Author Topic: Negwar medah... Exclusive Report by MGM  (Read 53646 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« on: March 18, 2009, 11:18:12 AM »
For Baaskani Diwwan (www.baask.com) Report by MGMNegwar medah:

Negwar labzanki majles ball negwar ay nemagaa ma ball negwar aa balochi layb o gowzi yaani maragahey 13,14,15 december aa barjah daraag both k eshe ay tahaa balochi 3 (sey)layb jee/naaroshtee , warrando/waree/hokatey o kappagey ay hamraheyaa Balochi kasmank o moosheraa aawar taanth ey sey 3 rochi medah 13 decb ay sohbay 10 bajaa goon naroshtey bezaan jee ay labbaa gon bendaath both o ey maragay hasen mehmaan waja nagoman allai bux mehraab o javed zareen tenth.jaar cheen negwar labzanki majles ball negwar aay paag waja assa bijjar ath.lab ay pataa balochistan ay bayrek mek kanaag both o balochistan ay rajey sooth aa gon maraagay bendaath booth.Awaali bhar layb o gowazi


1. Naaroshti layb :


Ey layb ay sey team ethan 1)bal ,2)bal keraas 3) machi chaman ethanth.

Ball ay team latari aa final aa athk o machi chaman ay team aa kerasa gon layb ay koth o baaj ey borth o gon ball ay team aa layb ay koth o final ball aa katyth god saraa javed zareen aa laybi aani sogaath k balochi dazmal o bazbani sawas ethanth.har datagen team aani mathan dazmal dazmal ay o baaj bortagen team ay math aa jotke bazbani sawas o dazmal e o chokaan dazmal dazmal e o hardatagen team machi chamanay laybi badil aa shar layb kanagay sabab aa waja javed zareen aa aeyar aa 500 kaldar keshen sogate dath ewadaa naroshti layb o medah ay awali roch aasar booth


teamaani latari boagaenth


taro hushk /tok o posht boagaenthkel daar ostaad imam bux naroshti layb ay gesho gewareyaa ent

Machi chaman ay team

chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi peeral bilal, yousaf jalal k laybiaani mathenth,lal mohd sakim,hanif,sajid sadaf,rafeeq,nadil. Neshtagen laybi wahid,badil,pendal fareed,sabir jami.


Ball ay team

chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi jamal hudabux,saleem mohd,gehand murad k laybiaani mathenth,amjid ali,haneef,lal bux.neshtagen laybi.nazar,naeem,aslam o gowndal k naam ey be hall enth
ball keraas ay team

chaa rasten nemagaa oshtatagen laybi aman habib k laybiaani math enth naseer,lale,nagomaan,pendal,amen wali.neshtagen mardom sataar, razaq,naseer.

Naroshti layb ay wado paym;gerd gerd aa mel/laker ay kashanth o yak team e laker ay taha beth o aaey aa goshant “kinaneth” o chaa laker aa danay team aa goshanth “baranenth”..barani bachak kenani bachkaan shammath kanat o gon shamaath ay janagaa gon kokaraa goshaanth “shota naa”gon ham e tawar aa tachanth deym paa hall aa. ey layb ay do /2 hall banth. Ey tachag ay doraana har kas hall kanag a che pesar gerag both aa nendaan banth.hamey wada tha drosten bachak behalanth.har yak team ay 11, 11 ya 9 ,9 laybi banth.o ey layb ay 2 kel daar banth


Layb bendateyn

ey layb ay bendath enth.ey machi o keras ay team anth. Tar o hosh kaa pad machi chaman kenaaneth o keras baraan enth.o layb ay 2 kel daraanth k layb ay keraa oshtataganth o kell ani gerag aa.


layb goon zebaeyaa jonzaney


machi chaman kenaaney


layb jadi enth
keraas ay baraani bachak ijaaz machi chaman ay kenani bachak badil aa o sabir aa awariyaa roptaagZahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #1 on: March 18, 2009, 11:27:06 AM »
ey layb ay domey bazi enth eda machi chaman baranenth o keraas kinnan enth.


laybi aani sogath anth .rasth aa hasen mehman waja nagomaan enth o chappaa assa bijjar k jaar chen enth.ey kateta gen team ay do laybi naseer o amen wali chaa gala kandaga aanth o paa wati sogatani zoragaa rawagaanthey tamashi anth layb ay halasi yaa pad aatkagaanth o chaa layb ay kata gaa wati team aa gola esh kana gayaanth o goando yaa negwar medah ay postar chaa gala chesth kotalayb ay tamashai anth k layb aa chara gaanth
layb ay hasen mehman rasth aa javed zareen o chap aa allay bux mehraabnegwar medah ay karenda cha raast aa azum ilyas,naseem nasir, riaz Rashid,hafeez taj, dema neshtagen zulfqar negwarinegwar labzanki majles ay hesaab daar rafiq gull goon sangataan


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #2 on: March 18, 2009, 11:33:58 AM »

layb ay halasijaved zareen sogataan bahr kanagaenthkatetagen team ay math jehand murad wati sogataan zoragaenth


saleem mohd chaa javid zareenaa wati sogata zorageynjavid zareen naeem jomaet ay sogata dayaa geyn

2)WRRI/HOKATI/WARRANDO;

14 december o medah ay domi roch.ey layb ay sey team tenth bill,keraas,o machi chaman tenth keraas latareyaa final a aatk.machi chaman o ball aa layb koth o machi yaa baaj borth o gon final aa atkagen teamaa layb kateth.ey laybay 9,9 ya11,11 laybi banth.o ey layb ay tahaa 6 kodek jod kanaanth o laker kashanth.

Ey wadaa warri ay lakeraan kashant o kodekaan banaenath.
bendatey lakeraa math goon 2chokaa o aadegay droheen lakeraani saraa chokey chokey oshteth.wrrani o lakeraani math dasht melaeenagaa goon goshaanth “tadi”gon tadi ay esh kanagaa wrrani bachak dor kanath lakeraani tokaa o deym pa wrrani rawagaa o lakeraani bachak saddi banth pa aahani dasth janagaa o aahaan pa wrrani rawaagaa nel anth. O math droaahen lakeraani saraa tareth kanth o deym ay laybeyaan dasth jath kanth o aahani wrra prosht kanth.

Har kasaa k kodek gwazeenth godaa poshtay bachak ieyaa dasth jath nakaanth.o agan wrr aa reoken team ay bachk keyaa laker lagaath koth bezaan aa sothkag o aa nendeth. O agan team ay kojaam bachak aa drohaan lakeer goazeth anth. Lakeraani saray oshtatagen teamay math go kokaraa goasheth k war taretaag.o wati bachkaan hoshzaar kanth.o hamaa laybi yaa k warr tarentag o padaa lakeraan bogazenth o domi saraa beyth godaa wrrani team ay math kokar kanth k “wrr ay wrr”hamay wadaa banzi gey thareeth. Again wrraa rahoken team ay kojam ham bachk ey k dasth janag both wrrani team lakeraan beth o padaa lakeraani team wrran beth o pada hamey wadaa layb rawaan beth.
eydaa layb jade enth


etdaa tadi botag o wrrani bachak deym pa wrr aa rawagayaanth.


layb goon brahdareyaa o goon laybi yani jazbahaa jonzaneth.keldaar swali suleman k kellan ger gaenth o edaa ball o kerras layb aanth


sadly neshtag o lay baa sayl kan gaanth


keldaar master babo ali pa kell geraagaa sadi enth
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #3 on: March 18, 2009, 11:43:46 AM »

meyaa hasil k poshtey perenth goon laybi yaa rawanenth o kell ay hayaal daraagaaentheydaa keraas aa har datag o ball aa katetag o ney ball goon final aa aatkageen team machi chaman aa layb kantheydaa laybi wathma wathaa sawad kanag aanth


laybi naseer dad karim o amjid ali


laybi shahjan o naseer k layb ey katagey galla kandagayaantheydaa jaar chen waja assa bijjar katetageyn team ay laybi yaa tawaar kana gaenth pa sogatani geraa gaa


ball ay team ay math saleem mohd jarchen assa bijjar ay goaraa wati team ay bachak aani naamaan lekkarenaagenth o aaeyay kashaa hasen mehmaan allai bux mehraab neshtag


dehkaan kaar chaa rasteen nemagaa meyaa ghulam shah ,yasin o maqsood huda bux k layb ay patta oshtataganthnegwar medah ay Karenda rasten nemagaa sadiq azum ilyas o hafeez taj k layb aa sayl kana gayaanthhasyen mehman chaa rastaa javid zareen o nagoman.k deymaa laybi yaani sogaat eyraanth


haar datagen team ay maath saleem mohd wati sogataa cha javid zareen aa daz geragaenthZahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #4 on: March 18, 2009, 11:55:07 AM »

chaa gwadar aa aaoken mehman chaa rastaa yasir bukshi o gohraam bukshi goon wati sangataan

3/seymi layb kappagi;15 december o medah ay seymi roch.ey layb ay 2 team tenth bill o kalero.ey layb ay koli 12,12 laybi tenth eshani tahaa 9,9 aa layb koth o sey sey neshtant agan kasey tapi bebeth godaa aahani jagahaa atk o layb koth kanaath.ey layb ay wado paym ey wadeenth k taro hoshkaa rand layb bendaath beth o ey layb ay do wddanth yakey shorokaa o domey mat go mat aa .ey layb ay tahaa deym ay team ay yak bachakey k “lat” ay goashanth.tanaa wah deyaa lat janag mabeeth to hall bekanth bezaan bazi gey tareth o latay pahrezaagaa pa yak tayaar o hozar tereyn laybi e latey gowaraa watraa dareth o aadegay jothk medaanth o ey laybay tahaa chapen padaa goon rasten dastaa daranth o kappag bandanth o medanth.aa degay team ay throheen zoor pa lataa beth harden k lat janaag beth aadegay team ay math kokaar kanth o gowasheeth lataa “retaa”. O hamey wadaa aa domi team lataan beth hamey wadaa layb rawaan beth.

Taro hoshkaa pad kalero ball aa layb koth kalero aa sey lat aaorth o ball aa shash.eywadaa ball chaa kalero aa baaj borth


Ball ay team

chaa rastaa sabir kaef ,karim salim mohd k teamay math enth,hakim kamando,mulla,mesteri panchek,ghani,tapol ameen wali ,aslam,wahid,jehand murad goon wati team aa

kaleroo ay team

chaa chappa meyaa baig mohd,noor bux k team ay math tath,majer ,muneer o nabi bux goon wati team aa
ball ay team wat ma wataa sawada gaaanth
keldarr brahim deskoo o ustad imam bux goon kalero ay team aa


jaar cheyn assa bijjar laybi yaan pa patay aya gaa tawaraenth

layb ay bendat enth


layb goon zebaia jonzan enth


ball ay team ay lat hakim kamando deym paa halla rawagen


kalero ay laybi layb ay dohmi baraa sawadagayaanth


seyli goon laybaa dil goshanth


dehkaan kar yaseen gon wati ham kaar waja lal bux man layb ay pattaa


negwar medah ay komak kaar waja zahid zaeeen


khair jan art academy gwadar ay ezmkaar goon tamaash eyaan layb aa seyl kanaa gaenthchaa rastaa meyaa kamala wali nagoman o murad mohd


rafiq johar goon sangateyaa


bahraam Baloch layb aa nedaarag kanagaenth


chaa rastaa mesteri mol dad,sharaf, eid mohammad, yousof jalal o haneef wafa
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #5 on: March 18, 2009, 12:04:29 PM »


buto hayataan maa layb ay patta


katetaa geyn team ay math salim mohd k layb aa tapig botag o aeay sogaath naeemaa dast gep tagaan


kalero ay team haar deyaa gaa baznegaa


kateta geyn team ay laybi wahid meyaa hasil wati sogatay soragaa rawageyn


kakim Kamando aa wati sogaath dasta eynth


sabir kaif aa k wati sogat ay dastaenthsowali suleman wati sogataan soraagaenthkatetageyn team naeem aa wati sogaath gonenth


mehman ay haas nagoman katethgeyn team aa mobaarki deyaa gaenth


jaar cheyn assa bijjar negwar medah ay awali bahar k layb o goazi yaneyaath godi garaa janageyn


mesteri sabir,mesteri mol dad o moll bux

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #6 on: March 18, 2009, 12:14:47 PM »

negwar medah ay karenda


tamashai layb aa seyl kana gahaanthball ay team ay laybi layb ay domey bahr ay tayareya anth


hakeem kamando hall kana gaa pad goon goronakeyaa oshtatag


ball ay katetha geyn team wati sogatani geraa gaa pedakenth


khair jan Art academy sadar khair jan goon nagoman o sangataan layb aa seyl kanagahenth


layb halaas enth


kateta gen team ay akshaar dataageyn team ay math noor bux wati sogaath dazmaal dasta enth


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #7 on: March 18, 2009, 12:20:34 PM »
4) kasmank:

15 december ay bega ay panch baja negwar medah ay charomey bahr ay bendath both. Ey bahr ay tahaa khair jan art academy gwadar ay ezm kaaran wati wati ezmani dran gazi koth.ey bahr ay tahaa kol 5 khaka besh darag both.ey bahr ay jaar chen ijaaz zaker aath .awali khaka ay nam ath hal o ahwaal k ahsaan danesh a pesh koth domey khaka ay naam ath seyt eshay tahaa allah bux ,rafiq kamando, akhbir meyaa, keyaa Baloch o ey degay ezmkaraan bahr zorth.ey khaka haa pad polaan umar aa comedy shaer wanth o padaa ahsaan donesh aath o yak o dow khaka ay pesh koth.eshe yaa pad ijaaz zakiraa nako dilwash danaa k gwadar radio program ay chezay khaka pesh koth god saraa khair jan khairol o allah bux aa khakay pesh koth k aaey ay naam ath josth o pors


khair jan khairol goon wati ezm karaam abid adeeb ay hamrai yaa maa ball negwaraa


negwar medah ay charomey o panchomi bahray stage


paletag


kusech


kameyr


lach,path,jog,kateer/katoor,kappo,sheer reych,bandom


jallak


ijaaz zakir panchomey bahray jaarchen


cha chapaa zafar ali zafar o G R mulla kasmanki dewanaa neshtagaanth
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #8 on: March 18, 2009, 12:27:08 PM »

ehsaan danesh wati khaka aa pesh kanageeth


chaa chappa khalil yaar, kamrid qawom ,nadil raaj polaan umer maa kasmankay dewanaa


akbir meyaa waraeti


boto hayataan maa kasmankay dewaanaa goon wati zah gaa


zahid zareen maa kasmankay dewaana


chaa rastaa dorjan mohayb zulfkar negwari barkat ali sajaad


nagomaan ,Dr mohammad jan maa kasmank ay dewanaakasmank ay dewaan ay seylicontinue...
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #9 on: March 19, 2009, 04:46:28 PM »

khair jan khairol o ehsaan danesh wati ezm ay draan gaa e yaa kamagayaanth


ijaaz zakir,khair jan khairol o pollan umer


kasmankay dewaan ay seyli


khair jan khairol o allah bux wati ezmay drangazi yaa kanagayaanth


ustad iman bux o murad bux maa kasmankay godsaraa

5) moshaeraa:


negwar medah ay ey godi bahr shapay 9 baja bendaath both.

Ey dewaanay paag wajah barkat ali sajaad mehman daar eid mohammad eid haasyn mehmaan zafar ali zafar G R mulla,ali jan komi manzoor besmil ,mir umer mir,umer kiyaa o muneer momin tenth.

Ey dewaan do bahra ath aawali bahr ay jaar cheyn abid adeb o domi bahr ay Abdullah abid aath. Dewaan ay awal saraa negwar labzanki majlies ay ogdaa daarani paajaroki abid adeb ogda daraanaa yak yak aa tawaar jath o aahani pajaar goon dewanay mardomaan kana eyth.ogdaa daraani naam choo ey wada yaan paag wajah assa bijjar, naeybe pag wajah haleem hamza kar goshaad ismail dawood komak kargoshaad naseem nasir kleth daar aman habib o ketab paan khalil yaar.


talo ay saray neshtageyn shaer


naseem noor


sajid sadaf

wali changez


nok bahaand


muslim ilyas


karim kachkol


jaar cheyn Abdullah abid


ejaaz zakir


omer keyaa


G R mullamoshaera aa neshtageyn mardom


ali jan komi,dorjan moheb,nagoman


dewaanay mardom


muneer monen o G R mulla


Baloch zubanay shaer manzoor bismil


nojawan shaer
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Nadeem_Baluch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: 11
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #10 on: December 22, 2011, 04:46:41 AM »
 mashaAllah Baaz wash  [ banok ] e gohaar  minnahwaar pa Share kanega
 washnaam_baate
 [baloch o baluchi labzank zind

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #11 on: December 23, 2011, 02:02:58 PM »
mashaAllah Baaz wash  [ banok ] e gohaar  minnahwaar pa Share kanega
 washnaam_baate
 [baloch o baluchi labzank zind

baaz mehrbani braat
wazhnaam baatet
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline yakkasin

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 22
 • Karma: 0
Re: Negwar medah... Exclusive Report by MGM
« Reply #12 on: December 25, 2011, 05:52:45 PM »
ای میڈہ ءِ ویدیو ھست؟