Author Topic: Nisaar (Qurabani) o Baluch Raaj  (Read 5674 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Wadareeg وداریگ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 506
 • Karma: 66
Nisaar (Qurabani) o Baluch Raaj
« on: April 14, 2007, 04:20:27 PM »
Nisaar (Qurabani) o Baluch Raaj
Lion-Of-Desert


Goshan mardom rawan baly aaa yaad kanag ban ... marchi ham ama mardom ani nam gerag bi kay ayan yek karn'e (century) gwasta.
E namani taha 2 wada'en(type) mardom hasta
Laten wati shari wasta yaad kanag bi
Laten wati harabi wasta
Harabi wa anga gaar bi Baly shari ech bar gaar nabi .... shari her biten
Pamesha mah balken harabi kotagen mardom a yek nah yek roch e behaal bekene baly shari kotagen mardom a ech bar behaal nakanay wahd e ayea nam gerag bi ya aa dema kaet ... mara pada ayea shari dema kaya ....
shari cheeye?
shari eye domi nam nisaar ent ...Cheze nisaar kanag a shari goshag bit....
Aagan e cheze sara mah gor bekene mara nisaar e anga geshter mana (meaning) melan...
Maslan: 2 sangatani becha cheze wasta jung e agan yeke aa cheza nisaar (qurban) kant domi wasta..
Aa yek shari e kanag e...Anchen baazen misaal agan mah shari eye bezeeren ayea taha Mara lazum nisaar e yek concept e rasi...
Eshi matlab e shari qurbani eye nam ent...
Har mardomay e dunya taha cheze kanag loti cheze banag loti .... o aa wati e waaba ancho masroop bi kay kasa nagendi ... o eshya zati waab gosht kanay...
Maslan:Yek warna e wati zati waab a yel daat kot naka pah wati dege bazagen mardomani wasta,Yek air condition room a waptagen mardom wati air condition zend a yel daat naka o Garam a raot naka,Yek prado a sawaren mardom wati prado yel daat naka Oshter sara sawar bit naka etc
Marchi kay ama stage a dunya pojata ... Ghalib o Taki o Faiz a sher mara har jae mila ... saas bi kabie bahu thee har log eya mili balken shahruk khan banag wasta mah anchen kar e bekene kay ayea taha mae kamashani razamandi ham mabi ... ama god o poch a wara bekene kay peerokan kadi hayal ham kotag mabi ....
BALY Yek engineer e .. kay wati engineering yek dani molk anche pass kotage ... rang ham kum nah ent .. Wahd e aa wati class a shota wati Ama god o pocha kay ayea raj e hasta ... ayea bezaan ten shahrukh khan o nazana salman khan pema dress up kot kotaga ... air condition o gari o style e kami neste eshya baly wahd e jaga eya rao gendi eshi raj e lebaas e wara kanok bazzagen zend e basr kanag gaya .. wahd e wati sar zameena raot 21st century dapa goshag o goshan esh kanag wa bi baly nalagi e 21st century eye ... chona eya ayea bazen chez'e pesra ham nisaar kota baly marchi gap ayea sarzameen e gen goda ayea wati AC,GARI,STYLE,ENGINEERING CERTIFICATE kasha her kota o Wata NISAAR kanag e...
Yek peeren kamash e ... kay balken shar rawat kot ham nakan ... yek MEHAL eya neshta .... ech e kami neste ... baly wati choka o nemasagani guma wati zaati waaba o Aesh o Aaraeshen zend a yel dah rao Koh ani sara ... ama Koh kay serdya sak sarda o garmaga sak garma baly eshya yek pikr dashta mani mardom banda bazzag maban man wata ayani wasta nisaar bekana
Shahruk khan,Salman khan ... Ghulam nabi anchee wati nam Sahil her kanag ... Saas bi kabie Bahu thee gendag o banag wa ahsaan e parcha eshi taha NISAARI nest ... eshi taha Qorbani nest ... tara fakt wata charag gye kasay tara cheze goshi ayea ra IGNORE kanag gye ...

Baly cheze agan Mushkil o garan hast aa Nisaar e tao watara o wati waaban o nazana chee cheya nisaar wa kanag gae baly Tei nisaar eya ham agan kasay sarpad mabi tara harab begoshi kay amai wasta tao kanag gae ayea ham tao ech gosht nakanay ...
Shabashen ama yan kay aa Waqi HERO ana .. pilmi enna haqiqaten Ancho Balaach,Doda,Chaker bitaga
Baluchyat a salam
Zendag bata Baluchen warna o Ayani Nisaari....

Offline Perozai R!nd

 • Baloch
 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 2685
 • Karma: 75
  • Baask - The Home Of Balochi Language & Literature
Re: Nisaar (Qurabani) o Baluch Raaj
« Reply #1 on: April 14, 2007, 08:40:51 PM »
Braath LOD Tayi Ee stuff mana sak baaz dost boot.. bilkul sahi gosht tao keh mardum 2 wada yaat kanag bant ,, yakke pa sharrye naame sara o dohmi pa harabya... bale braath marcha,n anchein mardum hum ast keh aahani deema sharri ech dard nawaart....


Offline Wadareeg وداریگ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 506
 • Karma: 66
Re: Nisaar (Qurabani) o Baluch Raaj
« Reply #2 on: April 20, 2007, 01:28:31 AM »
Braath LOD Tayi Ee stuff mana sak baaz dost boot.. bilkul sahi gosht tao keh mardum 2 wada yaat kanag bant ,, yakke pa sharrye naame sara o dohmi pa harabya... bale braath marcha,n anchein mardum hum ast keh aahani deema sharri ech dard nawaart....

Shari konok kadi degran chee shari expect nakan agan mardom dard nawara its up to them bro