Author Topic: "man koja o zind e chakkas koja" mani dastoonk shome chamshank e wadarig  (Read 17314 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture

salaam o droot,

chusheN debate pa sikkag a sak kumak dayant !

shumey habar raastii keh "accent" farq hast ent, bale edaa gap accent e na ent, balkeN "qaafiya" e gent
edaa qaafiya e gisheenokeN harp "Alif" ent ! haNcho keh

shoo-haa-zag
chak-kaa-sag
pal-gaa-rag
chee-haa -lag  etc...

nooN, "jah-sir-rag" eshaanii goma chooN fit bit ?

idaa che zaanag bit keh , miSra' vazn e lihaaz a va baraabar ent, bale qaafiya ham-dap na ent !

shumey passav e vadaareegaaN

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch

Waja Zia Baloch: Salam o drout,

shome sar o souj sar o chamman' bale yak gappey e babata ma kammo zanag loutan' agan man radan'
ilm e qaafiya e usoolent keh sher e awali o dohmii miSrah e taha aahiree hamencho harf yak bant aahan' deyma baarag laazument. aahiya chey peysar e harf badal but kanant bale aahiye harkat (zabar, zeyr o peysh) e yak buwag laazument.

Shohaazag sho-haa-zag(zag) zey zabar o gaaf jazm
chakkasag chak-ka-sag (sag) seen zabar o gaaf jazm
palgaarag pal-ga-rag (rag)   ray zabar o gaaf jazm
ey-shaarag ey-sha-rag (rag) ray zabar o gaaf jazm
dar-wazag  dar-wa-zag (zag) zay zabar o gaaf jazm
del-e-daarag ..da-rag (rag) ray zabar o gaaf jazm
cheyhaalag chey-ha-lag(lag)  laam zabar o gaaf jazm
jaa serrag  ja-ser-rag(rag)     ray zabar o gaaf jazm

ey durah qaafiya haani tooka bashamol "jaa serrag" ey usool gounen'.
(parcha keh ilm e qaafiya e rule Balochi o Urdu e yakkant pameshka ey sarhaal e sara hamen gwashag buwagaen' http://www.sarwarraz.com/adabipage_ur.php?id=349&pageid=7&title=rt-382.gif)

nou shome gwashag keh "alif" keh modfied alphabet a chey  peysar peydaken bahed ma aahiya ham deyma bedaaran' goRa mani cham nizara ilm e qaafiya e usool e tooka modfield harf e peysar e harf e daarag e hech pabandi neyst. ey shaahir e wati saraent keh aa Dastoonk e tooka moosiqiyat peda kanag e haatira ishiyaa bedaarit.


agan' ma wati zaant e hesaab a radoun mani rahshooniyaa bekane.

Minnavaarw/salaam,

man shumey passav pa dil-jamii vant ! o shumy daatageN Link ham chaaret . padaa ham man vatii gapp e saraa ooshtaatagaaN, parchaa keh

ee link keh shumaa raah daatag at , shumaa manii hamii bugusheet keh shumaa ee link e toke nibishtaaNka kujaam cheeza pa vata as a daleel zeerey ?
man teevageN link a pa shumey use kutageN qaafiya"jah-sir-rag" e vaasta daleel na dest ! parchaa keh ee cha aahaaN jitaayeN cheezii, chetor ? ........... bale !

avallii gap esh ent keh maa raa chetor qaafiya geshsheenagii ent ? ya'nii cha kujaa maa ee gapp a sarjam kaneN keh chedaa Qafiya e ham-dapii bungeej beet, choo ke zabar, ya'nii short-vowel(zabar) yaa long-vowel(alif) etc..

ee gappanii pahmag vaasta zaroorii ent keh pesara maa bzaaneN keh Qafiya che balaahe  bigsmile

Qafiya e hayaal har zubaan e adab e tooka hast ! macalan

Qafiya (Rhyme)

in English =A rhyme is a repetition of similar sounds in two or more words and is most often used in poetry and songs.

English adab e tooka Qafiya e ta'reef(definition) hamesh ent, eshii tookaa "sound" (harfaanii yaa keh harakataanii ) focus kanag looTeet !

bale English e Qaafiya e rah-o-rahbaNd(rules) cha French a zeerag bettagaaN , bale Balochi , Urdu, e rules cha Arabi, Farsi o Hindi a che zeerag bant !

neeN biyaae chaareN keh Balochi yaa Urdu e tooka ishee definition che ent

Qafiya (Balochi, Urdu e tahaa ):

hancheN ham-dapeeN labz keh aayaanii "rhythmic" jahlii o burzii yak paim be bant ! ba i'tebaar e vowels , yaa harfaanii tavaar ham-dap bi bant.

neeN gap esh ent keh Qafiye "ryhthmic" jahlii o burzii cha kujaa geshsheenga beet ? eshii vaastaa i'lm-e-qaafiya e yek shaaheemii keh aa'ii a "Harf-e-ravii" gushant , zaanag looTeet.

Harf-e-ravii e pajjar chush bit kant keh hamaa doyeN qafiya keh shaai'r aayaan a vati "matla' (bungeejii she'r)" do'eN misra'(line) kaareet , agaaN aayaanii mushtarikah vowels (short/long) dar bekaney,
goRaa aa labz e ma'naa begishhet , i.e. yak matla"ii e avvalii line pa labz" dard-maNd" saraa kuTTeet , o, du'mii line pa labz"niyaaz-maNd" saraa kuTTeet. eshaanii mushtarikah harf "maNd" ent , agaaN eshii a dar bekaney guRaa labz chush bant "dard" o "niyaaz" hamii labzaanii keh ma'naa ham geshhetag , eshaanii aaKhrii harf ('d' o 'z')"Harf-e-ravii" gushag beet !

eshaanii harf-e-ravii yak na ent lihaaza ee ham qaafiya na ant ! haaN, "dard" o "fard" ham-dapa ant, parchaa keh ishaanii harf-e-ravii yakii ! , ee ham dapii avvalli darja e gent, parchaa keh do'eenaanii jahlii-o-burzii ham yak vaRaa ent o geeshtireN harf ham , ya'nii "rd"
hamii vaRaa "dard" o "chird" ham ham qaafiya ant keh eshaanii Harf-e-ravii yakii ! agar che eshaanii jahlii o burzii yak na ant , ee vaRaa yak na ent keh "dard" e tookaa "d" saraa zabarii o "chird" e tooka "ch" cheera zeerii , ee do'mii darajah ent !
hamii vaRaa "dard" o "pad" ham ham qaafiya ant , parchaa keh eshaanii ham "harf-e-ravii" yakkii ! "d" agar che dard e tooka se(3) harf ant o "pad" e tooka do(2) harpant ! ee semi(3rd) daraja e qaafiya ent !  

bale, agaaN shaai'rii a vatii matla' tooka qafiya "dard" o "sard" aavu'rtagant guRaa aa dege she'raanii tooka "pad" qaafiya bast na kant ! parchaa keh avvalii miSra' do harf-e-ravii ant "r and d" , lehaaza, ee dege she'raanii tooka ham haNcheeN qaafiya looTeet !

haaN, agaaN aa'ii matla' avvalii miSra' qaafiya "dard" ent o du'mii miSra" e qaafiya "pad" yaa "red" ent guRaa aaii qaafiya e pahnaad mastir bit !


Qafiya mudaam hamooda cha bungeej beet keh labzaanii tok e mushtarikah vowel turii aa "long" be bit yaa "short" ham-dap be bant !( bale harf-e-ravii ham zehn a daarag looTeet ! )

baHc sak draaj beet, gappa gavNR kanaaN  bigsmile

now, in the light of this rule, biyaa chaareN keh shumey dastooNk e matla' e qaafiya cha kujaa ham-dap bant !
do labzant 1. shoohaazag  2. chakkasag

yakbarii harkataaN(vowels) na chaareN , balkeN harfaaN(characters) chaareN . ee vaRaa maaraa doenaanii tooka yak harfii haNchii gindaga kayt ka ham-dapant aa "g" ent ! bale ee "harf-e-ravii" bit na kant ! parchaa keh ee "masdar(infinitive)" ent o masdar e harf hijbar "harf-e-ravii" bit na kant

nooN pash kaptant 1. shoohaaz  2. chakkaas

ee do'eenaanii harf-e-ravii e sound yakkii na e "z" dege tavaarii o "s" dege tavaarii

neeN gishshet keh idaa Qafiya a harfaanii tavaar (phoneme) na ent, balkeN aayaanii harakat (vowels ) ant !

neeN, chaareeN Harakataanii tavaar cha kujaa yakk ent (turii aa "short" be bit yaa "long" ) bale, biyaae chaareN

eshii vaasta maa harfaaN se(3) bahr a bahr kaneeN

1. shoo-haa-zag >  ishii tooka se (3) vowels hast 1) oo{wow} 2) aa{alif} 3) a{zabar}  

2. chak-kaa-sag > ishii tooka ham se(3) vowels hast 1) a{zabar} 2) aa{alif} 3) a{zabar}

neeN doe'naanii chaarag a hamii gindag beet ke vowels aanii ham-dapii cha do'mii(2nd) bahr a gishsheet ! ya'nii do'ee labzaanii dohmii bahr a che vowels yak paim ant ! ya'nii 1. haa-zag 2. kaa-sag

ee do'eeN labz 3 "syllable" vaala ant ! eshaanii avvalii syllable ham-dap na ant ya'nii 1. shoo 2.chak  

lihaaza ee zaanag bit keh qaafiya cha doomii bahr a gishsheet !

eeN rule e bunyaad a ee dastooNke draaheN qaafiya hamii vaRaa bayag looT ant !  o zaahir ent keh "jah-sir-rag" gooN eshaaN ham-dap na ent.

haaN, agaaN matla' e took a yak qaafiyaii jah-sir-rag aarag bitteeN, guRaa doeeN vaReeN qafiya ravaa at !

bebaksh et keh debate baaz draaj bit !  bigsmile

ummeet vaaraaN keh shumaa neeN pahmitag, agaaN geeshtir "Explanation" looTey guRaa just bekan et :)

minnat vaaraaN

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch
 

Salam o drout,

chah del e johlaankiyaaN shome minnavaaran' keh shoma incho detail e sara Qafiya e babata wati muqaif darshaan kot. chounahiya shome gwastagen namdi e dohmii randaa wanag a rand mana shome gapp e mol o muraad sarpad buttoun' o ma wati dohmii miSrah e qaafiya badal hama kotag bale hama wahada aahiye namannag e masteren' sawab eshat keh  ma ey allama loutetag keh shoma ey sarhaal e sara geyshter gehrahiye tooka buruway daank may ey degaa nouk bahenden' braat o gohaar ham Qaafiya Pehmayii e durah uSoolan' sarpad bebant.

mana shome ey namdi sak doust but o mani nouken' johud hama sher e eshent:

aa dega wahad at keh zaheeran' ja jatag
nou shap e pasaani uffaarag kojaa

shome shor o salaahaani minnavaar

Raji

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
""wat wati rahshoni a rad kaptaga.n"""
kya baat hay!!!
wah ada wah...baaz jowan......... wash o salamat baatay


Lala Imraan Saaqib: Salam o drout,

shome namdi dist del baaz wash but. shome sita o del baddi e minnavaaran'

neiken wahaganii daahima chamdar

shome gohaar


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19

salaam o droot,

chusheN debate pa sikkag a sak kumak dayant !

shumey habar raastii keh "accent" farq hast ent, bale edaa gap accent e na ent, balkeN "qaafiya" e gent
edaa qaafiya e gisheenokeN harp "Alif" ent ! haNcho keh

shoo-haa-zag
chak-kaa-sag
pal-gaa-rag
chee-haa -lag  etc...

nooN, "jah-sir-rag" eshaanii goma chooN fit bit ?

idaa che zaanag bit keh , miSra' vazn e lihaaz a va baraabar ent, bale qaafiya ham-dap na ent !

shumey passav e vadaareegaaN

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch

Waja Zia Baloch: Salam o drout,

shome sar o souj sar o chamman' bale yak gappey e babata ma kammo zanag loutan' agan man radan'
ilm e qaafiya e usoolent keh sher e awali o dohmii miSrah e taha aahiree hamencho harf yak bant aahan' deyma baarag laazument. aahiya chey peysar e harf badal but kanant bale aahiye harkat (zabar, zeyr o peysh) e yak buwag laazument.

Shohaazag sho-haa-zag(zag) zey zabar o gaaf jazm
chakkasag chak-ka-sag (sag) seen zabar o gaaf jazm
palgaarag pal-ga-rag (rag)   ray zabar o gaaf jazm
ey-shaarag ey-sha-rag (rag) ray zabar o gaaf jazm
dar-wazag  dar-wa-zag (zag) zay zabar o gaaf jazm
del-e-daarag ..da-rag (rag) ray zabar o gaaf jazm
cheyhaalag chey-ha-lag(lag)  laam zabar o gaaf jazm
jaa serrag  ja-ser-rag(rag)     ray zabar o gaaf jazm

ey durah qaafiya haani tooka bashamol "jaa serrag" ey usool gounen'.
(parcha keh ilm e qaafiya e rule Balochi o Urdu e yakkant pameshka ey sarhaal e sara hamen gwashag buwagaen' http://www.sarwarraz.com/adabipage_ur.php?id=349&pageid=7&title=rt-382.gif)

nou shome gwashag keh "alif" keh modfied alphabet a chey  peysar peydaken bahed ma aahiya ham deyma bedaaran' goRa mani cham nizara ilm e qaafiya e usool e tooka modfield harf e peysar e harf e daarag e hech pabandi neyst. ey shaahir e wati saraent keh aa Dastoonk e tooka moosiqiyat peda kanag e haatira ishiyaa bedaarit.


agan' ma wati zaant e hesaab a radoun mani rahshooniyaa bekane.

Minnavaarw/salaam,

man shumey passav pa dil-jamii vant ! o shumy daatageN Link ham chaaret . padaa ham man vatii gapp e saraa ooshtaatagaaN, parchaa keh

ee link keh shumaa raah daatag at , shumaa manii hamii bugusheet keh shumaa ee link e toke nibishtaaNka kujaam cheeza pa vata as a daleel zeerey ?
man teevageN link a pa shumey use kutageN qaafiya"jah-sir-rag" e vaasta daleel na dest ! parchaa keh ee cha aahaaN jitaayeN cheezii, chetor ? ........... bale !

avallii gap esh ent keh maa raa chetor qaafiya geshsheenagii ent ? ya'nii cha kujaa maa ee gapp a sarjam kaneN keh chedaa Qafiya e ham-dapii bungeej beet, choo ke zabar, ya'nii short-vowel(zabar) yaa long-vowel(alif) etc..

ee gappanii pahmag vaasta zaroorii ent keh pesara maa bzaaneN keh Qafiya che balaahe  bigsmile

Qafiya e hayaal har zubaan e adab e tooka hast ! macalan

Qafiya (Rhyme)

in English =A rhyme is a repetition of similar sounds in two or more words and is most often used in poetry and songs.

English adab e tooka Qafiya e ta'reef(definition) hamesh ent, eshii tookaa "sound" (harfaanii yaa keh harakataanii ) focus kanag looTeet !

bale English e Qaafiya e rah-o-rahbaNd(rules) cha French a zeerag bettagaaN , bale Balochi , Urdu, e rules cha Arabi, Farsi o Hindi a che zeerag bant !

neeN biyaae chaareN keh Balochi yaa Urdu e tooka ishee definition che ent

Qafiya (Balochi, Urdu e tahaa ):

hancheN ham-dapeeN labz keh aayaanii "rhythmic" jahlii o burzii yak paim be bant ! ba i'tebaar e vowels , yaa harfaanii tavaar ham-dap bi bant.

neeN gap esh ent keh Qafiye "ryhthmic" jahlii o burzii cha kujaa geshsheenga beet ? eshii vaastaa i'lm-e-qaafiya e yek shaaheemii keh aa'ii a "Harf-e-ravii" gushant , zaanag looTeet.

Harf-e-ravii e pajjar chush bit kant keh hamaa doyeN qafiya keh shaai'r aayaan a vati "matla' (bungeejii she'r)" do'eN misra'(line) kaareet , agaaN aayaanii mushtarikah vowels (short/long) dar bekaney,
goRaa aa labz e ma'naa begishhet , i.e. yak matla"ii e avvalii line pa labz" dard-maNd" saraa kuTTeet , o, du'mii line pa labz"niyaaz-maNd" saraa kuTTeet. eshaanii mushtarikah harf "maNd" ent , agaaN eshii a dar bekaney guRaa labz chush bant "dard" o "niyaaz" hamii labzaanii keh ma'naa ham geshhetag , eshaanii aaKhrii harf ('d' o 'z')"Harf-e-ravii" gushag beet !

eshaanii harf-e-ravii yak na ent lihaaza ee ham qaafiya na ant ! haaN, "dard" o "fard" ham-dapa ant, parchaa keh ishaanii harf-e-ravii yakii ! , ee ham dapii avvalli darja e gent, parchaa keh do'eenaanii jahlii-o-burzii ham yak vaRaa ent o geeshtireN harf ham , ya'nii "rd"
hamii vaRaa "dard" o "chird" ham ham qaafiya ant keh eshaanii Harf-e-ravii yakii ! agar che eshaanii jahlii o burzii yak na ant , ee vaRaa yak na ent keh "dard" e tookaa "d" saraa zabarii o "chird" e tooka "ch" cheera zeerii , ee do'mii darajah ent !
hamii vaRaa "dard" o "pad" ham ham qaafiya ant , parchaa keh eshaanii ham "harf-e-ravii" yakkii ! "d" agar che dard e tooka se(3) harf ant o "pad" e tooka do(2) harpant ! ee semi(3rd) daraja e qaafiya ent ! 

bale, agaaN shaai'rii a vatii matla' tooka qafiya "dard" o "sard" aavu'rtagant guRaa aa dege she'raanii tooka "pad" qaafiya bast na kant ! parchaa keh avvalii miSra' do harf-e-ravii ant "r and d" , lehaaza, ee dege she'raanii tooka ham haNcheeN qaafiya looTeet !

haaN, agaaN aa'ii matla' avvalii miSra' qaafiya "dard" ent o du'mii miSra" e qaafiya "pad" yaa "red" ent guRaa aaii qaafiya e pahnaad mastir bit !


Qafiya mudaam hamooda cha bungeej beet keh labzaanii tok e mushtarikah vowel turii aa "long" be bit yaa "short" ham-dap be bant !( bale harf-e-ravii ham zehn a daarag looTeet ! )

baHc sak draaj beet, gappa gavNR kanaaN  bigsmile

now, in the light of this rule, biyaa chaareN keh shumey dastooNk e matla' e qaafiya cha kujaa ham-dap bant !
do labzant 1. shoohaazag  2. chakkasag

yakbarii harkataaN(vowels) na chaareN , balkeN harfaaN(characters) chaareN . ee vaRaa maaraa doenaanii tooka yak harfii haNchii gindaga kayt ka ham-dapant aa "g" ent ! bale ee "harf-e-ravii" bit na kant ! parchaa keh ee "masdar(infinitive)" ent o masdar e harf hijbar "harf-e-ravii" bit na kant

nooN pash kaptant 1. shoohaaz  2. chakkaas

ee do'eenaanii harf-e-ravii e sound yakkii na e "z" dege tavaarii o "s" dege tavaarii

neeN gishshet keh idaa Qafiya a harfaanii tavaar (phoneme) na ent, balkeN aayaanii harakat (vowels ) ant !

neeN, chaareeN Harakataanii tavaar cha kujaa yakk ent (turii aa "short" be bit yaa "long" ) bale, biyaae chaareN

eshii vaasta maa harfaaN se(3) bahr a bahr kaneeN

1. shoo-haa-zag >  ishii tooka se (3) vowels hast 1) oo{wow} 2) aa{alif} 3) a{zabar} 

2. chak-kaa-sag > ishii tooka ham se(3) vowels hast 1) a{zabar} 2) aa{alif} 3) a{zabar}

neeN doe'naanii chaarag a hamii gindag beet ke vowels aanii ham-dapii cha do'mii(2nd) bahr a gishsheet ! ya'nii do'ee labzaanii dohmii bahr a che vowels yak paim ant ! ya'nii 1. haa-zag 2. kaa-sag

ee do'eeN labz 3 "syllable" vaala ant ! eshaanii avvalii syllable ham-dap na ant ya'nii 1. shoo 2.chak 

lihaaza ee zaanag bit keh qaafiya cha doomii bahr a gishsheet !

eeN rule e bunyaad a ee dastooNke draaheN qaafiya hamii vaRaa bayag looT ant !  o zaahir ent keh "jah-sir-rag" gooN eshaaN ham-dap na ent.

haaN, agaaN matla' e took a yak qaafiyaii jah-sir-rag aarag bitteeN, guRaa doeeN vaReeN qafiya ravaa at !

bebaksh et keh debate baaz draaj bit !  bigsmile

ummeet vaaraaN keh shumaa neeN pahmitag, agaaN geeshtir "Explanation" looTey guRaa just bekan et :)

minnat vaaraaN

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch
 

Salam o drout,

chah del e johlaankiyaaN shome minnavaaran' keh shoma incho detail e sara Qafiya e babata wati muqaif darshaan kot. chounahiya shome gwastagen namdi e dohmii randaa wanag a rand mana shome gapp e mol o muraad sarpad buttoun' o ma wati dohmii miSrah e qaafiya badal hama kotag bale hama wahada aahiye namannag e masteren' sawab eshat keh  ma ey allama loutetag keh shoma ey sarhaal e sara geyshter gehrahiye tooka buruway daank may ey degaa nouk bahenden' braat o gohaar ham Qaafiya Pehmayii e durah uSoolan' sarpad bebant.

mana shome ey namdi sak doust but o mani nouken' johud hama sher e eshent:

aa dega wahad at keh zaheeran' ja jatag
nou shap e pasaani uffaarag kojaa

shome shor o salaahaani minnavaar

Rajiw/salaam,

shumey "zarrah-navaazii" ent ! vagarnah "man hamaaN Khaakam keh hastam" !
bale ha'o, baayad maa shumaa daraaheN adab-dost , Balochi adab e took a ham chusheN sarHaalanii saraa allam a baHc bekaneeN, daaN khe adabii-jumood bupurusheet !
man saddakaaN keh ee pulleeN dewaan a mazaneN zaantkaar ham hast , man cha aayaaN yak barii padaa dast-baNdii kanaaN keh chusheN baHcaanii tooka aa cha vatii gohar kemmatiyaaN dewaan a zebahar makanant !

shumey cha dil e juhlaankiyaaN minna vaaraaN keh shumaa ee baHc a bahr zort !

shumey she'r -e nookeN qaafiya manaa sak dost bit !
she'r vash daraatkag ! daad !!!

gooN neekeN vaahagaaN !

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch

Offline Gulab Ghalib Baluch

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 47
 • Karma: 1
Gohar Zahida

Shom,e dasthoonk baz jawan inth, labzani red o band sata karzanth, Bala,e mani kor,en aqal yak jagah,e kara na inth.

Shoma dastoonk,e 5mi banda aarthag ''DASTE EE SHAARAG".
Mani hayalan '' DAST SHAHARAG'' beet,

Omet inth k wati na bezanth,en braata sarpad kan,e.
minnat war

Shom,e saro sojani lotok
G.G Baloch

Braat G.G Baloch:
Salam o drout,

dastoonk e doust daarag o sita e cha del e johlaankiyaaN minnavaaran'
braat shome jost " dast e eyshaarag" e babata en'

braat hamok handaa baazen labzanii kaar marz kanag e waR o paem e tooka park hast.
may neymaga (thoRee hameda keh ma jah mandan', thoree mani bun peerokii molka" har doen labz pah yakken manayaa kaar marz bayant.

yani dast e shaarag o dast e ey shaarag.

eshanii tawaar e babata (eyshahaar, eyshaar) hamen' gwashan keh lahtey jagaya labz "shahar" a hamencho softly gwashant keh aa tawaar "shaar" dar kaet na keh "shahar"

agan man rad nayan' goRaa karachi, pasni, gwadar o ey degaa baazen' handan ishiya softly kaarmarz kanant.

agan ma radan' zantkaar mana second kot kanant.

shome neiken' wahaganii daahima chamdaar
 wati raaj e heyr loutouk


Gohaar Raji
Salamat Baat,y

Shaom,y raast anth k har hand o jagaha gaalwaarani taha tafawath beet.
Balay ba,ed inth k nebeshtha cho gaalwaara zoorag mabeeth, parcha k ye hesaaba yakk,en labz baar,en chencho wada lekkag kapeet,

Pa darwar , Urdua baaz,en hand o jahaan "SAHAB" a "SAAB" gwashanth, Balay nebeshta "SAHAB" kananth,

Dohmi gapp esh int k "SHAHARAG"a "SHAARAG" ya "EYSHAARAG" nebeshta bekan,e  ta maana badal beet,y. Parcha k ye har 3en joda joda mana dayanth.

Pa Darwar:

SHAHARAG: Draaj kanag ya taal kanag, (Syad ganj /586)

SHAARAG ya SHARAYAG: mazan,en naadurahi ya mehnat,y bardasht kanag o rakkag.( Syad ganj /564-65)

EYSHAARAG: cheeze,ye "POINT OUT" kanag.


Noon shom,e dastoonk,y hamy banda "DASTE EYSHARAG" ya "DASTE SHAARAG" hr hesaba bechar,y aa manaha na danth.

Gohar a tahna mani mareshtant o man wat "tefl-e-maktaby" han, a shome mehrwani int k maara cheze darbarag,y maoh raseet, agan man radan ta mana sarpad bekan ith.

Modaam sabz o aabaad baat,y

Shomy Braat
GulabGhalib Baluch


Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Gohar Zahida

Shom,e dasthoonk baz jawan inth, labzani red o band sata karzanth, Bala,e mani kor,en aqal yak jagah,e kara na inth.

Shoma dastoonk,e 5mi banda aarthag ''DASTE EE SHAARAG".
Mani hayalan '' DAST SHAHARAG'' beet,

Omet inth k wati na bezanth,en braata sarpad kan,e.
minnat war

Shom,e saro sojani lotok
G.G Baloch

Braat G.G Baloch:
Salam o drout,

dastoonk e doust daarag o sita e cha del e johlaankiyaaN minnavaaran'
braat shome jost " dast e eyshaarag" e babata en'

braat hamok handaa baazen labzanii kaar marz kanag e waR o paem e tooka park hast.
may neymaga (thoRee hameda keh ma jah mandan', thoree mani bun peerokii molka" har doen labz pah yakken manayaa kaar marz bayant.

yani dast e shaarag o dast e ey shaarag.

eshanii tawaar e babata (eyshahaar, eyshaar) hamen' gwashan keh lahtey jagaya labz "shahar" a hamencho softly gwashant keh aa tawaar "shaar" dar kaet na keh "shahar"

agan man rad nayan' goRaa karachi, pasni, gwadar o ey degaa baazen' handan ishiya softly kaarmarz kanant.

agan ma radan' zantkaar mana second kot kanant.

shome neiken' wahaganii daahima chamdaar
 wati raaj e heyr loutouk


Gohaar Raji
Salamat Baat,y

Shaom,y raast anth k har hand o jagaha gaalwaarani taha tafawath beet.
Balay ba,ed inth k nebeshtha cho gaalwaara zoorag mabeeth, parcha k ye hesaaba yakk,en labz baar,en chencho wada lekkag kapeet,

Pa darwar , Urdua baaz,en hand o jahaan "SAHAB" a "SAAB" gwashanth, Balay nebeshta "SAHAB" kananth,

Dohmi gapp esh int k "SHAHARAG"a "SHAARAG" ya "EYSHAARAG" nebeshta bekan,e  ta maana badal beet,y. Parcha k ye har 3en joda joda mana dayanth.

Pa Darwar:

SHAHARAG: Draaj kanag ya taal kanag, (Syad ganj /586)

SHAARAG ya SHARAYAG: mazan,en naadurahi ya mehnat,y bardasht kanag o rakkag.( Syad ganj /564-65)

EYSHAARAG: cheeze,ye "POINT OUT" kanag.


Noon shom,e dastoonk,y hamy banda "DASTE EYSHARAG" ya "DASTE SHAARAG" hr hesaba bechar,y aa manaha na danth.

Gohar a tahna mani mareshtant o man wat "tefl-e-maktaby" han, a shome mehrwani int k maara cheze darbarag,y maoh raseet, agan man radan ta mana sarpad bekan ith.

Modaam sabz o aabaad baat,y

Shomy Braat
GulabGhalib Baluchwajan braat :Gulab Ghalib Baluch:
durah baate

braat bebaghsh goun wati dazgatiyaani sawaba shome namdi e passav a sak beywahada dayagayan'
asl mani louT hameshat keh ma ey sher a awaz bekanan o nou shome passav e goona maan bedayan' bale zehn goun ey degaa kaaran' ger chelient pameshka badal kanag nabut.
shome gap a ma sarpad buttoun' incho detail e sara sar o souj kanag e minnavaran'. inshaAllah har wahad mou rasit ey sher e dohmiii miSrah a awaz kanan' o edaa dayan'

Yak barey pada shome sar o soujanii chah wati dele johlaniyaN minnatan' geran'

Shome neiken wahaganii daahima chamdaar

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
trawalan pad e lapashan dan kadi
kaey bezant gutt gereen chehalag koja.
       adda tai ae dastonk mana baz dost both chah tai pesaregeen dastonkan che mana washtir both agan tao wati juhdaan hame wada barja bedare chod o shartireen shir nibeshta koth kane
   tai kaster , manzil

mani wajaen' braat Manzil:
Salamat baate,

braat tara ey dastoonk but del baaz wash but. chah wati del e johlaankiyan' tai minnavaaroun'. ey shome del baddient keh shoma gohaar e dast pah nibissag a daarag nabant.

shome neiken wahagaanii daahima chamdaar

shome adda
Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
[pullen_salaam]
                        banoken-gohaar thai dasthonk a wanaga cha paad maana baz washi booth. chya k maan hamma peker dashthag ath ha maan deesth.maan e gaapa heeran boothagan k mai baloch zalbool e thaka parcha pushtha anth.singer o poet chagerdani taha yak ballaheen role e aada kanan. baloch zalboolani babatha man ( Baaskani Diwan - Info Center-----  Personal and Social Problems---subject    An All-men affairs ) marchi bazeen chezee nebeshtha kuthga.ha wahdee maan thai topic a sara na yathkagay than.wahd raseeth  allami cham shank e beday goon.har kassi wathi pekro sooch e beeth. bally mana e desthonk mubarak kazi a hyalay chahrraga danth.baz washeen pekro hyal ith.

                                     
                                    (F)       Dastoonk:  (F)

                              gaar syaaen' raahe e shohaazag koja
                              man kojaa o zend e chakkasag koja

                              na-tawameen' wahag e purseegen' del
                              nou del a mehraan' goun palgaarag koja

                              aa dega wahad-at keh zaheeran' ja jatag
                               nou shap e paasanii jaa-serrag koja
 
                               wat wati raahshoonii a rad kaptagoun'
                               nou degaa hambrah e chamdaarag kojaa

                                waaye bag-bahatii suchat o bunn geraat
                                tao kojaa, tai dast e eeshaarag kojaa

                                 del tai waahish nah kam tarraan' kadi
                                 Hers e baazaara del e daarag koja

                                  sarwaten' bey menzelaanii pad gerag
                                  waahag e rastag nou darwaazag kojaa

                                   trawalaan’ paad e lapaashan' daan' kadi
                                    kae bezaan' guT geer en' chihaalag kojaa
                                                                                                        Shome-kaster

Wajaen braat Gohar Baloch:
Durah baate,

cha durah gappan' peysar man cha shoma pahelli louTan keh sak beywahadaa shome namdi e passav dayagayan'
chah del e johlaankiyan' shoma minnavaar ham hast keh shoma wati ey gohaar a incho sita daat.

braat chounahiya man Wajah Mubarek Qazi e dastoonk hejbar navantag (nou waanag e waahesh hast) bale but kant keh braat Kambar Qazi a wati pet e zameen e sara wati dastoonk nibissetag o mani deyma hama atkag.

bale yak gappey hallamient keh hamok zuban  o shaahiree e tooka hamencho kaar peysara buttag keh nou choshen' zameen o pegr e pash nakaptag keh nouk bahend aahiye sara nouken' raahe e dar geytk bekanant. bale hao gwasht kane keh nouk bahend e pegr satar hama bibi bale darshaan kanag e andaaz jitaa bibi.

Shome minnnaavaar

Zahida Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196


Trawalaan Paad e Lapashaan Daan Kadi
 Kae Bezaan Gutgeeren Chihaalag Koja
*****************************
Baanok Zahida Tai Ey Dastounk Sad Bar
Sata Karzeet.


          [baloch o baluchi labzank zind

Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
[dousten_baaskan]
 mehrani_gullen_drout

deeren diwwan e sara wati hech shaairee ma nadatag. zee sobhe sara braat Kambar Qazi e dastoonk (http://baask.com/diwwan/index.php?topic=4815.0) want delaa aahiye zameen o beher sak doust but o damaana mani ham dela chey yak dastoonk e dar atk nou shoma ishiya bechare  o bogoshe keh chincho aap e tooka en'.

shome shor o salahanii chamdaar

 goun_neiken_wahagan

 wati raaj e heyr loutouk

Dastoonk:

gaar syaaen' raahe e shohaazag koja
man kojaa o zend e chakkasag koja

na-tawameen' wahag e purseegen' del
nou del a mehraan' goun palgaarag koja

aa dega wahad at keh zaheeran' ja jatag
nou shap e paasaani uffaarag kojaa

wat wati raahshoonii a rad kaptagoun'
nou degaa hambrah e chamdaarag kojaa

waaye bag-bahatii suchat o bunn geraat
tao kojaa, dastaanii tai shaarag kojaa
tao kojaa, tai dast e eeshaarag kojaa

del tai waahish nah kam tarraan' kadi
Hers e baazaara del e daarag kojaa

sarwaten' bey menzelaanii pad gerag
waahag e rastag nou darwaazag kojaa

trawalaan’ paad e lapaashan' daan' kadi
kae bezaan' guT geer en' chihaalag kojaa


Zahida Raees Raji

 BAANOK ZAHIDA TAI EY DASTOUNK SAD BAAR SATA KARZEET
TAI DEYMTER E PERBANDAANI RAHCHAAREN
WASH O WAZHNAAM BAATY.
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
salam o drout banok zahida
nazana chencho dera rand mani cham tai ae dastoonka kaptag chizy wahdent ke dast gatyani sababa baask atk nakotag aeshye babata pahelli loutan tai dastonke babata ae gosht kanan ke man want mana saak doost bit khass tai ae band mana (
sarwaten' bey menzelaanii pad gerag
waahag e rastag nou darwaazag kojaa) dost bit omit daran ke dayema tao ancho wash goshe parcha ke mashallah tai shaeri baz washent .

wati raj e hayer lotuok