa’n Zangalo rawaga cha pesh wati

Chukka’n goshti aga’n kassi kahe shume Mechenaga gora bogoshe mae Massa mara anni Mechentha

 Shuta. Yak Roche Pasa’n Zangalo Sho Charaga amodha Aowra geth, Shap Bith Pasa’n Zangalo loga

nayatk . KICHARO , BAKKARo Gara neshtageta’n k atk yak Roobaa e Goshi “ KICHARO BAKKARO dara

hey Man Shumara Mehchena Chukka’n Go mae Maasa Anni mara Mechentha Shuta, Pada Kae yak

Jungali Kuchekke , Goshti “ KICHARO , BAKKARO Darae man shumara mechena , Chukka’n go mae

 Maasa Anni mara Mechenta Shuta, Pada kae Gork e goshti “ KICHARO , BAKKARO Darae man

shumara Mechena , KICHARO BAKKARO baaz shodigeta’n gora gara cha dar atka’n , ancho ye dohen

gara cha darathka’n Gorka KICHARO o BAKKARO Peleketa’n ,

Wade key Aowr halas be Pasa’n Zangalo kae wati loga chari KICHARO o BAKKARO loga (Gahra)

naya’n. rao Robahe loga Roba goshi Hey kaen Pada’n Gedirk Gedirk Dasta’n Jileng Jalag mara mae

chukka naeli waba “ Goshi mana Pasa’n Zangalo tuo KICHAR o BAKKARO dest o wartha’n “ Roba goshi

Enna Na Man Desth Na Man Wartha’n “ Pasa’n Zangalo Row Gorke Loga , Gork Goshi “ Hey Kaen

 Pada’n Gedirk Gedirk Dasta’n Jileng Jalag mara mae chukka naeli waba” Goshi Mana Pasa’n Zangalo

 Tuo KICHARO BAKKARO desth o wartha’n . “ Gorka Gosth Ao Man Desth o wartha’n”. Pasa’n Zangalo

Goshi “ Sharen Gora Dana Dara” Gork dar Kae Pasa’n Zangalo Ahya anche Kante’n ja’n k Gork e Laap

 tal bi. KICHARO BAKKARO , Gork e Laap Darkaya’n o Pasa’n Zangalo Watti Chukka’n zeri o Raho wato

 Laga (Gaara).
                                     KESA HALAS
Offline Anila Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 38
 • Karma: 2
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #13 on: February 25, 2010, 01:20:23 PM »

                                  PASAA’N ZANGALO

Asta Yak Pas’e namete Pasaa’n Zangalo , Aai ye Doh (2) Chuk Asta  KICHARO o BAKKARO. Pasa’n Zangalo humroch soubah shotha Charraga (Kaahe Waraga) o humroch wati chuka’n goshi eth key

man wah rawaga’n charaga aga’n kase keth shomara justh kan key shoma shodige gora bogoshe k

mara maasa mechentha (Feed Kota) shota, Hancho yak roche Pasa’n Zangalo rawaga cha pesh wati

Chukka’n goshti aga’n kassi kahe shume Mechenaga gora bogoshe mae Massa mara anni Mechentha

 Shuta. Yak Roche Pasa’n Zangalo Sho Charaga amodha Aowra geth, Shap Bith Pasa’n Zangalo loga

nayatk . KICHARO , BAKKARo Gara neshtageta’n k atk yak Roobaa e Goshi “ KICHARO BAKKARO dara

hey Man Shumara Mehchena Chukka’n Go mae Maasa Anni mara Mechentha Shuta, Pada Kae yak

Jungali Kuchekke , Goshti “ KICHARO , BAKKARO Darae man shumara mechena , Chukka’n go mae

 Maasa Anni mara Mechenta Shuta, Pada kae Gork e goshti “ KICHARO , BAKKARO Darae man

shumara Mechena , KICHARO BAKKARO baaz shodigeta’n gora gara cha dar atka’n , ancho ye dohen

gara cha darathka’n Gorka KICHARO o BAKKARO Peleketa’n ,

Wade key Aowr halas be Pasa’n Zangalo kae wati loga chari KICHARO o BAKKARO loga (Gahra)

naya’n. rao Robahe loga Roba goshi Hey kaen Pada’n Gedirk Gedirk Dasta’n Jileng Jalag mara mae

chukka naeli waba “ Goshi mana Pasa’n Zangalo tuo KICHAR o BAKKARO dest o wartha’n “ Roba goshi

Enna Na Man Desth Na Man Wartha’n “ Pasa’n Zangalo Row Gorke Loga , Gork Goshi “ Hey Kaen

 Pada’n Gedirk Gedirk Dasta’n Jileng Jalag mara mae chukka naeli waba” Goshi Mana Pasa’n Zangalo

 Tuo KICHARO BAKKARO desth o wartha’n . “ Gorka Gosth Ao Man Desth o wartha’n”. Pasa’n Zangalo

Goshi “ Sharen Gora Dana Dara” Gork dar Kae Pasa’n Zangalo Ahya anche Kante’n ja’n k Gork e Laap

 tal bi. KICHARO BAKKARO , Gork e Laap Darkaya’n o Pasa’n Zangalo Watti Chukka’n zeri o Raho wato Loga (Gaara).
                                     KESA HALAS

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
Re: Balochi Poems and stories for kids.
« Reply #14 on: February 27, 2010, 05:28:39 PM »
 banoken-gohaar

baanoken gohaar eshan chistaan goush ant
baaz sharren teeki ant pah zaag o mazn omren
mardoman . parchah keh baaz may baloch
nah sarpad o nah balad ant ach wati shahden
zobana.
                 wazhdel baaty
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.