Author Topic: کریم تھل ءِ چار بند ندر پہ باسکاں  (Read 2293 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture


چاربند

                          (1)

کدیں پل و کدیں پلتاب دوست انت
مئی زرد ءِ گرانیں واب دوست انت
من ءَ سار گوشت مکن بے سیتیں تو کار
دلءَ گوشت:ساه و هم تئی آب دوست انت                    (2)

مئی مهرانی بن زات انت گلیں ڈیه
من و تو چنت روچ ءَ کرتگ اوں  بـیـه
همے هاک انت دل و چمان گـُـلانی
که چنت روچ بیتگ انت،ڈیهانی وا میه

                          (3)

سر که دار ءِ سر به رؤت انت سر نه بیت
سورگ ءَ دهل که کشار بیت ، بـَر نه بیت
لنگڑ و هـَزْمان جــَـنوزام ءِ چــیــر جـَـنوک
میر و ملا هـــم پــه راج ، راه بـَـر نه بیت

                           (4)

زمانگ بے وسیں وهدے ، گوزیت رَؤت
مئی ساه هم دمانے،وت سدایت رؤت
کـَدیں کـَـج بیت په ما یار و کـــدیں دَؤر
کدیں روچ و شپ هم، چه ما هزیت رَؤت

                          (5)

کوش آهاڑ ءِ ، زند ءِ پَــمن مهر آرت
چو دل ئی تاهیر داتگ،کنت سارت
جمر ءِ ساهیلی انت ،بیل مهرءِ روچ
دل تسیت وهدے که موسم بیت سارت

                         (6)

ماں وپایانی امیت ءَ ، باگ و مـے گـُلـــزار تو
مـے دنی بو ،چَندنی بو ،گواڑگ‍ی سینگار تو
مـے زَهیری یات و ترانگ ، شاتیانی هـَار تو
مکهیں پهکیں دلءَ په،گین و هم مئی سارتو

                         (7)

مناں برپانی شیری رنگ و تاب گوں
هـَـیالانی دَجــوکیں مار و سیه مار
شپ انت ماں کلکشان و دور دور ءَ
چه ما بے ترانگ انت پهک مئی دلی یار

                         (8)

هـَیال ءِ بـَانزل ءِ سـَـوْنایی ئے تَو
جهان ءِ هستی ءِ  چوناِی ئے تو
تو شهد و وشی ئے تو مسک و اَمبر
زبـــادانی تو بــُـوْ ، ورنایی ئے تو

                          (9)

تئی درور تئی مهر انت و تئی شان
تئی هستی جهان انت،پلین دَؤراں
جهان ءَ هم توئــــے و چه جـهان دَر
چه سجده گیشتر تو ، پلیں انسان

                          (10)

گوشنت روچـــے پدا هں زندمان بیت
دراهیــں آدماں ، یک و جــــوان بـیــت
گوشاں چمدار مبو ، گونڈیں وتی زند
وتی دستی ٹـَهیں،بـِلّ ئی جهان بیت
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture

                        (11)

زمانگ ، زانت و هست ءِ وت هدا انت
هدایی مهرے انت،مهر گوں شما انت
دُن و وشبویی ءِ شوهاز ، تو شــوهاز
که پـــُلان ءَ پـه زیب ، وا  اے بـــها انت

                             (12)

کجام مهر انت که مئی درد ءِ دوا انت
کجام رژن انت که مئی زند ءِ سما انت
کجام انت راه ، کجام منزل مئی دیما
کجام روچ و کـُـــجام آپــــسر ادا انت

                           (13)

دل ءِ واهگ ، سمین ءِ بیل و یار انت
چـَـکرّ انت هر کجا ملک و دیار انت
کدیں پل و کدیں گواڑگ په شوهاز
کدیں راه و کدیں شهراں وا گار انت

                          (14)
گوزانت سال و مه و روچ هں په بال ءَ
لـُڑانت وهد و زمان ، پگر و هـَیال ءَ
نه سسا گام ءَ داریت و نه سَه سند
ســــلام په زندمان ، جهد و کمال ءَ

                          (15)

منی امیت ، منی بارگ سمین ئے
زمین و آزمان ، پـُــل گـــهترین ئے
مدامی بات ترا ، تئی شادهیں زند
دُن و بوئــــــے ، و آتـاراں زرین ئے

                            (16)

زر ءِ امیت ، تئی جـُـهلی کجا انت
گوشنت واهگ منی،جهلیءِ بنءَ انت
منان چمدار پتو ، استار مهر ءِ
که دید ءِ روک منی گون کیگد ءَ انت

                         (17)

ترا مات و ترا ملک مات دَنت پنت
چه لوگ آباتی ءَ ملک ات ٹهت کنت
مبو چمدار ، مهرانی چه واجـه
که زانتکاراں ، په زانت و جهد یک بنت

                        (18)

من و تو هر دواں ، یکیں وا ماییں
اگا اوپار کنیں ، دوستیں جتاییں
مبات دوستانی نیام ءَ هم شَر و رَد
که راج ءَ په دواں ، مُهریں کـَـلاییں

                         (19)

دَؤر ءِ بندیگاں که بندیگ بنت ، وتی آزاتی ءِ نام ءَ
کئی رهچاری په نندانت ، طلاهیں تا که گوربام ءَ
شپ ءِ مهکانی و نیاداں ، گوں پلیں هانل و دوستاں
زهین انت زند ءِ اوتاکاں ،که دار انت شیرکنیں تام ءَ

                                (20)

پل گلاب ئے تو و نازلیں بچکند
ناز تئی وشبو کنت دلان ءَ ژند
مئی دل ءِ مهراں گوں ماپراں بندئے
دیدگاں دوستئے،ساه چه گیش دلبند

                             (21)

نود گوار ءِ موسم انت و دل زهیراں ساز کنت
دل زهیراں ساز کنت و گوستگاں همراز کنت
مهر کسانی ءِ کجا انت،گوستگیں روچاں کجنت
مکهیں مات و پت ءِ ترانگ ، گماں امباز کنت
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: کریم تھل ءِ چار بند ندر پہ باسکاں
« Reply #2 on: July 02, 2012, 11:36:46 AM »

                               (22)

بوپ انت ملگور تئی ، پر منی بهت ءَ
زُرتگ ئی سیاهی په جوانتریں سهت ءَ
بیل که وش انت وش گوں گلیں ترانگ
بل به جنت مئی بهت ، هر کجا تهت ءَ

                            (23)

شادهانی پل و ناز ءِ بچکندگ
کرتگ اش ما را و سار ءَ وتی بندگ
واهگ ءِ چمگ که مهر درنزاں بیت
ترانگاں دوریں و یات بنت زندگ

                          (24)

دل که مهر ات دات و دوستی، شکلیں روچاں بچار
وشنیاتکی جاهل ءِ راه ، ساه و زرد ءَ کنت گار
ساچ بکن مهرانی بیلی ، زند گدار و درگتے
همدم ءِ هر رنگ و داب ءَ ، گین و ساه ءَ گوں بمار

                           (25)

گمانی هند و جاه مئی سینگ و دل
دل اش سرشتگ بزان ئے چه گم ءِ گِل
تئی مهراں چه ،مارشت منی سرشتگ
نزانتوں من چشیں سودای ءِ مشکل

                              (26)

گم ءِ دنیا پراه و شاهگان انت
منی سینگ چو تنک انت و کسان انت
دراهیں هم جهان ءِ وا گم و درد
تئی مهر ءِ بدل وشاتک کنان انت

                             (27)

کجنت مهر و کجنت مهرانی بازار
کجنت ماه و کجنت ماهانی سردار
هما دَم که سدایت انت ساه و در رؤت
بگوش که ماه توئے،هم مهر ءِ استار

                           (28)

جهان ءِ دَؤر و وشی زُرت ترا گـَـل
همے دَؤر انت که تَرایت چش که ململ
کدیں وا هچ نساچیت گو تو اے دوست
شموشی،بل گوزیت انت آچشیں جَل

                            (29)

کدیں بیت انت پما شهدیں هما روچ
به نند انت زان په زان مئی همبل و بیل
وطن آزات و سرسبز بات و گلدوچ
بلوچ ءِ ساز و زیمر بات و مئی هیل

                               (30)

همے پهل و "صراط "تئی زرد انت اے دوست
همے هم بارگ انت چه مود ءَ په اوست
اگـــــں تئی نیـــکراهی ، زانت و رژن انت
تـــرا پــــه ، بال بیت و نا بـــُــریں پوست                                  (31)


کسے که سَه گرانی رُمب انت زا اے
اگــں ٹــیهے به بیت ، یا که هدا اے
کسے که لٹ و پـُل ءِ زهم انت اسپر
نه سهدارے که بے زردیں بـگا اے

                                 (32)

ترا گوانک انت جهان ، آزات توئے تو
توئے رژن ءِ و هم کورچات توئے تو
کـَدیں لانک ئے و هم جهد کار بندئے
کدیں بیکار و هم شهمات توئے تو

                               (33)

جهان ءِ جهد ، گوں آسایش انت دل
نه جنگ و چوپ،کشت و کوش _مشکل
کسے بندیت بنداں ، په دگه کـَس
وت انت ترس ءِ هدایءِ آس و هم گِل

                              (34)

کسے کندیت جهان دزانی چه شرم
کسے جهد ءِ کمالاں راه ءَ بارت نرم
کسے ٹــیه و نَــپــَـر ، زَر ءِ هـــدا په
کسے داریت  گلامی ءَ وتی گــرم

                              (35)

جهان کندیت ترا ، کندئے جهان گوں
بزان ئے تو جهان ءِ زیب ، راه _ شون
بَـئـے لٹ و پل ءِ تو زور و مـَستر
تئی لٹ و پل ءَ ، هم دَؤر کنت هون

                             (36)

اگر آدینک ترا تئی زانت انت اے دوست
جهان ءِ هال ءَ تو زان ئے و هم اوست
کس ءِ په وشنیاتکی ، راه نه بـُـرئـــے
جهان ءِ تو براه ئے ، سَـنگ تو بوست

                              (37)

دو چم کند انت ، دلے هم کندگاں بیت
جهان زنــدے ، امــیت چو رَندگاں بیت
تئی ڈک و منی ڈک انت  گـــُـلامی
دل ءِ چماں ، ترا پَهر انت اگاں بیت


                                         (38)

بهار ءِ نـــود شنــــــزان انت دل ءِ بند
اُمیتاں بـَـنـد ورانت ، گوں زند ءِ بچکند

کـَـسے دَؤر ءِ هـُـدایی په هدوک انت
کـَـپیت آشوب و رُنگراه ءِ پَـد و رَنـــد


                                       (  39 )


سـَـرے بـَـنـــــدیت پـَـهراں گوں زراب ءَ
سـَرے نـــــــوداں چه چاراں چو وَکاب ءَ

تـُـت انت وهدے سَر ءِ هوش هم چه زوراں
چه زور انت مـَـست ملا  ، چو شراب ءَ


                                       ( 40 )

جـَـبّـان که سر به بات انت ، جـَـبـّـان که برات و دوست
زاناں که راه ءَ بارت نه ، نه داشت کـَـنت اوست

بیا بیا منی تو چمــــروک ، دیــــــــــوان ترا گوں مهر
سـَـبـز تو بدار سـَر سَـؤل ، سَبز ءَ به پـُلّ بوست


* -  تـُـت :  Tot : بے واک . سَک نزور که کـَـپگی انت .
** - جـَـبّـان :  Jabbaan : بــِــرّ . هـَـبـَـکه .
***  - بوست :   Bost: به اوست . به اوشت . بوشت .

                               (41)من دیستگ دوشی ماں نیم  شَـپ
مـُـلا گـــوں مــیــران انت ماں گـَــپ
آ نشتگ انت هــــور هـَـڈانی سـَـر
هـَـــڈانی بهــر انت پـــه دَپ مه دَپ


                                (42)


سَهتاں و سور ءِ آس ءَ ، آپ ءَ به توس جان
جان ءِ په رود و رَکّ ءَ ، پــــگراں بچــار گمان
ککے نه انت سر چو ، نه پـُلانی شاهـَـڑے
دوستیں جهان چه سر تئی،هستنت سد کسان


                                         کریم بلوچ _ تهل

* - رود و رَکّ : رودینگ و رَکّـینگ .
** - سَهتاں و سور : سـَـهت و سوراں .جنجالاں . اڑانداں . سَکـّیاں .                                                      کریم بلوچ _ تهل
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line