Author Topic: SAYAAD O WARIS  (Read 2202 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nadeem_Baluch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: 11
SAYAAD O WARIS
« on: January 10, 2012, 11:05:01 PM »
Balochi e taha sayad o warisi cho he wada ya :

Chuk
maath o pith wati zaga chuk gosheet


janien Chuk
Jinik e Chuka JANEIN CHUK goshant

Mardein Chuk
bacheke chukka MARDEIN CHUK goshant

Bun-Peerok
  peerok e Pitha BUN-PEEROK goshant

Maathoo
Pith aga cha yak janein ya geish saang ya seer bekant guda pa he dege janani chukani wasta ha dege jann MAATHOO goshag bi

Pissoo
janein adam wati awali mard a che pad dege sang ya seer e bekant beza aye mard pesarage mard e chukani pissoo

Beraath
yak e math o pith e mardein chuk beraath goshag bant

Beraathoo
  hama beraat k maath a ya pitha yak mabant

Gohaar
  yak e maat e pith janien chuk gohaar goshag bith beza k jind e gohaar,hakiqi gohaar

Goharroo
maathoo a ya pithoo a janien chuk goharro goshag bith

Gohaar-zathk
Gohar e chuka gohaar zatk goshant

beraa-Zathk
  Beraat e chuk a bera-zathk goshant

Nakoo
maath e beraat ,pith e beraat, jane pith o mard e pith a nakoo goshant


Wassi, throo ya Three
janne maat ya mard e maat,pith e gohaar o maath e gohaar a wassi,three ya throo goshant,

Nako-zatk
Maath ya Pith e beraat e chuka na Nako-Zathk goshant


Three-zathk
Maath ya poth e gohare chuka three zathk ya throo zatk goshant


Waserk
  Jann ya mard e beraath a Waserk Goshant

Duskeech
Mard ya jann e gohaar a Doskeech goshant


Appoogh
yak mard e 2 jann ya k geishtar jann saang bekant,goda hame droahe jann yak domiye aapoog goshag bant

Chora
hama chuk e k pith ya maath e nesta

Nimasag
chuke chuka nimasag goshant

kudassag
nimasag e chuka kudassag goshant

Tikk
  kudassag e chuka TIKK goshant

Napptik
Tikk e chuka ,beza kudassag e nimasag a goshant

washshiyaani jambar tai sara s
 [baloch o baluchi labzank zind[/pre]

Offline Nadeem_Baluch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: 11
Re: SAYAAD O WARIS
« Reply #1 on: January 11, 2012, 06:32:53 PM »
Bajai
he saang cho kanag bi wahde k beraat e bi-merreeth goda domi beraat wati beraat e januzaam e janein a saang kant,hey saang pa hame hatera kanag bith k murtage berata chuk mabith o aye maal o jahedad k pa jahaz a dayag bithag aga berata chuk bithag ble kasan e o aga jane dege saang e bekant goda hama chorahani wasta zind e gohazenag baaz geran bith e,oh ayani maal o jahedadani huda-Bund hama PISSOO bith,pameshka beraat wati murtage beraat e janein a saang kant hey saang BAJAI goshag bith

Zamaath
  gohar e mard ya janien e chuk e mard wati nako e o three e zamaat goshag bi

Hum-Zamath
do goharani mardani hum-zamat goshant

Nishar
  beraath,mard e chuk o nako e log banok a nishaar goshant

Na-Jann
hama janien k saar ya yak mardi e loga bitha o aye hama janien e sohn datagan ble mardum hame janien adam a pa hame mard e nam e sara zaanth,k sohn e datagant,cho k pelan janien pelan mardiene na-jann bithag

Na-mard
hama mardein k saari a yak janni ye looga bithaoh wati janne sohn e datagant randa mard hame mardein-adam a jann e nam e sara zanant k fila mardien fila janien  e na-mard e

Jid-peddar
hama 2 e chuk k maath a yakk a ble cha pitha juda juda ya ha 2 e chuka Ji-piddar gohan


jid-madar
hama 2 e chuk k pith a yak a ble cha mata juda juda ya

Janno-zaam
hama e k aye mard murta o janien a dege mard na gepta


SARRO-ZAAm
hama  e k aye mard  a sohn datag a ha janiena SARRO-ZAAm goshant

Dazgohaar
hama janien-adam k domi janien-adam e becharook o dost bibith

SANGAT
hama mardein k mardien e becharook o DOst bibith


NAAM GEPTH
hama jinik a goha k bachek e maat a jinik goshan e ya pashk e datag o jinik e wati bacheke name a kota,beza pa dishtari a hamai ye nam a kotag


SOR-REETH
hama janien k mard e adam a be nikkaa a looga kotag

KEE-URR
hama chuk e k be pith e,na-jahez e olaad ya Kottek


DAZ-BERADAL
hama madien k dge mardien e aye sangat o dost bibith,anchosh k pa janien e wasta dazgohaar e hame dohla mardeine wasta DAZ-BERADAL e

KALMAANT
hama janien chuk e k tamam bithag.bl k seer e umra che goastag o aye seer nabitha

HAM-GANGALLI
hama 2 e chuka goshant k ha 2 e chuk sar o neim sara yak jah tarranth laib kanant haya HAM-GANGALLI goshant

HAM-SARROO
hama 2 e chuka goshant k ha 2 e chuk yak e wahda pedak bitaga ble ahani maat juda ya


LAAP-SHOOD
hama chuka goshant k cha hame chuka pad ha janien e dge chuk pedaak nabitag ,beza goda aya aakhiri chuk goshant


JAAD
hama 2 e chuka k yak e maat e pajjiya pedaak bebant,ha 2 e chuka jaad gshant


SHEER-JATH

hama chuka goshant k aye maat e gohara sheer maan mabi,goda ha chuka sheer pa michaga na-raseeth k aya sheer jath goshant


SHEER-BERAATH

2 hama chuk k cha dege dge maat a pedaak bitahagan,ble cha hama maatani toka yak ya sheer man mabithe,he wati chuka domi e kirra mecheeninth goda he janien hama chuke SHEER-MAAT o aye chuke SHEER-BERAATH ya SHEER-GOHAAR goshag bith

Offline Mansoor Alam

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 82
 • Karma: 7
Re: SAYAAD O WARIS
« Reply #2 on: January 11, 2012, 07:20:12 PM »
hum jarat

birat e janin wat ma wat hum jerat gushag bita...
PROUD 2 BE A BALOCH.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7073
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: SAYAAD O WARIS
« Reply #3 on: January 23, 2012, 09:18:57 AM »
سلام ءُ دراہباتے برات
من زانگ لوٹاں کہ شما اے گال چہ کُجا زُرتگاں؟

من دوگالانی سرا ھچ تپاک نہ کناں

نامرد ءِ گال پہ ھما مرد ءَ  کارمرز کن اَنت کہ آئ ءِ تہا مردینی  رپت ءُ راہ  مہ بیت۔ جنین ءِ اولی مرد ءُ مردین ءِ اولی جن ءِ بابت ءَ منی دل ءَ تئ گشتگیں گال کارمرز نہ بنت۔
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line